Hjem
Senter for vitenskapsteori

HMS og beredskap ved SVT

Her finner du en oversikt over HMS-arbeidet ved SVT, samt relevante lenker til HMS og beredskap ved UiB.

Three images: A phone with the speech bubble SOS in blue, a fire extinguisher in yellow and a fire alarm in red.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Av lover/regelverk vi har å forholde oss til kan nevnes Arbeidsmiljøloven.

Retningslinjer for systematisk HMS-arbeid er nedfelt i HMS-håndboken.

Det er senterledere som har hovedansvaret for HMS-arbeidet ved sentrene. Senterledere har imidlertid anledning til, og er anbefalt, å delegere deler av ansvaret til andre.

Alle spørsmål vedrørende helse og arbeidsmiljø i det daglige, kan rettes til Idunn Bjørlo Tandstad eller Kamilla Stølen.

Slike henvendelser kan også rettes til senterledere Rasmus Slaattelid (SVT) eller Kari Jegerstedt (SKOK).

Dersom du heller ønsker å snakke med noen utenfor senteret, gå til HMS-portalen ved UiB. I denne portalen finner du informasjon om ressurser tilknyttet helse, miljø, sikkerhet og beredskap med mer.

Melding av HMS-avvik

Alle nye HMS-avvik skal registreres i meldeskjema i UiBhjelp.

UiBs definisjon av HMS-avvik er "uønskede hendelser og forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materielle verdier".

Verneombud og brannvernansvarlige

Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker og vil være samarbeidspartner for senterleder. Verneombudet skal delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet ved senteret. Verneombudet skal ikke tildeles ansvar for omfattende og sentrale HMS-oppgaver da dette kan komme i konflikt med tilsynsfunksjonen for verneombudet.

Sentrene har for 2023-2024 følgende valgte verneombud:

Verneombud er 

Idunn Bjørlo Tandstad

55 58 89 71

idunn.tandstad@uib.no

Varaverneombud er Kamilla Stølen

55 58 25 62

kamilla.stolen@uib.no

Brannvernansvarlige (plassansvarlige):

Underetasjen: Kamilla Stølen, Vara: Kari Jegerstedt

1. etg.: Idunn Tandstad. Vara: Tone Lund-Olsen

2. etg.: Torjus Midtgarden. Vara: Rasmus Slaattelid

3. etg.: Kari Anne Drangsland. Vara: Anders Rubing

Ansvaret til brannvernansvarlige (plassansvarlige) er listet i HMS-håndboken under 3.2.3 HMS-retningslinjer - Retningslinje for brannvern.

Byggansvarlig

Tone Lund-Olsen 55583312; Mobil: 41649259

Byggansvarlig har ansvar for hele bygget. Man er ansvarshavende for sitt eget rom/kontor. Det betyr at man er ansvarlig for oppfølging av HMS-arbeid og rutiner knyttet til rommet.

Helse

Medarbeidersamtaler

Det skal holdes årlige medarbeidersamtaler mellom den enkelte ansatte og deres overordnede. Her finner du retningslinjene for medarbeidersamtaler ved UiB.

Overordnet for teknisk- og administrativt tilsatte: Administrasjonssjef

Overordnet for vitenskapelig ansatte: Senterleder

HMS-plan for SVT og SKOK

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og Senter for vitenskapsteori (SVT) tar som utgangspunkt UiBs overordnede mål for arbeidsmiljø fastsatt av DAK 25.04.96.

Arbeidsmiljøet ved UiB skal:

  • fremme kreativitet, læring, arbeidsevne, helse og trivsel
  • være slik at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom eller rammes av arbeidsulykker
  • være inkluderende også for medarbeidere og studenter som utvikler helsesvikt og redusert arbeidsevne
  • være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. Ulike former for maktmisbruk skal ikke tolereres.

For å få dette til må universitetet stille like høye kvalitetskrav til arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassene som den primæraktivitet som skal utføres der. Dette er nødvendig pga. den nære avhengighet mellom disse forholdene. Kontinuerlig arbeid med å bedre kvaliteten på det samlede arbeidsmiljøet må integreres i det ordinære plan- og utviklingsarbeidet, dokumenteres og følges opp.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen. Arbeid innen HMS planlegges og prioriteres på lik linje med vanlige arbeidet på SKOK og SVT. Senterledere har et overordnet ansvar for at de lover og forskrifter virksomheten er underlagt, følges opp. Våre ansatte har et ansvar for å melde fra til senterleder om saker vedrørende HMS som ikke løses direkte.

Satsningsområder for SKOK/SVT

  • Fortsette å formidle oppmerksomhet og kunnskap på HMS-området på SVT/SKOK gjennom både generell informasjon og målrettet informasjon.
  • Legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø
  • Brannkurs til alle på SKOK og SVT
  • Parkveien 9 - Ida Bloms hus - skal bli mer miljøvennlig