Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Praksis i TVEPS

Vi har grupper i TVEPS-praksis i Bergen, Øygarden og på Askøy.

Barnehage:

TVEPS-gruppene får i oppdrag å lage et interaktivt, pedagogisk opplegg, med fokus på helse og livsmestring, for barnehagebarn i alderen 4-6 år. Opplegget forberedes før praksisdag i barnehagen.

Les mer om: TVEPS i barnehage: informasjon til barnehager som tar imot TVEPS-grupper

Barn/unge og familie/skole: 

Alrekstad skole: Alrekstad skole er en del av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø. Skolen er for elever, 8. til 10. klasse, som av ulike årsaker ikke følger det ordinære skoletilbudet i Bergen. TVEPS-grupper med praksis her kan få i oppdrag å møte to elever på skolen og kartlegge disse eller gjennomføre et pedagogisk opplegg for en gruppe elever. 

Barne- og familiehjelpen: Samarbeid mellom TVEPS og Etat for barn og familie, Bergen kommune. TVEPS-gruppen blir tilknyttet Barne- og familiehjelpen Bergenhus og Årstad og møter en (1) familie med utfordringer i hverdagen. Studenter som ønsker seg hit må være fleksibel i tidsrommet for TVEPS-praksisen, da vi er avhengig av å finne egnet tidspunkt for familien. Obs! Kan bli på ettermiddagstid. 

Nattland skole v/skolehelsetjenesten Fana/Ytrebygda: Vårsemesteret 2020, pilotprosjekt Nattland skole/skolehelsetjenesten. TVEPS-gruppen forbereder og gjennomfører pedagogisk gruppeundervisningsopplegg om et forhåndsbestemt tema. Tema våren 2020: 10. trinn: stressmestring + 7. trinn: overgang til ungdomsskolen.

Bofellesskap for utviklingshemmede:

Samarbeid mellom TVEPS og Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune. TVEPS-gruppen møter to brukere som bor i bofellesskap.

Friskliv-/Lærings- og mestringssenter: 

Hver TVEPS-gruppe vil få møte to brukere/deltakere med livsstils- og/eller sykdoms- og helseutfordringer på ett av disse praksisstedene:

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for innbyggere på Askøy. De jobber for å styrke den enkeltes kunnskap om levevaner og helse, samt tilbyr støtte og veiledning for de som ønsker å endre livsstil.

Kommunal helsetjeneste som tilbyr oppfølging til personer i alle aldre med økt risiko for eller allerede utviklet sykdom. Frisklivs- og mestringssenteret i Bergen omfatter: Frisklivssentralen, kreftkoordinator (veiledning for kreftrammede og pårørende), forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år, sosionomfaglig rådgivning, sterk og stødig (trening for eldre)

Tilbudene i Frisklivs- og meistringssenteret har fokus på motivasjon og støtte til endring av vaner, og finne egne ressurser for å redusere belasting av sykdom eller helseutfordring. 

LMS jobber for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, samt hjelp til håndtering og mestring av langvarig sykdom og endringer i helsen. Våre TVEPS-grupper på LMS møter brukere fra Overvektpoliklinikken og Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage- tarmsykdommer.

LES OGSÅ: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere // Samarbeider for å bedre brukernes hverdag

Hjemmetjeneste:

TVEPS-gruppene går på hjemmebesøk og utreder to brukere som er tilknyttet hjemmetjenesten. Brukerne bor enten i eget hjem eller omsorgsbolig i hjemmetjeneste sonen.

NAV sosialtjeneste:

TVEPS-gruppene får møte to brukere som får oppfølging av sosialtjenesten. TVEPS-gruppen møter brukerne på praksisstedet.  

NAV sosialtjeneste behandler søknader og gir tjenester etter sosialtjenesteloven. Det kan være økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. NAV sosialtjenesten ivaretar også andre oppgaver som f.eks. booppfølging og særlige tiltak for rusmiddelavhengige.

Rehabilitering:

TVEPS-gruppene vil møte og utrede to inneliggende pasienter ved ReHabiliteringsklinikken på Nordås avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR)

TVEPS-gruppene har praksisen ved post 1 eller post 2. Pasientgruppene omfatter personer med: ervervet hjerneskade, hjerneslag, traumatiske hjerneskader, amputasjoner, nevrologisk tumor, brannskader og generell nevrologi. 

Sykehjem:

TVEPS-gruppene får møte og utrede to pasienter/beboere på sykehjem. TVEPS har samarbeid med en rekke sykehjem i Bergen, Askøy og Øygarden. 

Ønsker du å bli TVEPS-sykehjem? Se her: Søker sykehjem for tverrfaglig praksis