Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Praksis i TVEPS

Vi har grupper i TVEPS-praksis i Bergen, Øygarden, på Askøy og i Haugesund. Høsten 2022 utvider vi til flere av Bergens omegnskommuner.

Hovedinnhold

Aksjonssenteret, Øygarden kommune

Grupper som knyttes til Aksjonssenteret og skal ha en TVEPS-praksis med utredning i Øygarden og digitalt dialogmøte. De snakker med to brukere hver (eldre 60-75 år, med f eks helseproblem innen rus/psykisk helse, overvekt, røyking/kols og diabetes), og har følgende spørsmål i bakhodet når de lager tiltaksplan:

 • Kva skal til for at dei kan leve gode liv heime?
 • Kva manglar for dette i dag?
 • Kva hindrar sosialt deltaking?
 • Er dei trygge i eigen bustad – kva manglar?

Mer om Aksjonssenteret i Øygarden her. 

Barnehage-TVEPS

TVEPS-gruppene får i oppdrag å lage et interaktivt, pedagogisk opplegg, med fokus på helse og livsmestring, for barnehagebarn i alderen 4-6 år. Opplegget forberedes før praksisdag i barnehagen.

Barn/unge og familie/skole

Alrekstad skole: Alrekstad skole er en del av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø. Skolen er for elever, 8. til 10. klasse, som av ulike årsaker ikke følger det ordinære skoletilbudet i Bergen. TVEPS-grupper med praksis her kan få i oppdrag å møte to elever på skolen og kartlegge disse eller gjennomføre et pedagogisk opplegg for en gruppe elever. Samarbeidet med TVEPS og Alrekstad er lagt til vårsemesteret. 

Barne- og familiehjelpen: Samarbeid mellom TVEPS og Etat for barn og familie, Bergen kommune. TVEPS-gruppen i Barne- og familiehjelpen møter en (1) familie med utfordringer i hverdagen. Studenter som ønsker seg hit må være fleksibel i tidsrommet for TVEPS-praksisen, da vi er avhengig av å finne egnet tidspunkt for familien. Obs! Kan bli på ettermiddagstid. 

Bofellesskap for utviklingshemmede

Samarbeid mellom TVEPS og Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune. TVEPS-gruppen møter to brukere som bor i bofellesskap.

E-helsearenaen, Alrek helseklynge

E-helsearenaen er en lab for undervisning, demonstrasjon og utprøving av dagens og fremtidens e-helseløsninger. TVEPS-gruppene vil ha følgende spørsmål som utgangspunkt:

 • Hvilke muligheter finnes innen velferdsteknologi?
 • Hvem kan ha nytte av velferdsteknologi og hvorfor?
 • Hvilke utfordringer finnes?
 • Hva med etiske problemstillinger?
 • Hva lærer studentene om e-helse og velferdsteknologi i løpet av utdanningen?

TVEPS-praksis på E-helsearenaen passer for deg som ønsker innblikk i ulike former for velferdsteknologi/omsorgsteknologi. Gruppene vil være sammensatt på tvers av utdanning/fakultet/UiB/HVL, - og det forventes at du bidrar med kunnskap og refleksjon knyttet til egen utdanning og fremtidig profesjon.

E-helsearenaen og vi i TVEPS ønsker at studenter i disse TVEPS-gruppene kommer med innspill til hvordan vi kan videreutvikle E-helse som tverrfaglig læringsarena.  

Dersom du vuderer velferdsteknologi som tema for bachelor-, master- eller særoppgave, tror vi deltakelse i denne gruppen vil være svært nyttig. Ta gjerne kontakt med oss direkte om du har spørsmål om dette. 

Eldrerådet, Bergen kommune

Tidligere prosjekter:

1. Tannhelse: Tannhelse er en viktig del av vår totale helse. Tannhelse er ikke bare tenner og munn, den påvirker vår livskvalitet. Sykdommer i munnen kan føre til sykdommer i resten av kroppen. Det er mange faktorer som påvirker hvordan og hvor godt eldre ivaretar, eller får ivaretatt sin tannhelse. Mange profesjoner kan bidra med kompetanse og kunnskap for å sikre at eldres tannhelse ivaretas på best mulig måte.

I samarbeid med Eldrerådet i Bergen, skal denne TVEPS gruppen se på ulike problemstillinger knyttet til eldre og tannhelse.

2. Digitalisering og digitalt utenforskap: Litt over 600 000 voksne i Norge er ikke-digitale. De bruker ikke datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett, og de har svake eller manglende digitale ferdigheter. Over 80% av disse er 60 år og eldre. Samtidig blir kommunene mer og mer digitale, og viktig informasjon spres nå nesten utelukkende digitalt. Dette fører til store utfordringer, og mange eldre med lav digital kompetanse og deltakelse vil trenge hjelp av pårørende.

Hvordan kan både den eldre og de pårørende best ivaretas når de eldre må få hjelp til passord eller må gi fra seg personlig informasjon for å få tilganger i den digitale verden? Hvordan påvirker dette personvernet, og den eldres følelse av autonomi?
Mange eldre har ikke pårørende som kan bistå, eller de eldre vegrer seg for å spørre om hjelp. Hvordan ivaretas denne gruppen best mulig?

Prosjektene presenteres og diskuteres med medlemmer i Eldrerådet. Ta gjerne kontakt med oss i TVEPS om du har spørsmål om deltakelse i disse gruppene. 

IPLOS, Øygarden kommune

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS) er et offentlig, lovbestemt register som drives av Helsedirektoratet. IPLOS ble obligatorisk i kommunene i 2006. I dette prosjektet med Øygarden kommune skal TVEPS-gruppen kartlegge rekrutterte brukere med egen fagkunnskap og bruk av kartleggingsskjemaet IPLOS. Studentene som deltar i gruppen setter seg inn i IPLOS på forhånd og får utvidet informasjon på utredningsdagen. Mer om IPLOS på Helsedirektoratets nettside

Friskliv-/Lærings- og mestringssenter 

Hver TVEPS-gruppe vil få møte to brukere/deltakere med livsstils- og/eller sykdoms- og helseutfordringer på ett av disse praksisstedene:

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for innbyggere på Askøy. De jobber for å styrke den enkeltes kunnskap om levevaner og helse, samt tilbyr støtte og veiledning for de som ønsker å endre livsstil.

Kommunal helsetjeneste som tilbyr oppfølging til personer i alle aldre med økt risiko for eller allerede utviklet sykdom. Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen omfatter: Frisklivssentralen, kreftkoordinator (veiledning for kreftrammede og pårørende), forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år, sosionomfaglig rådgivning, sterk og stødig (trening for eldre)

Tilbudene i Frisklivs- og meistringssenteret har fokus på motivasjon og støtte til endring av vaner, og finne egne ressurser for å redusere belasting av sykdom eller helseutfordring. 

LMS jobber for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, samt hjelp til håndtering og mestring av langvarig sykdom og endringer i helsen. Våre TVEPS-grupper på LMS møter brukere/pasienter fra Overvektpoliklinikken, Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage- tarmsykdommer, nevrologisk poliklinikk og hematologen. 

LES OGSÅ: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere // Samarbeider for å bedre brukernes hverdag

Hjemmetjeneste

TVEPS-gruppene går på hjemmebesøk og utreder to brukere som er tilknyttet hjemmetjenesten. Brukerne bor enten i eget hjem eller omsorgsbolig i hjemmetjeneste sonen. Vi har TVEPS-samarbeid i hjemmetjenesten Bergen kommune og hjemmetjenesten Øygarden kommune. 

Kriminalomsorgen

TVEPS-gruppene får møte to domfelte som gjennomfører dom på ND-senteret. TVEPS-gruppen møter brukerne på ND-senteret, Bergen. ND er et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet knyttet til rusavhengigheten. Det kan være kriminalitet begått i ruspåvirkning, eller for å finansiere rus. Den som dømmes må være motivert og ønske å gjøre en innsats for å bli rusfri og gjøre endringer i livet. ND-programmet er individuelt tilrettelagt. Innholdet er knyttet til rusbehandling, utdanning, opplæring, arbeid, fysisk helse, psykisk helse, kriminalitetsforebygging, nettverk, økonomi, fritid osv., og skal være rehabiliterende og kriminalitetsforebyggende. Mer informasjon om ND her. 

LAR-poliklinikk

Legemiddelassistert rehabilitering i Bergen kommune. TVEPS-gruppene har møtt pasienter tilknyttet poliklinikkene LAR Bergenhus, LAR Årstad, LAR Laksevåg og LAR Bergen og omegn. 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom. TVEPS-gruppen får møte to pasienter tilknyttet Olaviken. 

Overordnet problemstilling, Øygarden kommune

Grupper som jobber tverrfaglig med overordnet problemstilling i Øygarden kommune får oppdrag fra kommunen. Både utredningsdag og dialogmøte vil foregå i Øygarden. Grupper som jobber med denne formen for TVEPS-praksis vinteren 2023 får hver sin av disse to problemstillingene - og har felles dialogmøte der de presenterer hver sin tiltaksplan og kommenterer på den andre gruppen sin tiltaksplan. 

 • Overgang heimeteneste/sjukeheim – korleis gjere dette på et anna måte som gjer at innbyggjaren får oppretthalde meir av «heimelivet» sitt inn i institusjon og samstundes oppretthalde den gode familieomsorga?
 • Rekruttere/behalde frivillige innan omsorg – status og løysing for eit betre system

Rehabilitering

TVEPS-gruppene vil møte og utrede to inneliggende pasienter ved ReHabiliteringsklinikken på Nordås avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR). TVEPS-gruppene har praksisen ved post 1 eller post 2. Pasientgruppene omfatter personer med: ervervet hjerneskade, hjerneslag, traumatiske hjerneskader, amputasjoner, nevrologisk tumor, brannskader og generell nevrologi. 

TryggEst - vern for risikoutsatte voksne 

Pilotprosjekt høsten 2022: TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. I samarbeid med Bufdir skal TVEPS-gruppene få jobbe tverrfaglig med tematikken. En del av oppdraget blir å gjennomføre et E-læringskurs på egenhånd og deretter diskutere problemstillinger knyttet til tematikken i tverrfaglige grupper. 

Ukraina-prosjektet, Øygarden kommune

TVEPS-grupper som knyttes til Ukraina prosjektet, der studentene får snakke med to ukrainere om hva slags erfaringer de har gjort seg i flyttingen til Øygarden, og hvordan hverdagslivet deres er her og hvilke utfordringer de har hatt, og lager basert på dette tiltaksplan til kommunen om hvordan sikre optimal bosetting / hjelp / integrasjon.