Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyheter

Masteroppgave med TVEPS-data

Kan økt kompetanse innen tverrprofesjonelt samarbeid måles?

Bisharo med poster
Farmasøyt Bisharo Osman
Foto/ill.:
Anders Bærheim, UiB

Hovedinnhold

Farmasøyt Bisharo Osman har brukt TVEPS-data i masteroppgaven sin for å lage en retrospektiv pre-post pilotstudie: Kan vi måle en økning i tverrprofesjonell samarbeidskompetanse hos helsefagstudenter etter en tverrfaglig utplassering i primærhelsetjenesten?

Høsten 2017 innførte TVEPS et standardisert selvrapporteringsspørreskjema, Interprofessional Collaborative Competences Achievement Survey (ICCAS) som en del av en refleksjonsundersøkelse som studentene må svare på etter å ha vært med på TVEPS-praksis. ICCAS er et kanadisk retrospektivt pre-post spørreskjema, og dette er første gangen det blir brukt i Norge. Spørreskjemaet ble oversatt til norsk, og Bisharo ville undersøke om en oversatt, men ikke validert utgave av ICCAS kan brukes til å måle effekter av samarbeidslæring blant helseprofesjonsstudenter ved UiB og HVL som har deltatt i TVEPS. Hun fikk data fra 85 helsefagstudenter fra 13 ulike helse- og sosialfaglige profesjonsstudier.

Spørreskjemaet består av 20 spørsmål fordelt i fem domener (kommunikasjon, samarbeid, pasientbehandling, roller og ansvar og konflikthåndtering og teamfunksjon). I tillegg til de 20 spørsmålene som ser på egenskaper før og etter TVEPS-trening, har ICCAS et oppsummerende spørsmål som gir en total vurdering av studentenes evner til å samarbeide tverrprofesjonelt etter deltakelse i TVEPS.

Resultatene fra pilotstudien hennes tyder på at det oversatte ICCAS-skjemaet kan være velegnet for å måle endring i ulike kompetanser etter deltagelse i TVEPS. Videre la hun til at det bør gjøres en bredere evaluering for å undersøke skjemaets validitet og reliabilitet, og om skjemaet er i stand til å differensiere mellom effekter av ulike tverrprofesjonelle læringsaktiviteter.

Det er nå satt i gang en landsdekkende validering av det oversatte ICCAS-spørreskjemaet.

Vil du vite mer om valideringen av norsk ICCAS? Send oss en epost.