Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
dette er

TVEPS-praksis steg for steg

Hva opplever du som student i TVEPS? Her forklarer vi steg for steg.

Ordsky TVEPS oppdatert august 2019
Foto/ill.:
Illustrasjon, TVEPS

TVEPS trener studenter fra medisin-, helse- og sosialfag i tverrfaglig samarbeid. Hvert år skal flere hundre studenter fra ulike fag gjennom denne formen for praksis.

Praksisen foregår hovedsakelig på sykehjem og i hjemmetjenesten, på sosialkontor og i barnehage. Vi har også grupper på Frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten og innen rehabilitering og Lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten. Høsten 2019 blir første gang vi tester ut TVEPS i samarbeid med Etat for barn og familie og Etat for tjenester til utviklingshemmede. Alle våre praksisarenaer kan du lese om her: Praksissteder i TVEPS

Kort fortalt er TVEPS-praksis delt inn slik:

Obs! TVEPS i barnehage gjennomføres på en litt annerledes måte. Se nederst på siden.

 1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet (1,5 timer)
 2. Oppstartsmøte (1,5 timer)
 3. Utredningsdag (6 timer)
 4. Samarbeid om tiltaksplan (6 timer)
 5. Dialogmøte (2 timer)
 6. Revidering av tiltaksplan (2 timer)
 7. Refleksjon (spørreskjema i etterkant av selve praksisen - 1 time)

Total arbeidsmengde for TVEPS-praksis er beregnet til omlag 20 timer totalt. Punkt 2., 3. og 5 med uthevet skrift representerer møtepunkt som er fastsatt av oss.  

Her forklarer TVEPS-leder Ane Johannessen hva studenter fra ulike profesjoner kan lære av hverandre (teksten forts. under videoen):

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen

1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet

Vi anbefaler dere å lese denne steg-for-steg beskrivelsen av TVEPS og sette dere inn i hva praksisen innebærer før oppstartsmøtet. Alt om praksisen kan dere lese i TVEPS studentbok som dere finner som PDF i våre maler og manualer. Det er også lurt å ta en titt på hvilke praksissteder vi har. Eventuelle andre forberedelser og hvordan dere løser gruppearbeidet er helt opp til dere selv.

Før oppstartsmøtet har dere valgt eller blitt tildelt gruppe.

2. Oppstartsmøtet

På oppstartsmøtet får du informasjon om TVEPS, og treffer gruppen din, som består av 4-5 studenter med ulik fagretning. Dere legger planer for videre samarbeid og vi i TVEPS svarer om dere har spørsmål. Vi serverer også litt å spise. Møtet arrangeres på ettermiddagen og vi regner med å bruke ca 1,5 time.

Obs! Grunnet antall studenter er dere delt inn i flere puljer hvert semester. Hver student deltar på puljen den har fått innkalling til.    

3. Utredningsdag

På utredningsdagen skal dere som gruppe utrede en/to pasienter/brukere. Det er satt av en vanlig arbeidsdag til dette. 

Studentene møter på praksisplassen om morgenen. Gruppen har på forhånd fått oppgitt en kontaktperson, som gir omvisning og et rom dere kan bruke. Her får dere utdelt journalnotater for to pasienter/brukere, enten i papirform eller på PC. Dersom dere ønsker mer informasjon kan dere etterspørre dette. Dere vil få litt tid til å forberede dere før dere møter første pasient. 

Praksisstedet har på forhånd plukket ut en/to pasienter som ønsker å møte dere som studentgruppe. Obs! I TVEPS-gruppen i hjemmesykepleien i Bergen kommune er det en sykepleiestudent som er i praksis på samme sted. Vi oppfordrer til at denne sykepleiestudenten på forhånd er med på å velge ut to passende pasienter i samarbeid med praksisplassen.

Dere skal i løpet av utredningsdagen møte/snakke med/utrede disse pasientene/brukerne basert på informasjon dere har tilgjengelig og egen fagkunnskap og erfaring. Ta vare på pasienten/brukeren og sørg for at alt dere gjør er frivillig og ok. Hvor lang tid dere bruker per pasient/bruker er helt opp til dere og til pasienten/brukeren. 

Husk at dere kommer ut i en ekte arbeidssituasjon, og som ellers i virkeligheten kan uforutsette ting skje. Vi vet ikke på forhånd nøyaktig hvilken type pasient dere får og hvordan dagen vil utarte seg. Dette er en del av læringen i TVEPS.

4. Tiltaksplan

Tiltaksplanen er studentgruppens konkrete plan med foreslåtte tiltak som dere mener kan forbedre livskvaliteten til de pasientene/brukerne dere har utredet. Tiltaksplanen skal dere skrive i fellesskap, en plan for hver pasient/bruker, og den skal skrives på en oversiktlig, informativ og forståelig måte.

Vi oppfordrer til å bruke TVEPS-malen for tiltaksplan som dere finner her: TVEPS maler og manualer. På bakgrunn av møtet med pasienten/brukeren velger dere selv hvilke og hvor mange tiltak dere skriver på listen.

Tiltaksplanen sendes til koordinator to dager før dialogmøtet, som videresender den til riktig person på praksisplassen i tillegg til fasilitator (fagperson fra TVEPS som deltar på dialogmøtet).

5. Dialogmøtet

Dialogmøtet foregår som regel en uke etter utredningsdagen. På dialogmøtet legger studentgruppen frem funnene og forslagene sine til helsepersonell/ansatte på praksisstedet. På sykehjem vil avdelingssykepleier og primærkontaktene til de to pasientene være til stede. Ofte er også sykehjemslegen med og vi oppfordrer til at andre grupper (for eksempel fysioterapeut eller ergoterapeut) er med. På andre praksisarenaer møter studentene ansatte som kjenner pasienten/brukeren.

En fasilitator (fagperson fra TVEPS) er tilstede på dette møtet. Fasilitatorens oppgave er å holde rammene for møtet og sikre god dialog mellom studentene og personalet. Det legges opp til en diskusjon rundt tiltakene studentene har presentert og mulighetene for gjennomføring. Møtet varer i 1 til 1,5 time og møtetidspunkt er tilpasset praksisstedet.

6. Revidering av tiltaksplan

Gruppen gjør eventuelle endringer og reviderer tiltaksplanen. Dette kan gjøres underveis og i etterkant av dialogmøtet. Praksissted/pasient/bruker/deltaker kan så motta den endelige planen. 

7. Refleksjonsnotatet

Refleksjonsnotatet er et spørreskjema som sendes ut i etterkant av selve praksisen. Første del av dette skjemaet er en kvantitativ evalueringsundersøkelse med avkryssingsspørsmål og siste del har åpne refleksjonsspørsmål om læring og ris/ros til opplegget.

Når studentene har besvart spørreundersøkelsen, er TVEPS-praksisen gjennomført. Etter endt semester mottar studentene attest og/eller TVEPS tverrprofesjonell læring kommer på vitnemålet, som bevis på gjennomført TVEPS-praksis. Sensur godkjent/ikke godkjent. 

Hva synes våre tidligere studenter om TVEPS?

LES: Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

TVEPS i barnehage

TVEPS-praksis er tilpasset praksisstedet, og praksis i barnehage foregår på annen måte enn TVEPS-praksisen beskrevet ovenfor. Praksisen strekker seg kun over en dag, men innebærer mer forberedelser i forkant:

 1. Forberedelser før/etter oppstartsmøtet (1,5 timer)
 2. Oppstartsmøte (1,5 timer)
 3. Forberede pedagogisk opplegg (10 timer)
 4. Praksisdag med dialogmøte (6 timer)
 5. Refleksjon (1 time)

3. Forberede pedagogisk opplegg

Gruppene som skal i barnehage må på forhånd lage et pedagogisk opplegg om folkehelse (helse og livsmestring), som de skal fremføre for barna. Det vil si at de gjør mesteparten av arbeidet på forhånd, før de er en hel dag i barnehage. Studentene velger selv hvordan de vil gå frem, så lenge det blir helhetlig, interaktivt og tilpasset barn i 4-5-årsalderen. Det vil si at det skal gis grundige forklaringer på barnas nivå, - med rom for spørsmål og dialog. Det kan være musikk, lek, skuespill, - alt etter fantasien! En beskrivelse av opplegget sendes til TVEPS-fasilitator 2 dager før praksisdagen. 

4. Praksisdag

Barnehagebarna deles i to grupper og opplegget gjennomføres to ganger, en økt før lunsj og en økt etter. I forbindelse med lunsjen vil det være et dialogmøte/faglig diskusjon med personalet i barnehagen. Diskusjonen tar utgangspunkt i det pedagogiske opplegget som ble presentert for den første puljen med barn. Hva fungerte/hva fungerte ikke? Nå har gruppen mulighet til å revidere/perfeksjonere opplegget før det fremføres for neste pulje med barn. Det er også fint med en generell diskusjon om kommunikasjon med barn. En fasilitator fra TVEPS er tilstede under dialogmøtet, samt hele/deler av dagen i barnehagen.

Sjekk gjerne vår manual for barnehage for mer detaljert informasjon og inspirasjon: Du finner TVEPS maler og manualer her. 

TVEPS i barnehage

Produsent:
Gunhild Agdesteen