Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Utdanning

Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet deles hvert år ut til et fagmiljø som har lagt særlig vekt på å utvikle kvaliteten på sine utdanninger.

To smilende menn mottar et diplom fra visedekan for utdanning i Stort auditorium.
Studiekvalitetsprisen 2015 gikk til prosjektet "Studenten i Sentrum" ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, her ved stipendiat Magnus Hoem Iversen og førsteamanuensis Ole Johan Mjøs.

Hovedinnhold

Hva er Studiekvalitetsprisen?

Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble delt ut for første gang høsten 2015.

Studiekvalitetsprisen skal premiere fagmiljøer som jobber aktivt med å utvikle kvaliteten på sine utdanninger. Formålet er å stimulere til og belønne gode studiekvalitetstiltak i fakultetets fagmiljøer. Prisen skal lyses ut årlig og deles ut etter følgende kriterier:

  • Tiltaket skal bidra til vesentlig til utvikling av utdanningskvaliteten og kan være nyskapende.
  • Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram vektlegges.
  • Tiltaket bør vise til samarbeid mellom studenter, fagpersonale og andre aktører både i planleggings-, gjennomførings- og oppfølgingsfasen.
  • Under ellers like vilkår vil tiltak som omfatter flere fagmiljø bli prioritert.

Vinneren av fakultetets pris mottar kr. 25 000,-. Midlene skal brukes i videre arbeid med studiekvalitet.

Vinneren nomineres videre til Ugleprisen, UiBs pris for utdanningskvalitet, som deles ut hver høst. Vinneren av Ugleprisen nomineres videre til den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning. Den deles ut av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og er på 1 million kroner.

Ønsker du å nominere en kandidat?

Fristen for å nominere kandidater til Studiekvalitetsprisen er i vårsemesteret (dato kommer). Forslag til kandidater sendes til Det samfunnsvitenskapelige fakultet på post@svfa.uib.no

Forslaget må begrunnes med en beskrivelse av den foreslåtte kandidaten. Forslaget bør også dokumenteres på en måte som underbygger argumentene for nominasjon av kandidaten. Dokumentasjonen kan bestå av:

  • Evalueringsrapporter
  • Beskrivelse av prosjekt/tiltak
  • Lenke til nettsider eller annet formidlingsarbeid
  • Oversikt over artikler, gjesteforelesere, arrangementer eller lignende

Hvem kan nomineres?

Institutter, fagmiljø, prosjekter, studieprogram og emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hvem kan foreslå kandidater?

Fagutvalg, studentgrupper, studentorganisasjoner og institutter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hvordan tildeles prisen?

En innstillingskomite bestående av fakultetets visedekan for utdanning og studiesjef, leder av studentutvalget ved fakultetet og en faglig representant fra et annet fakultet innstiller prisens vinner med utgangspunkt i de kandidatene som har blitt meldt inn. Det er så fakultetsstyret som vedtar den endelige innstillingen.