Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

TVEPS fikk studiekvalitetspris

– TVEPS representerer en innovativ måte å formidle kunnskap og lærdom til studentene.

Onsdag den 29.mai gikk fakultetsdagen ved det medisinsk-odontologiske fakultet av stabelen, og TVEPS- Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten ble tildelt studiekvalitetsprisen for 2013.

Fakultetsdagen ble avholdt i Auditorium 1 på BB-bygget, hvor fakultetet delte ut priser til de som har utmerket seg både innen forskning og undervisning. Her fikk TVEPS studiekvalitetsprisen ved det medisinsk-odontologiske fakultet 2013 for sitt tilbud om tverrfaglig samarbeidslæring til studenter på helseprofesjonsutdanningene ved Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen. Dekan Nina Langeland delte ut prisen til en stolt leder, Professor Anders Bærheim ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Begrunnelse

Fakultetets begrunnelse vektla at undervisnings- og læringsmetodene i TVEPS representerer en innovativ måte å formidle kunnskap og lærdom til studentene. TVEPS tilbyr gjennom sitt fokus på tverrprofesjonell læring og samarbeid mellom studenter ved både Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen en læring som ikke kan oppnås innen de enkelte studieprogram.

Pedagogikken og læringsmetodene har stor overføringsverdi til andre studieprogram og institusjoner, og har allerede spredt seg nasjonalt til Haugesund, Bømlo, Kristiansand og Sandnessjøen. Senteret har samtidig et høyt fokus på studiekvalitet, og har etablert en forskningsgruppe som ser nærmere på  pedagogisk metode og læringsprosesser. Forskningen blir utført på bakgrunn av evalueringer fra både studenter, praksissteder og pasienter.

Senteret har samtidig gjort seg bemerket internasjonalt gjennom presentasjoner på ulike internasjonale konferanser og kongresser, og gjennom sin deltagelse i en søknad om COST action in interdisciplinary learning. Søknaden er et samarbeid mellom representanter for læringsmiljø i Dundee, Manchester, Gent, Maastrich, Ankara og Bern.

Bakrunnen for TVEPS

TVEPS ble etablert som en pilotprosjekt våren 2011 med bakgrunn i at tverrfaglig trening var en mangelvare i de fleste helseprofesjonsutdanningene ved Universitetet i Bergen. Pilotprosjektet ble gjennomført med stor suksess, og TVEPS har siden 2011 hatt over 100 studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Bergen ute i tverrfaglig praksis.

Formålet til TVEPS er å gi studentene trening i teamarbeid og profesjonalisme, samtidig som de får erfaring fra en reell arbeidssituasjon. Tilbakemeldingene fra de ulike partene i prosjektet viser samtidig at denne typen praksis ikke bare har en merverdi for studentene, men at både praksisstedene og pasientene tar med seg nyttig lærdom etter å ha snakket med studentene.

TVEPS ble senterfestet høsten 2012, og blir i løpet av våren/sommeren 2013 etablert som et konsortium mellom Høgskolen i Bergen, Fjell kommune og det psykologiske fakultet, det medisinsk-odontologiske fakultet og griegakademiet ved Universitetet i Bergen. TVEPS samarbeider også nært med Bergen kommune, fylkestannhelsetjenesten i Hordaland og Høskolen Stord/Haugesund.

Våren 2013 har senteret hatt et stort fokus på å inkludere flere studentgrupper, og  å spre sin kompetanse og kunnskap både nasjonalt og internasjonalt. Senteret jobber kontinuerlig med å øke kvaliteten på både læringsutbytte og  den kompetansen som studentene bringer med seg inn i kommunehelsetjenesten.

Siden oppstarten har studenter fra utdanningene innen farmasi, medisin, odontologi, tannpleie, musikkterapi, ernæring, manuell terapi, ergoterapi, psykologi, fysioterapi,vernepleie og jordmor deltatt i prosjektet, og TVEPS tar til enhver tid i mot andre studenter som kan ha nytte og utbytte av å være på denne typen praksislæring.

TVEPS søkte våren 2013 om status som et Senter for fremragende utdanning, og håper med dette å etablere seg som et nasjonalt kompetansesenter innenfor området, både innen forskning og utdanning.