Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Reglement for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09, oppdatert sist 12.4.19.

Rekker av paragraftegn i svart skrift på hvit bakgrunn
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Reglementet bygger på ”Regler for fakultetsorganene” og ”Regler for instituttorganene” fastsatt av universitetsstyret 18.06.09. Reglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: Universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, Tjenestemannsloven og UiBs personalreglement og regler for ansettelse i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative stillinger, vedtatt i universitetsstyret 28.05.14, samt valgregler og prosedyreregler.

§ 1 Fakultetets organer

Fakultetet har:

 1. Fakultetsstyre
 2. Dekan
 3. Prodekan
 4. Visedekan for utdanning
 5. Fakultetsdirektør
 6. Fora for rådgivning i utdannings- og forskningsspørsmål
 7. Programutvalg for tverrfaglige studieprogram
 8. Informasjons- og drøftingsutvalg
 9. Ansettelsesutvalg

Instituttene har:

 1. Instituttleder
 2. Instituttråd
 3. Undervisningsleder
 4. Undervisningsutvalg

Instituttene kan også ha andre utvalg.

§ 2 Fakultetsstyret

§2.1. Myndighetsområde

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnete mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Dette skal skje innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Fakultetets interne organisering i grunnenheter, programmer, permanente utvalg eller  tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 • Tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger
 • Utfyllende bestemmelser til dette reglement  

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom:

 • Godkjenning av regnskap og årsrapporter
 • Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling

 Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegert myndighet fra universitetsstyret.

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, skal normalt omfattes av dekanens myndighetsområde.

§ 2.2 Sammensetning

Fakultetsstyret har 9 medlemmer:

 • Dekan
 • 3 fast vitenskapelig ansatte
 • 1 midlertidig vitenskapelig ansatt
 • 1 teknisk-administrativt ansatt
 • 2 studenter

I tillegg oppnevnes en representant for sentrene med tilknytning til fakultetet som fast observatør.

§ 3 Valg og funksjonstid

Valg av dekan og prodekan og av representanter til fakultetsstyret skjer i henhold til valgreglement for UiB.

Dekan og prodekan velges under ett, basert på forslag til både dekan- og prodekankandidat. Dersom det bare er innkommet ett forslag, foretas valget av det avtroppende fakultetsstyre som valgforsamling. Valget foretas før valg av fakultetsstyre.

Representanter fra gruppe A (vitenskapelig tilsatte i faste stillinger) og gruppe C (teknisk- administrativt tilsatte) velges for 4 år. Gruppe B (vitenskapelig tilsatte i midlertidige stillinger) og gruppe D (studentene) velges for ett år om gangen.

§ 4 Dekan

Dekanen er fakultetets øverste leder. Dekanen leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, instrukser fra rektor og universitetsdirektør og gjennom vedtak fattet av fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker.

Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 15. I disse sakene er dekanen, sammen med fakultetsdirektør, ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har, i samarbeid med fakultetsdirektør, ansvar for å få utarbeidet saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde (jfr. § 2.1), og ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret.

Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnete ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Dekanen ivaretar, i samarbeid med fakultetsdirektør, forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.

Dekanen har direkte linjeansvar for prodekan, visedekan for utdanning og instituttledere.

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til prodekan, visedekan for utdanning, fakultetsdirektør og instituttledere.

Dekanen kan pålegges oppgaver for UiB som institusjon.

§ 5 Prodekan

Prodekanen er dekanens stedfortreder og trer inn når dekanen har lengre fravær. Prodekanen er vararepresentant for dekanen i fakultetsstyret og har ellers møte- og talerett i fakultetsstyret. Prodekanen har ut over dette nærmere definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver etter delegasjon fra dekanen.

§ 6 Visedekan for utdanning

Visedekan for utdanning er utpekt av dekanen og har nærmere definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver innen utdanningsfeltet etter delegasjon fra dekanen. Visedekan for utdanning er ikke medlem av fakultetsstyret, men har møte- og talerett.

§ 7 Fora for rådgivning i utdannings- og forskningsspørsmål

§ 7.1 Instituttlederforum

Dekanens ledergruppe er et rådgivende forum i saker som gjelder utdanning, forskning og formidling, og i andre saker som er relevante for denne gruppen. Gruppen består av instituttlederne og fakultetsledelsen.

§ 7.2 Programstyret for ph.d.-programmet

Programstyret et rådgivende og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende forskerutdanningsprogrammet, men kan vedta faglige endringer i programmet, så lenge disse ligger innenfor UiBs- og fakultetets reglement og etablerte budsjettrammer. Forumet består av prodekan (leder) og syv medlemmer fra instituttene, derav to ph.d.-kandidater. Fakultetsstyret skal tilstrebe at en god balanse av fagmiljø er representert i styret.

§ 7.3 Utdanningsforum

Utdanningsforumet er et rådgivende organ i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Forumet består av visedekan for utdanning (leder) og undervisningslederne ved hvert av instituttene. Fakultetet har i tillegg et eget lærerutdanningsforum. Forumet består av de fagansvarlige for didaktikktilbudet og fakultetsledelsen.

§ 7.4 Forskningsstrategisk utvalg

Det forskningsstrategiske utvalget ved har som formål å øke den eksternt finansierte aktiviteten ved fakultetet. Strategisk forskningsutvalg skal ledes av prodekan for forskning og bestå av fire fast vitenskapelige ansatte som er erfarne prosjektledere samt en postdoktor. Medlemmene oppnevnes av dekan for en periode på 2 år. 

§ 7.5 Studentforum

Et studentforum bestående av tre representanter fra studentutvalget og fakultetsledelsen skal ivareta behovet for intern dialog med studentene i saker som er av særlig betydning for studentene.

§ 8 Programstyrer for tverrfaglige studieprogram

Ved fakultetet opprettes det programstyrer for alle tverrfaglige studietilbud og de tverrfakultære studietilbud fakultetet har administrativt ansvar for. Programstyrene er delegert det koordinerende ansvaret for sine studietilbud og skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Ut over dette kan et programstyre delegere sine oppgaver og ansvar for daglig drift til programstyreleder.

Programstyrene skal ha studentrepresentasjon etter gjeldende regler (minimum 20 %) og ellers settes sammen slik at de gjenspeiler de fagmiljøene som deltar i programmet. Programstyrene rapporterer til deltagende institutt og fakultet.

Det faglige ansvaret for disiplinære studieprogram ivaretas av instituttledelsen og undervisningsutvalget.

§ 9 Informasjons- og drøftingsutvalg

I henhold til hovedavtale i staten og tilpasningsavtale for UiB skal fakultetet ha et Informasjons- og drøftingsutvalg som er partssammensatt med representanter for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. Ledelsesfunksjonen for utvalget skal veksle mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utvalget er et forum for gjensidig informasjon og for reelle drøftinger i viktige saker før det blir truffet endelig vedtak.

Foruten representanter for fakultetsledelsen, består utvalget av representanter og vararepresentanter for arbeidstakerorganisasjonene. Fakultetets verneombud har møterett.

§ 10 Ansettelsesutvalg

Fakultetsstyrets ansettelsesutvalg foretar tilsetting i alle midlertidige vitenskapelige stillinger. Ved tilsetting i stipendiatstillinger er ansettelsesutvalget også opptaksorgan til forskerutdanningen.

Ansettelsesutvalget skal ha slik sammensetning:

 • Dekan (leder)
 • To representanter for arbeidsgiver
 • En representant for arbeidstakerne
 • En student

Ansettelsesutvalget er beslutningsdyktig når tre av de fem medlemmene/varamedlemmene er til stede. Et mindretall i ansettelsesutvalget kan anke en avgjørelse inn for universitetsstyret.

§ 11 Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektør ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med dekanen og skal påse at fakultetets forvaltning er i samsvar med lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet.

Fakultetsdirektør er sekretær for fakultetsstyret og ansvarlig for at vedtak gjort av fakultetsstyret eller dekan blir fulgt opp.

Fakultetsdirektøren inngår i dekanens ledergruppe, og skal påse at fakultetets ledelse, instituttledere, ansatte og fakultetets brukere tilbys relevant administrativ bistand, kompetanse og service.

Fakultetsdirektør er øverste leder for administrasjonen på fakultetsnivå, og skal koordinere, følge opp og utvikle administrasjonen på hele fakultetet.

§ 12 Instituttråd

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet, samt gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
 • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud

Instituttrådet skal som hovedregel ha slik størrelse og sammensetning:

 • Instituttleder (leder - med nestleder som vararepresentant)
 • 4 medlemmer fra gruppe A (vitenskapelig tilsatte i faste stillinger)
 • 2 medlemmer fra gruppe B (vitenskapelig tilsatte i midlertidige stillinger)
 • 1 medlem fra gruppe C (teknisk-administrativt tilsatte)
 • 2 medlemmer fra gruppe D (studentene)

Instituttene kan søke om unntak fra hovedregelen.

§ 13 Undervisningsutvalg

Instituttets undervisningsutvalg er rådgivende organ overfor instituttrådet i saker som gjelder endringer i instituttets studietilbud, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer. Instituttrådet kan delegere avgjørelsesmyndighet til undervisningsutvalget.

Instituttene bestemmer selv størrelse og sammensetning av undervisningsutvalget, men utvalget skal ha studentrepresentasjon etter gjeldende regler (minimum 20 %).

Undervisningsleder er leder av utvalget og deltar i fakultets utdanningsforum.

§ 14 Instituttleder

Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet, får sin myndighet etter delegasjon fra fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnete.

Instituttleder

 • har det overordnete ansvaret for instituttets samlede virksomhet, med de begrensinger som er gitt gjennom instituttrådets kompetanse.
 • har personalansvar for de ansatte ved instituttet, har innstillingsmyndighet ved ansettelser og skal legge til rette for og følge opp den enkelte ansattes rett til fordeling av tid til forskning og utdanning. Dersom instituttleder er inhabil oppnevnes setteinstituttleder.
 • har ansvar for følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling, for å utforme planer og budsjett og for å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse.
 • har ansvar for å utvikle et godt arbeidsmiljø, skape trivsel og motivasjon og legge forholdene til rette for faglig utvikling for den enkelte og for fagmiljøet som helhet.
 • skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av instituttets virksomhet.

Instituttleder har fullmakt til å utpeke ledere til utvalg på instituttnivå.

§ 15 Ikrafttreden

Dette reglementet trådte i kraft 01.10.09 og er endret 09.09.14.