Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
dette er

TVEPS-praksis steg for steg

Hva opplever du som student i TVEPS? Her forklarer vi steg for steg.

Ordsky TVEPS oppdatert august 2019
Foto/ill.:
Illustrasjon, TVEPS

Hovedinnhold

TVEPS trener studenter fra medisin-, helse- og sosialfag i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å forene studenter fra ulike profesjoner i tverrfaglige team, der gruppen skal jobbe sammen om et felles oppdrag. Hvert år skal flere hundre studenter fra ulike utdanninger gjennom denne formen for praksis. Se våre praksisarenaer: Praksis i TVEPS

Kort om TVEPS-praksis:

Obs! TVEPS med pedagogisk opplegg i barnehage/på skole beskrives nederst på siden. 

 1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet: 1,5 timer
 2. Oppstartsmøte: 1,5 timer
 3. Utredningsdag: 6 timer
 4. Samarbeid om tiltaksplan: 6 timer
 5. Dialogmøte: 2 timer
 6. Revidering av tiltaksplan: 2 timer
 7. Refleksjon: 1 time                         Obs! Timeantall er veiledende 

Total arbeidsmengde for TVEPS-praksis er opptil 20 timer. Punkt 2., 3. og 5 med uthevet skrift representerer obligatoriske møtepunkt. 

Hva kan profesjonene lære av hverandre? TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer (teksten forts. under videoen):

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen

(Bruk nedtrekksmeny for mer informasjon om TVEPS)

1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet

Før du kommer på oppstartsmøtet har du blitt tildelt TVEPS-gruppe og du har fått informasjon om bruk av Teams (ekstern lenke). Dette har du fått melding om på din studentepost. Sett deg inn i hva TVEPS-praksis innebærer før du kommer på oppstartsmøtet. 

2. Oppstartsmøtet

På oppstartsmøtet får du informasjon om TVEPS og treffer gruppen din, som består av 5 (pluss/minus) studenter. Dere legger plan for videre samarbeid og vi i TVEPS svarer på spørsmål. Møtet er på ettermiddagen og vi regner med å bruke omlag 1,5 time. Det er flere slike oppstartsmøter hvert semester. Du deltar på det oppstartsmøtet du får innkalling til på din studentepost.   

3. Utredningsdag

På utredningsdagen skal dere som gruppe utrede to pasienter/brukere. Det er satt av en arbeidsdag til dette. Praksisstedet har på forhånd plukket ut to personer som har samtykket i å møte dere som studentgruppe. 

 • Studentene møter i praksis om morgenen.
 • Dere får info om to rekrutterte brukere/pasienter fra kontaktperson ved praksissted.
 • I løpet av utredningsdagen skal dere møte/utrede pasienten(e)/bruker(ne) basert på tilgjengelig informasjon, egen fagkunnskap og erfaring. Ta vare på pasient/bruker og sørg for at alt dere gjør er frivillig og ok. Tidsbruk per pasient/bruker er opp til dere selv og pasient/bruker. 
 • Skriv dokumentet som om pasient/bruker/pårørende skal kunne lese det.

Med utredning mener vi; dere skal bruke en TVEPS-mal der dere beskriver bruker/pasient. «Hva er viktig for deg?» er et viktig utgangspunkt for samtalen dere har med personen (evt pårørende/helsepersonell til personen). Pasientens/brukerens styrker og utfordringer skal lede til en plan med konkrete tiltak/forslag til hvordan denne kan oppleve bedre mestring og få økt livskvalitet, på kort og lengre sikt. 

Husk at dere er i en ekte arbeidssituasjon og uforutsette ting kan skje. Vi i TVEPS vet ikke hvilken type pasient dere får og hvordan dagen utarter seg, dette er en del av læringen.  

4. Tiltaksplan

Tiltaksplanen er studentgruppens skriftlige gruppearbeid. Planen inneholder tiltak dere mener kan gi økt mestring og bedre livskvaliteten til pasienten(e)/bruker(ne) dere har møtt og snakket med. Dere skriver en plan for hver pasient/bruker. Dere oppfordres til å bruke TVEPS mal tiltaksplan: TVEPS maler og manualer. På bakgrunn av møtet med pasienten/brukeren velger dere selv hvilke og hvor mange tiltak dere skriver på listen. Det er ingen begrensning på antall tiltak.

Skriv planen som om pasient/bruker eller dens pårørende skal kunne lese planen. 

Legg tiltaksplanen i Teams 2 dager før dialogmøtet. Vi videresender planene til kontakt på praksissted og fasilitator (fagperson fra TVEPS som deltar på dialogmøtet).

5. Dialogmøtet

Dialogmøtet foregår en uke etter utredning. Her legger studentgruppen frem funn og forslag til helsepersonell/ansatte på praksisstedet, eks. avdelingssykepleier, primærkontakt, sykehjemslege etc. På andre praksisarenaer møter studentene ansatte som kjenner pasienten/brukeren.

En fasilitator (fagperson fra TVEPS) er tilstede på dette møtet. Fasilitatorens oppgave er å holde rammene og sikre god dialog mellom studenter og personal. Det legges opp til en diskusjon rundt tiltakene studentene har presentert og mulighetene for gjennomføring. Møtet varer i 1 til 1,5 time.

6. Revidering av tiltaksplan

Dersom det kommer informasjon på dialogmøtet som gjør at tiltaksplanen må revideres, kan dette gjøres underveis og i etterkant av dialogmøtet. Den reviderte planen legges i Teams innen en uke etter dialogmøtet. Praksissted/pasient/bruker/deltaker kan så motta den endelige planen. 

Planen kan gis til pasient/bruker som et «hjelp-til-selvhjelps-dokument» og/eller ansatte på praksisarenaen kan legge den ved journal. 

7. Refleksjonsnotat

Refleksjonsnotat er et spørreskjema, som besvares etter fullført praksis. Skjemaet får dere lenke til på studenteposten samme uken som dialogmøtet.

Den første delen inneholder avkryssingsspørsmål som går på læringsutbytte. I del 2 får dere åpne tekstspørsmål der dere kan reflektere over hva dere har lært og gi oss ros/ris. Spørmålene dere besvarer er:

 • Hva i TVEPS ga deg følelsen av å lære?
 • På hvilke måter nå etterpå merker du at du har lært? 
 • Hvordan virket det å delta i gruppen inn på din faglige identitet?
 • Hvordan opplevde du dialogmøtet?
 • Hvordan opplevde du samspillet i teamet?
 • På hvilke måte opplever du at din erfaring og din profesjons særegne kompetanse er relevant på praksisstedet?
 • Evaluering av TVEPS-praksis: Har du ris eller ros? Hva bør vi forandre, og hva bør ikke endres?

Når du har besvart er TVEPS gjennomført og TVEPS tverrprofesjonell læring kommer på vitnemålet. Sensur godkjent/ikke godkjent. 

Hva synes våre tidligere studenter om TVEPS? Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Pedagogisk opplegg: TVEPS i barnehage/på skole

TVEPS-praksis er tilpasset praksisstedet, og praksis i barnehage og på skole foregår på annen måte. Praksisen strekker seg kun over en dag, men innebærer mer forberedelser i forkant:

 1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet: 1,5 timer
 2. Oppstartsmøte: 1,5 timer
 3. Forberede pedagogisk opplegg: 10 timer
 4. Praksisdag med dialogmøte: 6 timer
 5. Refleksjon (1 time)

Obs! Timeantall er veiledende 

Total arbeidsmengde er beregnet til omlag 20 timer. Punkt 2. og 4. representerer møtepunkt som er fastsatt av oss. Punktene er lik det som er beskrevet lenger opp, forutenom punkt 3 og 4:

3. Forberede pedagogisk opplegg

Barnehage: Gruppene forbereder et pedagogisk opplegg om folkehelse (helse og livsmestring), som de skal fremføre for barna. Det vil si at de gjør mesteparten av arbeidet før praksisdagen. Vi oppfordrer gruppene til å ta kontakt med barnehagen for å høre om de har ønsker om tema.

Studentene velger selv hvordan de går frem, så lenge opplegget er helhetlig, interaktivt og tilpasset barn i 4-5-årsalderen. Det vil si at det skal gis grundige forklaringer på barnas nivå, - med rom for spørsmål og dialog. Det kan være musikk, lek, skuespill, - alt etter fantasien! En skriftlig beskrivelse av opplegget sendes til TVEPS senest to dager før praksisdagen. Sjekk gjerne vår manual for barnehage for mer detaljert informasjon og inspirasjon: Du finner TVEPS maler og manualer her

Skole: Gruppene forbereder et pedagogisk gruppeundervisningsopplegg om et gitt tema. Som i barnehage gjør studentgruppen arbeidet på forhånd, før de er en hel dag på skolen. Opplegget skal representere alle profesjonene i gruppen, være helhetlig og tilpasset barn/unge på klassetrinnet. Det skal være rom for spørsmål og dialog. En skriftlig beskrivelse av opplegget sendes til TVEPS senest to dager før praksisdagen. 

4. Praksisdag

Barnehagebarna/skoleklassen deles og opplegget gjennomføres to ganger, en økt før lunsj og en økt etter.

Mellom øktene er det et dialogmøte/faglig diskusjon (ca 45 min) med personalet. I barnehage er dette pedagogisk leder. På skole er dette kontaktlærer og skolehelsetjeneste. Diskusjonen tar utgangspunkt i det pedagogiske opplegget som ble presentert i 1. økt:

 • Hva fungerte/hva fungerte ikke?
 • Hva kan gjøres annerledes i neste økt?
 • Hvordan har de ulike profesjonene bidratt inn i gruppen?
 • Hvordan kommunisere med barn/unge? Generell diskusjon (vi oppfordrer dere til å tenke gjennom dette på forhånd).

Nå har gruppen mulighet til å revidere/perfeksjonere opplegget før det fremføres i neste økt for en ny gruppe med barn/unge. En fasilitator (fagperson fra TV fra TVEPS er tilstede under dialogmøtet, samt hele/deler av praksisdagen. Fasilitatorens oppgave er å holde rammene og sikre god dialog mellom studenter og personal.

Hva synes våre tidligere studenter om TVEPS? Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre