Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
dette er

TVEPS-praksis steg for steg

Hva skjer i TVEPS? Vi forklarer steg for steg.

Ordsky TVEPS oppdatert august 2019
Foto/ill.:
Illustrasjon, TVEPS

Hovedinnhold

TVEPS trener studenter fra helse- og sosialfag ved UiB og HVL i tverrprofesjonelt samarbeid. Det gjør vi ved å forene studenter fra ulike profesjoner i tverrfaglige team, der gruppen skal jobbe sammen om et felles oppdrag. Se våre praksisarenaer: Praksis i TVEPS

Kort om TVEPS-praksis:

Obs! TVEPS med pedagogisk opplegg i barnehage/på skole beskrives nederst på siden. 

 1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet: 1,5 timer
 2. Oppstartsmøte: 1,5 timer
 3. Utredningsdag: 6 timer
 4. Samarbeid om tiltaksplan: 6 timer 
 5. Dialogmøte: 2 timer
 6. Revidering av tiltaksplan: 2 timer
 7. Refleksjon: 1 time                         Obs! Timeantall er ca-antall

Total arbeidsmengde for TVEPS-praksis er opptil 20 timer. Punkt 2., 3. og 5 representerer tidspunkt fastsatt av oss. Andre møtepunkt bestemmer studentgruppen selv.  

Hva kan profesjonene lære av hverandre? TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer (teksten forts. under videoen):

Hva er TVEPS?

Producer:
Gunhild Agdesteen

(Bruk nedtrekksmeny for mer informasjon om TVEPS)

1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet

Før du kommer på oppstartsmøtet har du blitt tildelt TVEPS-gruppe og du har fått informasjon om bruk av Teams (ekstern lenke). Dette har du fått melding om på din studentepost. Sett deg inn i hva TVEPS-praksis innebærer før du kommer på oppstartsmøtet. 

2. Oppstartsmøtet

På oppstartsmøtet får du informasjon om TVEPS og treffer gruppen din, som består av 5 (pluss/minus) studenter. Dere legger plan for videre samarbeid og vi i TVEPS svarer på spørsmål. Møtet er på ettermiddagen og vi regner med å bruke omlag 1,5 time. Det er flere slike oppstartsmøter hvert semester. Du deltar på det oppstartsmøtet du får innkalling til på din studentepost.   

3. Gruppelogg

Deltakelse i TVEPS dokumenteres for hver enkelt team via en logg som føres underveis i TVEPS-praksis. Loggen finner du i teamet ditt. 

4. Utredningsdag

På utredningsdagen skal dere som gruppe utrede to pasienter/brukere. Det er satt av en arbeidsdag til dette. Praksisstedet har på forhånd plukket ut to personer som er rekruttert og har samtykket i å møte dere som studentgruppe. OBS! Ta kontakt med oss i TVEPS omgående om dere kun får møte en pasient/bruker.

 • Studentene møter i praksis om morgenen.
 • Dere får info om to rekrutterte brukere/pasienter fra kontaktperson ved praksissted.
 • I løpet av utredningsdagen skal dere møte/utrede pasientene/brukerne basert på tilgjengelig informasjon, egen fagkunnskap og erfaring. Ta vare på pasient/bruker og sørg for at alt dere gjør er frivillig og ok. Tidsbruk per pasient/bruker er opp til dere selv og pasient/bruker. 
 • Skriv dokumentet som om pasient/bruker/pårørende skal kunne lese det.

Med utredning mener vi; dere skal bruke en TVEPS-mal der dere beskriver bruker/pasient. «Hva er viktig for deg?» er et viktig utgangspunkt for samtalen dere har med personen (evt pårørende/helsepersonell til personen). Pasientens/brukerens styrker og utfordringer skal lede til en plan med konkrete tiltak/forslag til hvordan denne kan oppleve bedre mestring og få økt livskvalitet, på kort og lengre sikt. 

Husk at dere er i en ekte arbeidssituasjon og uforutsette ting kan skje. Vi i TVEPS vet ikke hvilken type pasient dere får og hvordan dagen utarter seg, dette er en del av læringen.  

5. Tiltaksplan

Tiltaksplanen er studentgruppens skriftlige gruppearbeid. Planen inneholder tiltak dere mener kan gi økt mestring og bedre livskvaliteten til pasienten(e)/bruker(ne) dere har møtt og snakket med. Dere skriver en plan for hver pasient/bruker. Dere oppfordres til å bruke TVEPS mal tiltaksplan: TVEPS maler og manualer. På bakgrunn av møtet med pasienten/brukeren velger dere selv hvilke og hvor mange tiltak dere skriver på listen. Det er ingen begrensning på antall tiltak.

Skriv planen som om pasient/bruker eller dens pårørende skal kunne lese planen. 

Legg tiltaksplanen i Teams 2 dager før dialogmøtet. Vi videresender planene til kontakt på praksissted og fasilitator (fagperson fra TVEPS som deltar på dialogmøtet).

6. Dialogmøtet

Dialogmøtet foregår en uke etter utredning. Her legger studentgruppen frem funn og forslag til helsepersonell/ansatte på praksisstedet, eks. avdelingssykepleier, primærkontakt, sykehjemslege etc. På andre praksisarenaer møter studentene ansatte som kjenner pasienten/brukeren.

OBS! Legg en plan for hvordan dere skal presentere tiltaksplan for de ansatte på praksisstedet. Alle må delta i presentasjon av denne.

En fasilitator (fagperson fra TVEPS) er tilstede på dette møtet. Fasilitatorens oppgave er å holde rammene og sikre god dialog mellom studenter og personal. Det legges opp til en diskusjon rundt tiltakene studentene har presentert og mulighetene for gjennomføring. Møtet varer i 1 til 1,5 time.

7. Revidering av tiltaksplan

Tiltaksplanen revideres i etterkant av dialogmøtet. Den reviderte planen legges i Teams innen en uke etter dialogmøtet. Praksissted/pasient/bruker/deltaker kan så motta den endelige planen. 

Planen kan gis til pasient/bruker som et «hjelp-til-selvhjelps-dokument» og/eller ansatte på praksisarenaen kan legge den ved journal. 

8. Refleksjonsnotat

Refleksjonsnotat er et spørreskjema, som besvares etter fullført praksis. Skjemaet får dere lenke til på studenteposten samme uken som dialogmøtet.

Den første delen inneholder avkryssingsspørsmål som går på læringsutbytte. I del 2 får dere åpne tekstspørsmål der dere kan reflektere over hva dere har lært og gi oss ros/ris. Spørmålene dere besvarer er:

 • Hva i TVEPS ga deg følelsen av å lære?
 • På hvilke måter nå etterpå merker du at du har lært? 
 • Hvordan virket det å delta i gruppen inn på din faglige identitet?
 • Hvordan opplevde du dialogmøtet?
 • Hvordan opplevde du samspillet i teamet?
 • På hvilke måte opplever du at din erfaring og din profesjons særegne kompetanse er relevant på praksisstedet?
 • Evaluering av TVEPS-praksis: Har du ris eller ros? Hva bør vi forandre, og hva bør ikke endres?

Når du har besvart er TVEPS gjennomført og TVEPS tverrprofesjonell læring kommer på vitnemålet. Sensur godkjent/ikke godkjent. 

Hva synes våre tidligere studenter om TVEPS? Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Pedagogisk opplegg: TVEPS i barnehage/på skole

TVEPS-praksis er tilpasset praksisstedet, og praksis i barnehage og på skole foregår på annen måte. Praksisen strekker seg kun over en dag, men innebærer mer forberedelser i forkant:

 1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet: 1,5 timer
 2. Oppstartsmøte: 1,5 timer
 3. Forberede pedagogisk opplegg: 10 timer
 4. Praksisdag med dialogmøte: 6 timer
 5. Refleksjon (1 time)

Obs! Timeantall er veiledende 

Total arbeidsmengde er beregnet til omlag 20 timer. Punkt 2. og 4. representerer møtepunkt som er fastsatt av oss. Punktene er lik det som er beskrevet lenger opp, forutenom punkt 3 og 4:

3. Forberede pedagogisk opplegg

Barnehage: Gruppene forbereder et pedagogisk opplegg om folkehelse (helse og livsmestring), som de skal fremføre for barna. Det vil si at de gjør mesteparten av arbeidet før praksisdagen. Vi oppfordrer gruppene til å ta kontakt med barnehagen for å høre om de har ønsker om tema.

Studentene velger selv hvordan de går frem, så lenge opplegget er helhetlig, interaktivt og tilpasset barn i 4-6-årsalderen. Det vil si at det skal gis grundige forklaringer på barnas nivå, - med rom for spørsmål og dialog. En skriftlig beskrivelse av opplegget sendes til TVEPS senest to dager før praksisdagen. Bruk TVEPS maler for barnehage/skole.

Skole: Gruppene forbereder et pedagogisk gruppeundervisningsopplegg om et gitt tema. Som i barnehage gjør studentgruppen arbeidet på forhånd, før de er en hel dag på skolen. Opplegget skal representere alle profesjonene i gruppen, være helhetlig og tilpasset barn/unge på klassetrinnet. Det skal være rom for spørsmål og dialog. En skriftlig beskrivelse av opplegget sendes til TVEPS senest to dager før praksisdagen. Bruk TVEPS maler for barnehage/skole.

4. Praksisdag

Obs! Det pedagogiske opplegget i barnehage gjennomføres en gang, på skole to ganger. Les oversikter her:

Barnehage:

 • 08:30/09:00 Studentgruppen kommer til barnehagen.
 • 09:00-11:30 Studentene er på avdelingen i barnehagen og deltar i samling, lek, gjøremål, måltid, blir kjent med barna
 • Pause
 • Ca 12:00/12:30 Studentene har samling med barna. Gjennomføring av opplegg med fokus helse og livsmestring, som de har forberedt på forhånd.
 • Dialogmøte etter gjennomføring.
 • Ca 14:00/15:00 Praksisdag avsluttes. (Debrief innad i studentgruppen m/fasilitator)

Det betyr at studentene kun gjennomfører opplegget de har forberedt på forhånd en (1) gang for barna. I ettkant av studentenes gjennomføring er det et TVEPS-dialogmøte. Her deltar pedagogisk leder på avdelingen, evt andre ansatte + fasilitator fra TVEPS.

Skole:

Skoleklassen deles i to og opplegget gjennomføres to (2) ganger ila skoledagen.

 • 08:30/09:00: Studentene møter på skolen
 • ca 09:00/09:30 - 1. økt: gjennomføring av opplegg med fokus helse og livsmestring, som TVEPS-gruppen har forberedt på forhånd
 • Dialogmøte + pause
 • Etter 12:00 - 2. økt: gjennomføring av opplegg med fokus helse og livsmestring, som TVEPS-gruppen har forberedt på forhånd

 

Utgangspunkt for dialogmøtet barnehage/skole:

 

 • Hva fungerte/hva fungerte ikke?
 • Hva kan gjøres annerledes?
 • Hvordan har de ulike profesjonene bidratt inn i gruppen?
 • Møte med barn i fremtidig profesjonsutøvelse - dette har hver enkelt student forberedt og tenkt igjennom på forhånd. 
 • Hvordan kommunisere med barn/unge? Generell diskusjon 

En fasilitator (fagperson fra TV fra TVEPS er tilstede under dialogmøtet, samt deler av/hele praksisdagen. Fasilitatorens oppgave er å holde rammene og sikre god dialog mellom studenter og personal.

Hva synes våre tidligere studenter om TVEPS? Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre