Hjem

Utdanning

Master

Programutvikling, felles master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Dette er eit studieprogram som er ein fellesgrad med Høgskulen på Vestlandet (HVL). I dette masterprogrammet kan ein velge mellom spesialisering i programvareutvikling og programutviklingsteori.

Spesialiseringa innan programvareutvikling legg vekt på opplæring i og bruk av moderne systemutviklingsmetodar og teknologi. Målet er å utdanne kandidatar med spisskompetanse innanfor avansert datateknologi med fokus på praktiske problemstillingar.

Spesialiseringa innan programutviklingsteori legg vekt på dei teoretiske grunnprinsippa og metodane som ligg under konstruksjonen og analysen av komplekse datasystem. Målet er å utdanne kandidatar med spisskompetanse innanfor avansert programmeringsteori, der hovudvekta ligg på fleksible løysingar med omsyn på teknologiske endringar og utvikling.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter fullført mastergrad i programutvikling skal dei ferdige kandidatane, for båe spesialiseringar, ha tileigna seg ny kunnskap, auka ferdigheiter og generell kompetanse.

 

Kunnskapar

 

Dei ferdige kandidatane skal ha solide vitskapleg funderte kunnskapar og evne i informatikk og programutvikling. Dei skal kjenne godt til dei vitskaplege arbeidsmåtane, og dei har trening i sjølvstendig arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver.

Ferdigheiter

 

Etter fullført felles mastergrad i programutvikling skal kandidaten:

 • sjølvstendig kunne utforme, spesifisere og programmere mellomstore informasjonssystem
 • delta i store programutviklingsprosjekt i næringsliv og forvaltning
 • sjølvstendig kunne analysere, teste og validere store informasjonssystem
 • kunne bruke moderne verktøy for programutvikling
 • kunne forstå og bruke resultat av vitskapleg forsking innan programutvikling

Generell kompetanse

Ein ferdig mastergradskandidat i programutvikling, skal:

 • ha tileigna seg kompetanse for vidare sjølvstendig arbeid, til å kunne utvikle og forbedra hennes/hans profesjonelle og faglige ferdigheter.
 • vere i stand til å nytte tileigna kunnskap, forståing og problemløysningsmetodar i nye kontekstar.
 • kunne arbeide sjølvstendig og individuelt, og samstundes bidra aktivt i gruppesamarbeid. 
 • kan demonstrere forståing og respekt for vitskaplege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom kunnskap og meiningar.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Det er mogeligheiter for utanlandsopphald under masterstudiet. Kontakt studierettleiar eller fagleg rettleiar ved interesse.

Korleis søke

Opptakskrav

Bachelorgrad frå Institutt for informatikk, UiB, eller ein vilkårleg bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og 60 studiepoeng informatikk.

Inntil 10 studiepoeng statistikkemne kan brukast som matematikkemne til opptaket. MNF130 tel ikkje som matematikkemne.

Studentar som tek bachelorgrad ved ein høgskule, bør vere særskild merksame på matematikkrava for opptak. Matematikk er ikkje obligatorisk i alle informatikkgradar ved høgskulane.


Gjennomsnittskarakteren på emnene i opptaksgrunnlaget (20 matematikkemner og 60 informatikkemner), må vere C eller betre.

Studiet har eit avgrensa tal på studieplassar, og opptaket blir regulert på basis av karakterar.

Søknadsfrister:

15. april for studiestart i august.

1. november for studiestart i januar.

Oppbygging

Felles masterprogram i programutvikling (krav 120 SP)
Veivalg i programutvikling
Spesialisering i Programutviklingsteori
Obligatorisk emne (krav 40 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–42
Vel minst tre emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF210Datamaskinteori101–41
INF220Programspesifikasjon101–41
INF225Innføring i programomsetjing101–41
INF223Kategoriteori101–42
INF227Innføring i logikk101–42
INF329Utvalde emne i programutviklingsteknologi101–42
Valgemne (krav 20 SP)
Spesialisering i Programvareutvikling
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
Avansert programvareteknologi (HiB)
Moderne systemutviklingsmetoder (HiB)
Valfritt
Agentteknologier (HiB)
Innføring i Grid-basert databehandling (HiB)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–42
Valgemne (krav 30 SP)
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF399Masteroppgåve i informatikk603
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informatikk

Institutt for informatikk er administrativt ansvarlig.

Kontakt: studieveileder@ii.uib.no