Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Forskning

Informasjon til praksissted om UiT-forskningsprosjekt

Informasjon til dere som praksissted om studentenes deltakelse i UiT-forskningsprosjekt.

Infofilm Til Praksissteder

Produsent:
Anita Iversen, UiT

Hovedinnhold

I prosjektet Tverrprofesjonell læring for studenter i helsefaglige profesjonsutdanninger kan praksissteder i Bergen, Øygarden og Askøy være arena for feltarbeid i forskningsprosjektet.

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hva som skjer når studentene samarbeider tverrprofesjonelt i sine praksisstudier. Dette skal utforskes parallelt i Sverige, Australia og på New Zealand.

Prosjektet tar sikte på å svare på følgende Forskningsspørsmål:

  • Hvordan muliggjør tverrprofesjonelle praksisstudier studentenes samarbeidslæring?
  • Hvordan former studentene tverrprofesjonelt samarbeid og læring i praksisstudier?
  • Hvilke utfordringer utgjør tverrprofesjonell utdanningspraksis for etablerte helse- og omsorgspraksiser?
  • Hvordan kan erfaringer fra Norge, Sverige, New Zealand og Australia informere tverrprofesjonell utdanning globalt?  

For dere som praksissted innebærer deltakelsen at en norsk forsker vil være til stede ved praksisstedet når studentene har sin utredningsdag. Forskeren vil observere studentene i samhandling med hverandre og pasient/bruker. Forskeren vil også delta i dialogmøte mellom studenter og helsepersonell/ansatte uken etter utredningsdagen. Her kan forsker stille spørsmål for å utdype det hun har observert. Det kan være aktuelt å invitere ledelsen ved praksisstedet til et kort intervju. Personvern og taushetsplikt vil ivaretas og prosjektet er godkjent av SIKT (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør).  

Å være deltakere i forskningsprosjektet kan ha mange positive effekter for praksisstedet. Resultatene fra forskningen vil på kortere eller lengere sikt kunne gi:

  • Økt læring for studenter i praksisstudier
  • Læring for helsepersonell og utvikling i og av tjenesten
  • Bedre tilbud for pasientene
  • Positivt for omdømme: både med hensyn til å bli mer synlig og ha en positiv effekt på rekruttering av helsepersonell

Vi vil tilstrebe så lite merarbeid for helsepersonell og ansatte som mulig ved en smidig samtykkeprosess og lite inngripen i helsepersonellets daglige gjøremål. Som en takk for deltakelsen i forskningen vil vi gi et lite økonomisk tilskudd til en faglig eller miljørelatert aktivitet etter praksisstedets ønske

Vi håper dere stiller dere positive til å delta. Ønsker dere ytterligere informasjon, ta kontakt med Anita Iversen // anita.iversen@uit.no eller Bente Norbye // bente.norbye@uit.no

Beste hilsen Anita Iversen (prosjektansvarlig) og Bente Norbye (prosjektmedarbeider)