Hjem
Click

Utdanning

Master

Masterprogram i biomedisin

  • Studiepoeng120
  • Lengde2 år
  • StudiestartHøst
  • SpråkEngelsk
  • StudieplanLes studieplan

Presentasjon

Mål og innhald

Fagfeltet biomedisin søker å forklare fysiologiske og patologiske prosesser på molekylær- og individnivå. Dette gir nødvendig grunnlag for å forstå sjukdom og for utvikling av nye behandlingsmetodar og medikament. Masterprogrammet i biomedisin kombinerer teoretisk kunnskap og praktisk laboratoriearbeid, og gir studentane grundig forståing for biomedisinske problemstillingar. Dei teoretiske emna gir avansert kunnskap om metodar som brukast i biomedisinsk forsking og om cellebiologiske mekanismar. I dei praktiske emna lærer studentane seg å planlegge og gjennomføre forskingsprosjekt i eit internasjonalt aktivt forskingsmiljø. Med utgangspunkt i det praktiske arbeidet lærer studentane å planlegge forsøk, lese og kritisk vurdera vitskapeleg litteratur, samt vitskapeleg skriftlig og munnleg formidling. Studentane trenast også i å diskutere dei mange etiske problemstillingane i moderne medisinsk forsking.

Studiestart - semester

Haust

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført masterstudium i biomedisin skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter, og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

-har avansert kunnskap om normale og patologiske cellulære og fysiologiske prosessar

-har avansert kunnskap om biomedisinske metodar

-har spesialisert fagleg innsikt tileigna gjennom arbeidet med masteroppgåva

-har god forståing for biomedisinsk forsking si rolle i dagens medisin

Ferdigheiter

-kan planlegge og gjennomføra eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt i tråd med gjeldande forskingsetiske normer

-kan utvikle hypotesar og kritisk analysera metodar og resultat innan biomedisin

-kan produsera vitskapelege tekstar etter gjeldande etiske normer

-kan presentere hypotesar og resultat skriftleg og munnleg

-kan analysera og høva seg kritisk til ulike kjelder og nytte desse til å strukturere og formulere faglege resonnement i biomedisin

-kan forklare fagfeltet biomedisin si rolle i dagens medisinske forsking

Generell kompetanse

-kan anvende kunnskapar og ferdigheiter tileigna under masterstudiet på nye område, for å gjennomføra avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt

- kan formidle omfattande sjølvstendig arbeid og beherske biomedisinske uttrykksformer

-kan kommunisere biomedisinske problemstillingar, analysar og konklusjonar på en vitskapeleg måte, både skriftleg og munnleg

-kan delta i diskusjon om biomedisinske emne med allmenta

-kan analysera relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillingar

Utveksling

Delstudium i utlandet

Studentane vert oppmoda til å ta delar av mastergraden ved eit utanlandsk universitet. Masterprogrammet i Biomedisin er del av eit nordisk nettverk for masterprogram innan biomedisin (www.nordbiomed.net) som inkluderer Karolinska Institutet i Stockholm, University of Turku i Finland, Københavns Universitet i Danmark og University of Eastern Finland. Det er mogeleg å ta både emne, lab-prosjekt og deler av masteroppgåva ved desse institusjonane. Vi har og utvekslingsavtalar med fleire universitet i Europa. Ta tidleg kontakt med studieadministrasjonen ved Institutt for Biomedisin dersom du ynskjer utlandsopphald.

Les meir her: http://www.uib.no/en/biomedisin/63531/student-exchange#

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust

Opptakskrav

Studiet er retta mot studentar som har ein bachelorgrad i biomedisin, molekylærbiologi, fysiologi, biokjemi, biologi, bioteknologi eller tilsvarande.

Opptak krev minimum 80 studiepoeng i relevante emne, der minimum 20 studiepoeng er i kjemi/biokjemi og minimum 20 studiepoeng i celle-/molekylærbiologi. Andre relevante emne som kan inngå er mellom anna: anatomi, fysiologi, biologi, medisinske laboratorieemne, matematikk, informatikk, bildebehandling, statistikk, fysikk og nanoteknologi.

Minstekrav for opptak er C i gjennomsnittskarakter på relevante emne. Vi mottar vanlegvis fleire søknader enn vi har plassar. Søkjarane vil då bli rangerte etter karakterar og relevant fagkombinasjon i opptaksgrunnlaget, og tidspunkt for avlagt grad.

Språkkrav: Søkjarar som ikkje har utdanning frå eit norsk universitet eller ein norsk høgskule må dokumentere tilstrekkelige engelskkunnskapar (sjå nettsida English Language Requirements).

Alle søknader vert behandla individuelt.

Du søkjer opptak via søknadsweb

Søknadsfrist er 15. april, med studiestart i august.

Meir informasjon om søknadsprosedyren finnes her:

http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Oppbygging

Masterprogram i biomedisin (krav 120 SP)
Obligatoriske emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HELVIT300Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk51
BMED320Metodar i medisinsk cellebiologi251
Valfrie emne (krav 30 SP)
Emna lista opp under er allereie godkjende som valgemne. I samråd med rettleiar og etter godkjenning i programutvalget er det mogeleg å velje emne utanom lista (både ved UiB og andre utdanningsinstitusjonar).
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED330Cellekommunikasjon og intracellulær signalering102
BMED331Tumorbiologi102
BMED340Cellulær og molekylær nevrovitskap102
BMED360In vivo avbilding og fysiologisk modellering102
BMED381Biomedisinsk ernæringsfysiologi52
HUMGEN301Human Molecular Genetics52
HUPAT301Basal humanpatologi52
BMED350Sirkulasjonsfysiologi52
Rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingskontrakt for masterprogram i medisinsk biologi
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
BMED395Masteroppgåve i biomedisin603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett

Kontakt

Meir informasjon

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål:

e-post: studie@biomed.uib.no

Tlf: 55 58 64 39/ 55 58 64 40

Institutt for biomedisin:

http://www.uib.no/biomedisin