Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i fransk

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar17
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

I kunst og tankeliv har Frankrike vore ein tradisjonsmedviten og nyskapande tonegivar. Fransk er eit verdsspråk som blir brukt av grovt rekna 160 millionar menneske. Å følgje historia til det franske språket er å følgje ei politisk og kulturell historie.

I samspill med språkinnlæring, kulturkunnskap og lingvistikk, er skjønnlitteratur ein sentral del av studiet, med særleg fokus på korleis denne litteraturen kan seie noko om franskspråkleg kultur og historie. Gjennom å lære seg å analysere og tolke skjønnlitteratur vil ein nærme seg ei større forståing av utviklinga av det franske språket og måten det blir brukt på. Litteraturen gir òg eit godt bilde av tida og samfunnet han blei til i.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Fransk er arbeidsspråk i ei rekke internasjonale organisasjonar. Frankrike er dessutan ein viktig handelspartnar for Noreg, og turistnæringa er svært viktig i begge landa. Gode kunnskapar i fransk språk, litteratur og kultur er derfor etterspurde i mange yrkessamanhengar internasjonalt så vel som nasjonalt, innanfor skole og utdanning, næringsliv, informasjonsarbeid, media, omsetting og kulturliv. Med denne utdanninga kan du få jobb som forlagsredaktør, journalist, dagleg leiar i humanitær organisasjon, ambassadefunksjonær, tilsett i nærings- og handelsverksemd eller i turist- og reiselivsbransjen.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i fransk. Masterprogrammet gir mogelegheiter til spesialisering i språkleg eller litterær retning.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer fransk med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
I franskmiljøet ved UiB analyserer lingvistane blant anna språket si rolle i samfunnsdebatten, til dømes i klimadiskusjonen. Litteratane i fagmiljøet forskar på forholdet mellom litteratur og vitskap i eit historisk perspektiv og på sentrale forfattarskap som Baudelaire, Flaubert og Sartre. Innanfor fagdidaktikken forskar ein på språklæring, med særleg vekt på bruk av nye virtuelle medium.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskapar:

 • har grunnleggjande kunnskapar i fransk grammatikk og lydlære, derunder kjennskap til viktige kontrastive aspekt fransk-norsk
 • har god innsikt i det franske språksystemet og ei god forståing og meistring av eit språkvitskapleg omgrepsapparat
 • har basiskunnskap om fransk historie og frankofoni
 • har god kjennskap til det franske samfunnet i dag
 • har god innsikt i dei litterære pensumtekstane og den kulturelle konteksten deira
 • har grunnleggjande kunnskap om nokre sentrale litterære teknikkar og deira bruk i ulike sjangrar


Ferdigheiter:

 • kan uttrykkja seg og formidla kunnskapar innanfor eige fagområde på munnleg og skriftleg fransk
 • er i stand til å nytta språklege omgrep til å analysera fransk språkbruk i ulike sjangrar
 • kan presentera sjølvstendige analysar og drøftingar av pensumtekstane
 • kan omsetja middels vanskelege tekstar innan ulike sjangrar

Generell kompetanse:

 • kan gjennomføra under rettleiing eit analytisk og kritisk arbeid tilsvarande BA-oppgåven
 • kan vidareutvikla kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld inntil 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.)og FRAN100 - Introduksjon til franskstudiet. FRAN100 gir grunnlaget for et akademisk studium av fransk språk og kultur. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i fransk. Du kan velje alle, eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i fransk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN100Introduksjon til franskstudiet101–61
Spesialisering i fransk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN101Fransk grammatikk 151–62
FRAN102Fransk litteratur151–63
FRAN103Fransk kulturkunnskap og omsetjing fransk-norsk151–62
FRAN115Fonetikk og samfunnskunnskap151–63
FRAN201Fordjuping i fransk grammatikk, tekstlingvistikk og omsetjing151–64
FRAN253Fordjuping i fransk litteratur151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider.


Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i fransk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Eit studium i fransk krev gode forkunnskapar i språket frå vidaregåande skole.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Fransk

Bachelorprogram i fransk
Foto:
Colourbox

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Søkerkode i Samordna opptak
184888

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10- 14)