Spesialemner og tilleggsutdanning

biblioteket_juridisk fakultet.jpg

Bokhyller på biblioteket
Foto: 
Emil Breistein

Spesialemner tilbys som en del av det valgfrie året på masterstudiet i rettsvitenskap. Emnene tilbys også som tilleggsutdanning for ferdige kandidater eller som tverrfaglig spesialisering.

 

Emner

Her finner du en oversikt over alle spesialemnene med tilhørende emnebeskrivelser ved Det juridiske fakultet. I emnebeskrivelsene finner du også beskrivelser av mål og innhold for emnet, forkunnskapskrav, undervisningssemester og eventuelle obligatoriske arbeidskrav.

Legg merke til at nesten alle emnene har eksamen hvert semester, mens det er undervisning annethvert semester. Informasjon om hvilket semester det er undervisning i finner du øverst i emnebeskrivelsen. Hvis et emne ikke har eksamen i hvert semester, vil du også finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

 
Undervisningssemester: Høst

* JUS251-1-A / Arbeidslivets rett er ikke for jusstudenter/jurister, men for studenter uten juridisk utdanning, fortrinnsvis på lavere gradsnivå.

* Særskilt studierett til spesialemne gir ikke tilgang til emnet JUS265-2-A. Dette emnet er kun for studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB. For andre henvises det isteden til etter- og videreutdanningsemnet JUR640 Planrett

 

Undervisningssemester: Vår

 

Opptak

 

Hvem kan søke?


For å kunne få opptak til spesialemner må du ha et norsk fødsels- og personnummer/D-nummer. Videre må du oppfylle minst ett av følgende kriterier:

  • Ha oppnådd en mastergrad i rettsvitenskap eller cand.jur-grad. (Hvis du ønsker å ta spesialemner like etter du er ferdig med mastergraden din, trenger du ikke å søke om opptak til spesialemner, men heller poststudierett.)
  • Ha oppnådd en bachelorgrad i juss, eller tre års juss-utdanning.
  • Ha oppnådd en bachelorgrad eller ha tre års høyere utdanning innen et annet fagfelt.
  • Være student på 4. eller 5. avdeling/studieår på juss-studiet ved UiO eller UiT.

NB! Studenter som har fullført 3. studieår av masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB trenger ikke søke opptak til spesialemner. Disse studentene melder seg selv opp til spesialemner i StudentWeb. Dette gjelder også studenter som har fått innpasset de tre første årene av graden sin fra en annen utdanningsinstitusjon.


Forkunnskapskrav


De aller fleste emnene krever tre års høyere utdanning som forkunnskapskrav, mens noen emner har krav om tre års juss-utdanning. Det forekommer også krav om spesifikke juss-emner blant forkunnskapskravene. Du finner informasjon om forkunnskapskravene i hver enkelt emnebeskrivelse.

 

Søknadsprosess


Du søker opptak til spesialemner via Søknadsweb. 

Søknadsfrist

Søknadsweb åpner for søknader 1. juli i høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret.


Søknadsfristen er 1. august for høstsemesteret og 2. januar for vårsemesteret.
Det er kun anledning til å søke om opptak for ett semester av gangen.

Dokumentasjon

Søkere som har sin utdanning fra andre læresteder enn UiB, må laste opp dokumentasjon på utdanning innen søknadsfristen. Dokumentasjonen lastes opp i søknaden på Søknadsweb. De opplastede dokumentene skal være skanninger av originaldokumentene. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må i tillegg laste opp bevis på generell godkjenning av utdanningen fra NOKUT som viser hvor mange norske studiepoeng utdanningen tilsvarer. Utdanning fra UiB trenger ikke å dokumenteres.

Det er ikke nødvendig at dokumentasjonen som lastes opp er attestert/stemplet med rett kopi. Et tilfeldig utvalg av søkere som får tilbud om opptak vil bli bedt om å framlegge originaler av dokumentene de har lastet opp.  

Dersom dokumentasjonen er skrevet på et annet språk enn de nordiske språkene eller engelsk, må en oversettelse lastes opp sammen med originaldokumentasjonen. Oversettelsene må være gjort av en autorisert translatør.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp innen søknadsfristen, og at dokumentasjonen er leselig. Manglende eller uleselig dokumentasjon blir ikke etterspurt.

Svar på søknad

Du får svar på søknaden per e-post innen 7. januar / 9. august.