Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

Et felles løft for å styrke helse- og sosialfagutdanningenes kompetanse i tverrfaglig samarbeid.

Hovedinnhold

For å kunne gi et best mulig tilbud til mottakere av helse- og omsorgstjenester, - må de som yter tjenestene ha innsikt i hverandres kompetanse og kunne samarbeide på tvers av profesjoner, sektorer og nivå. TVEPS gir studentene mulighet til å trene på tverrprofesjonell samhandling i ekte arbeidssituasjoner og er etablert i samarbeid mellom Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen kommune og Øygarden kommune. Målet er å forberede studentene på tverrfaglig samarbeid arbeidslivet.

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) trener sisteårs medisin- og helsefagstudenter fra UiB og HVL i tverrfaglig samarbeid. Hittil har 200 studenter i året fått TVEPS-praksis, men fra høsten 2020 blir det obligatorisk for over 800 studenter per år.

Felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene

Bakgrunnen for obligatorisk TVEPS er Kunnskapsdepartementets nye forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene, vedtatt i 2017. Her inngår tverrprofesjonell samhandling som 1 av 12 obligatoriske læringsutbytter som studentene skal kunne etter endt studieløp. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2. Felles læringsutbytte, punkt 4: 

(...) kan samhandle både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer, og initiere slik samhandling.'

UiB og HVL har gått sammen om å oppfylle kravene i forskriften gjennom å gi studentene TVEPS-praksis. Høsten 2018 ble samarbeidsavtalen om obligatorisk TVEPS offisielt underskrevet.

Disse er med:

Partene som omfattes av avtalen er:

Universitetet i Bergen (UiB)

  • Det medisinske fakultet
  • Det psykologiske fakultet
  • Fakultet for kunst, musikk og design
  • Det juridiske fakultet

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

  • Fakultet for helse- og sosialvitskap

Kommuner

  • Bergen kommune
  • Øygarden kommune

Avtalen sikrer at alle studenter ved UiB i psykologi, medisin, farmasi, tannpleie, logopedi, odontologi og musikkterapi får TVEPS praksis obligatorisk. Ernæringsstudenter tar emnet VALGTVEPS, hvor TVEPS praksis inngår som en av komponentene.

Ved HVL blir TVEPS obligatorisk for studenter i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, vernepleie, sosialt arbeid og bioingeniør. 

I tillegg blir TVEPS-praksis mulig å velge for studenter på juss ved UiB og for studenter på helsesykepleie og barnehagelærerutdanningen ved HVL. Der det er faglig aktuelle praksissteder kan studenter fra andre fagfelt inkluderes.