Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskerutdanning ved AHKR

Instituttet har over 50 ph.d.-kandidater fordelt på de fire fagene. De fleste er stipendiater ansatt ved AHKR, mens noen er ansatt ved andre enheter ved UiB. I tillegg er noen av kandidatene ansatt ved andre institusjoner: høgskoler, universiteter og muséer.

Hovedinnhold

Info til nyansatte stipendiater AHKR

Følg denne lenken for mer viktig info for nyansatte ved AHKR

En stipendiat er som regel ansatt i et åremål på 3 til 4 år. Tilbud om ansettelse kommer fra Det humanistiske fakultet, og stipendiaten må takke ja til tilbud og undertegne kontrakt før oppstart.

Det skal også følge med skjema for oppføring av ønsket PC-løsning. Det er viktig at skjema fylles ut så snart som mulig og sendes instituttet. Instituttet har som regel ansvar for praktisk tilrettelegging av arbeidsplass for den nye stipendiaten. I den forbindelse skal det kanskje bestilles inn noe til et nytt kontor. Det kan derfor være fornuftig at stipendiaten kontakter instituttet noen uker før oppstart for å avklare behov og situasjon.

Ekspedisjonen ved AHKR tar seg av praktisk tilrettelegging for nye ansatte; herunder nøkler, oppretting av telefon, bestilling av PC og annet utstyr til kontoret.

Det er viktig at den nye stipendiaten ikke bruker uforholdsmessig mye tid på praktisk organisering i første fase. En tommelfingerregel er at alle vesentlige praktiske forhold, som kontor, PC, telefon, samt utfylling av nødvendige skjema, er unnagjort i løpet av første arbeidsuke. Samtidig er det viktig at stipendiaten er klar over at noen praktiske forhold kan ta tid: PC bør bestilles minst en måned i forveien for at man skal være rimelig sikker på at den er på plass ved oppstart.

I tillegg til en arbeidsavtale skal stipendiat og veileder(e) signere på en avtale om opptak for ph.d.-utdanning ved Det humanistiske fakultet. Denne avtalen er en utdanningsavtale og ikke en arbeidsavtale, og underskrives av institutt, kandidat, veileder(e) og fakultet. Avtalen signeres vanligvis i løpet av den første arbeidsuken, og forskerutdanningskonsulenten er ansvarlig for oppfølging av dette. 

 

Ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet og Ph.d.-forskriften ved UiB

Ph.d.-programmet regulerer forhold knyttet Ph.d.-utdanningen ved HF, som opptak, struktur, innhold, fullføring og kvalitetssikring. Sammen med Forskrift for graden philoisophia doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen, setter programmet rammen for innholdet og gjennomføringen av ph.d.-opplæringen ved Det humanistiske fakultet.

Opplæringsdelen i Ph.d.-programmet

Opplæringsdelen i Ph.d.-programmet utgjør 30 studiepoeng, og må være gjennomført og godkjent før innlevering av avhandlingen. 

Opplæringsdelen består av to hoveddeler. 15 studiepoeng er obligatoriske og skal fordeles mellom vitenskapsteori og etikk, og overførbare ferdigheter. De resterende 15 studiepoengene er valgfrie så lenge de oppfyller visse spesifikasjoner. Kandidat og hovedveileder skal planlegge opplæringsdelen i tråd med prosjektets læringsutbyttebeskrivelse, og kandidatens prosjekt og karriereplaner, jf. Ph.d.-programmets pkt. 3.6. om Opplæringsdelen.

Forlengelse av stipendiatstilling ved UiB (ansettelsesforhold)

Når du er ansatt i en stipendiatstilling kan du få forlenget ansettelsesperioden for å fullføre doktorgradsutdanningen ved rettighetsbasert fravær og permisjon, uforutsette hindringer og i spesielle tilfeller ulønnet permisjon. Følg denne lenken til mer info i Medarbeiderhåndboken.

Ta kontakt med forskerutdanningskonsulenten for å søke om forlengelse på bakgrunn av sykefravær, permisjoner etc. Det anbefales å søke om dette mot slutten av hvert år, ev. i god tid før endelig sluttdato.

Forlengelse av doktorgradsperioden (forlenget opptak på Ph.d.-prgrammet etter endt finansieringsperiode/ansettelse)

Ph.d.-programmets pkt. 2.2. om Avtaleperiode gir adgang til å søke om forlengelse av doktorgradsperioden etter endt stipendiat-/finansieringsperiode. Se pkt. 2.2.1. - 2.2.3. i Ph.d.-programmet. 

Følg denne lenken for søknadskjema om forlengelse av doktorgradsperioden. 

Midtveisevaluering ved AHKR

Midtveisevaluering ligger som et obligatorisk krav i HFs Ph.d.-program (pkt. 3.3.) og i Ph.d.-forskriften (§6-3). Det overordnede formålet med midtveisevalueringen er å bidra positivt til at kandidaten gjennomfører forskerutdanningsløpet på normert tid og med vellykket resultat. Evalueringsmøtet gjennomføres når kandidaten er halvveis i avtaleperioden.

Deltakerne mottar et varsel 3-6 mnd. i forveien av midtveisevaluering. Formell invitasjon sendes til kandidat og veileder(e) minst tre (3) uker før det avtalte møtet. Senest en (1) uke før møtet skal både kandidat og veileder(e) levere en skriftlig statusrapport (maks. 5 sider). Kandidaten har i tillegg en frist for å levere inn tekst to (2) uker før avtalt evalueringsmøte, Kandidaten skal levere fortrinnsvis to kapitler fra avhandlingen, gjerne et analysekapittel og en innledning og/eller en teori- og metodedel, ev. utkast til kappe og utkast til minst en artikkel dersom kandidaten skriver artikkelbasert avhandling). Dersom det har skjedd større endringer i prosjektet, skal kandidaten også legge ved en oppdatert prosjektbeskrivelse. 

Til stede under midtveisevaluering er kandidaten, hovedveileder og en komite. Komiteen består fast av instituttleder, forskerutdanningskoordinator og forskerutdanningskonsulenten. Biveileder(e) kan inviteres med dersom kandidat og hovedveileder anser det som nyttig. I tillegg til de nevnte deltakerne inviteres også en UiB-intern ekspertleser for å gi faglig tilbakemelding på den innsendte teksten fra kandidaten. Kandidat og veileder kan komme med innspill til forskerutdanningskoordinator om hvem som inviteres med som ekspertleser. 

Ansvaret for den praktiske gjennomføringen er lagt til instituttet. Kjernen i evalueringen er å se på progresjonen i prosjektet både med hensyn til opplæringsdelen og avhandlingsarbeidet. Målet for evalueringsmøtet er konstruktive diskusjoner med utgangspunkt i den innleverte teksten.

Sluttseminar ved AHKR

Lenke til utfyllende informasjon om sluttseminar ved AHKR

Hvordan søke midler til sluttseminar? Følg denne lenken for mer info.

Forskerutdanningsmidler, reisestøtte og Meltzer 

Forskerutdanningsmidler disponeres til bl.a. arrangering av kurs med relevans for forskerutdanning. Forskningsgrupper og enkeltforskere kan søke om støtte til gjennomføring av kurs for opplæringsdelen i forskerutdanningen, samt kurs som normalt vil kunne inngå i forskerskole. Søknader behandles fortløpende. 

Reisestøtte er en støtteordning som skal gi ph.d.-kandidater og postdoktorer mulighet for et lengre utenlandsopphold, knyttet til feltarbeid eller andre former for datainnsamling i forbindelse med prosjektarbeidet. Søknadsfrister er 15. mars og 1. september hvert år.

Stipendiater som planlegger å søke om midler fra forskerutdannings- eller reisestøttepotten oppfordres også til å søke til Meltzerfondet, da midlene i internpottene er begrenset. Meltzer deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter og reisestipend for forskere. 

Timeregnskap og pliktarbeid

Informasjon kommer...