Spesialemner og tilleggsutdanning

biblioteket_juridisk fakultet.jpg

Bokhyller på biblioteket
Foto: 
Emil Breistein

Spesialemner tilbys som en del av det valgfrie året på masterprogrammet i rettsvitenskap. Emnene tilbys også som tilleggsutdanning for ferdige kandidater eller som tverrfaglig spesialisering.

 

Emner

Her finner du en oversikt over alle spesialemnene med tilhørende emnebeskrivelser ved Det juridiske fakultet. I emnebeskrivelsene finner du også beskrivelser av mål og innhold for emnet, forkunnskapskrav, undervisningssemester og eventuelle obligatoriske arbeidskrav.

Legg merke til at nesten alle emnene har eksamen hvert semester, mens det er undervisning annethvert semester. Informasjon om hvilket semester det er undervisning i finner du øverst i emnebeskrivelsen. Hvis et emne ikke har eksamen i hvert semester, vil du også finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

 
Undervisningssemester: Høst

* JUS251-1-A / Arbeidslivets rett er ikke for jusstudenter/jurister, men for studenter uten juridisk utdanning, fortrinnsvis på lavere gradsnivå.

* Særskilt studierett til spesialemne gir ikke tilgang til emnet JUS265-2-A. Dette emnet er kun for studenter på masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB. For andre henvises det isteden til etter- og videreutdanningsemnet JUR640 Planrett

 

Undervisningssemester: Vår

 

Opptak

 

Hvem kan søke?


For å kunne få opptak til spesialemner må du ha et norsk fødsels- og personnummer/D-nummer. Videre må du oppfylle minst ett av følgende kriterier:

  • Ha oppnådd en mastergrad i rettsvitenskap eller cand.jur-grad. (Hvis du ønsker å ta spesialemner like etter du er ferdig med mastergraden din, trenger du ikke å søke om opptak til spesialemner, men heller poststudierett.)
  • Ha oppnådd en bachelorgrad i juss, eller tre års juss-utdanning.
  • Ha oppnådd en bachelorgrad eller ha tre års høyere utdanning innen et annet fagfelt.
  • Være student på 4. eller 5. avdeling/studieår på juss-studiet ved UiO eller UiT.

NB! Studenter som har fullført 3. studieår av masterprogrammet i rettsvitenskap ved UiB trenger ikke søke opptak til spesialemner. Disse studentene melder seg selv opp til spesialemner i StudentWeb. Dette gjelder også studenter som har fått innpasset de tre første årene av graden sin fra en annen utdanningsinstitusjon, og studenter på det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap.


Forkunnskapskrav


De aller fleste emnene krever tre års høyere utdanning som forkunnskapskrav, mens noen emner har krav om tre års juss-utdanning. Det forekommer også krav om spesifikke juss-emner blant forkunnskapskravene. Du finner informasjon om forkunnskapskravene i hver enkelt emnebeskrivelse.

 

Søknadsprosess


Du søker opptak til spesialemner via Søknadsweb. 

Søknadsfrist

Søknadsweb åpner for søknader 1. juli i høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret. NB: SøknadsWeb åpner 5. desember for opptak til emner våren 2015.


Søknadsfristen er 1. august for høstsemesteret og 2. januar for vårsemesteret.
Det er kun anledning til å søke om opptak for ett semester av gangen.

Dokumentasjon

Søkere som har sin utdanning fra andre læresteder enn UiB, må laste opp dokumentasjon på utdanning innen søknadsfristen. Dokumentasjonen lastes opp i søknaden på Søknadsweb. De opplastede dokumentene skal være skanninger av originaldokumentene. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må i tillegg laste opp bevis på generell godkjenning av utdanningen fra NOKUT som viser hvor mange norske studiepoeng utdanningen tilsvarer. Utdanning fra UiB trenger ikke å dokumenteres.

Det er ikke nødvendig at dokumentasjonen som lastes opp er attestert/stemplet med rett kopi. Et tilfeldig utvalg av søkere som får tilbud om opptak vil bli bedt om å framlegge originaler av dokumentene de har lastet opp.  

Dersom dokumentasjonen er skrevet på et annet språk enn de nordiske språkene eller engelsk, må en oversettelse lastes opp sammen med originaldokumentasjonen. Oversettelsene må være gjort av en autorisert translatør.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp innen søknadsfristen, og at dokumentasjonen er leselig. Manglende eller uleselig dokumentasjon blir ikke etterspurt.

Svar på søknad

Du får svar på søknaden per e-post innen 7. januar / 9. august.

Etter opptak

 

Informasjon til deg som har fått opptak til spesialemner


Semesterregistrering

Du må nå logge inn i StudentWeb for å semesterregistrere deg. Det innebærer at du må godkjenne utdanningsplanen din, undervisnings- og vurderingsmelde deg og betale semesteravgiften. Giro for betaling av semesteravgift henter du i StudentWeb.


For å logge inn i StudentWeb bruker du fødsel- og personnummer og en pin-kode. Pin-koden kan du få tilsendt på e-post ved å klikke på «Send pin-kode med e-post». Pin-koden blir sendt til e-postadressen du oppga i din søknad.


Frist for semesterregistrering, betaling og godkjenning av utdanningsplan er 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret.


Etter at du har godkjent planen kan du se hvilke emner du er meldt opp til under «Vurderingsmelding» og «Undervisningsinfo» i fanen «Innsyn» i menyen til venstre. Det er viktig at du sjekker at du har blitt vurderingsmeldt til emnet(ene) du skal ta.


Hvis du betaler semesteravgift ved en annen institusjon enn UiB dette semesteret, kan du sende kopi av semesterkort eller en kvittering som viser at du har betalt til Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Pb. 7806, 5020 Bergen innen 1. september / 1. februar. Merk konvolutten «Dokumentasjon på betalt semesteravgift ved annet lærested».


Opplever du problemer med semesterregistreringen, ta kontakt med Informasjonssenteret ved Det juridiske fakultet på telefon 55 58 95 00 eller på e-post, spesialemner@jurfa.uib.no, innen semesterregistreringsfristen.


Semesterkvittering

UiB innfører fra vårsemesteret 2015 en studentbevisapp som brukes på iOS- og Androidtelefoner. Dersom du ikke kan laste ned denne appen og ønsker semesteroblat, kan du bestille dette på StudentWeb.


Studentkort

Trenger du et studentkort kan du få det på kortsenteret på Studentsenteret i Parkveien 1. Studentkortet er et ID-kort som gir deg tilgang til pc-saler, lesesaler og printere, og det fungerer som lånekort på universitetsbiblioteket. All informasjon du trenger om dette finner du på kortsenterets nettsider.


Brukerkonto

Du må opprette en brukerkonto ved UiB hvis du ikke allerede har en. Du vil da få et brukernavn og passord slik at du kan logge deg inn i Mi Side. Dette brukernavnet og passordet bruker du også hvis du skal benytte deg av det trådløse nettet og datamaskiner som er tilgjengelig for studentene på fakultetet, og resten av universitetsområdet. Merk at det tar noe tid fra du oppretter kontoen til den er aktivert.


Mi Side

Du finner all nødvendig informasjon om emnet du skal ta i Mi Side. På Mi Side finner du timeplaner og øvrig informasjon om emnet. Du får automatisk tilgang til emnets emneside når du er meldt opp til eksamen. Som medlem av emnesiden i Mi Side vil du se beskjeder om ditt emne. Det er svært viktig å følge jevnlig med på emnesiden til det emnet du tar, ettersom det er der det blir gitt viktig informasjon om emnet.


E-post

Når du oppretter brukerkonto til UiB får du en egen e-postadresse, vanligvis «navn.etternavn@student.uib.no». Du er pliktig til å holde deg orientert om det som meldes per e-post til studentadressen; en hel del informasjon blir ikke gitt på andre måter. På https://webmail.uib.no kan du lese og sende e-post fra en vanlig nettleser. Du kan også få tilgang på e-posten din på mobil, tab eller PC. Informasjon om hvordan du setter opp dette finner du på IT-avdelingen sine nettsider


Studentsider

På nettsiden Studentsider finner du praktisk informasjon som er relevant for deg som student. Her får du blant annet:

  • Eksamensplan
  • Praktisk informasjon i forbindelse med eksamen
  • Tilgang til å bestille karakterutskrift


Reglement og prosedyrer ved Det juridiske fakultet

Til slutt minner vi om at du må sette deg inn i de relevante reglementene og prosedyrene for studier ved Det juridiske fakultet: