Hjem
Det humanistiske fakultet

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen utgjør 30 studiepoeng, og må være gjennomført og godkjent før innlevering av avhandlingen.

Mann les bok
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Opplæringsdelen skal sikre bredden i kandidatens vitenskapelige skolering og gi kompetanse i framlegging og vurdering av egen og andres forskning. Gjennom opplæringsdelen skal kandidaten også gis mulighet til kontakt med internasjonale forsknings- og forskerutdanningsmiljøer.

Opplæringsdelen omfatter 30 studiepoeng og består av to hoveddeler. 15 studiepoeng er obligatoriske og skal fordeles mellom vitenskapsteori og etikk, og overførbare ferdigheter. De resterende 15 er valgfrie så lenge de oppfyller visse spesifikasjoner.

1. Vitenskapsteori og etikk

Ph.d.-kandidater ved det humanistiske fakultet med oppstart etter 11.04.2019 skal ha 5-10 studiepoeng med vitenskapsteori og etikk i sin opplæringsdel. Det er obligatorisk å ta enten VITHF900 (10 sp) eller VITHF905 (5 sp). Den som velger VITHF905 har også mulighet til å ta påbyggingsemnet VITHF910 (5 sp). Det faglige ansvaret for disse kursene ligger ved SVT - Senter for vitenskapsteori.

Det er mulig å søke om innpassing av andre kurs med tilsvarende læringsutbytte. 

2. Overførbare ferdigheter

Kurs i overførbare ferdigheter er også en obligatorisk del av opplæringsdelen for ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultet. Delen er på 5-10 studiepoeng og skal være av ein slik karakter at alle ph.d.-kandidater ved fakultetet skal ha nytte av dem. Desse studiepoengene skal ha en generell overføringsverdi til arbeidslivet, og skal fortrinnsvis hentes fra fakultetets eget tilbud. Man ønsker at kandidatene skal benytte seg av de kursene som tilbys ved HF, da dette har betydning for hvilke kurs man vil kunne tilby, men det er mulig å søke om forhåndsgodkjenning av eksterne kurs til erstatning for fakultetets egne kurs. 

PHDOF903: Literature review and publishing for PhD candidates

3. Kandidatspesifikke emner

Den kandidatspesifikke delen av opplæringsdelen utgjør tilsammen 15 studiepoeng. De skal støtte opp om avhandlingsarbeidet, ha metodisk relevans og settes sammen i henhold til følgende kriterier:

 • inntil 10 studiepoeng for organiserte ph.d.-kurs i regi av forskerskoler eller andre
 • inntil 8 studiepoeng for deltagelse med innlegg på nasjonale og/eller internasjonale konferanser og seminarer med direkte relevans for avhandlingsarbeidet
 • inntil 8 studiepoeng for gjennomføring av redskapskurs på alle nivåer innen andre fagområer, inkludert spesielle språkfag
 • inntil 3 studiepoeng for populærvitenskapelige foredrag og artikler, inkludert kronikker

Redskapskurs og spesielle språkfag skal ha særlig relevans for kandidatens prosjekt og må godkjennes av veileder og forskningskoordinator; allmenne fagstudier gir ikke uttelling. Populærvitenskapelige foredrag og artikler må ha et klart vitenskapsformidlende innhold og være av et visst omfang for å gi uttelling. Det skal tilstrebes balanse mellom ulike typer aktiviteter i opplæringsdelen

Følgende aktiviteter gir IKKE uttelling i opplæringsdelen:

 • framlegging av avhandlingskapitler på interne seminarer
  Unntak: større seminarer over 1-2 dager der kandidaten også kommenterer andres avhandlingskapitler
 • utenlandsopphold
 • pliktarbeid
 • midtveisevaluering


Godkjenning av opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal vere gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres inn. All aktivitet må være tilstrekkelig dokumentert. Krav til dokumentasjon finner du under egen fane på denne siden. Opplæringsdelen må være godkjent i sin helhet før kandidaten kan søke om innlevering. Mangelfull dokumentasjon kan medføre forsinkelse i innleveringen.

Godkjenning av enkeltdel

Ph.d.-kurs som organiseres ved UiB vil ofte være forhåndsgodkjent, og resultatet registreres automatisk på kandidaten idet kurset er fullført.

For å få andre aktiviteter godkjent og registrert som studiepoeng (gjelder også kurs ved UiB som ikke er forhåndsgodkjente til å inngå i opplæringdelen) brukes skjemaet «Stadfesting på del av opplæringsdelen». Skjemaet må signeres av veileder og forskningskoordinator ved instituttet. Signert skjema og dokumentasjon leveres til kontaktperson for forskerutdanning i instituttadministrasjonen for kontroll av dokumentasjon. Etter kontroll registrerer kontaktpersonen studiepoengene i FS, før protokollen oversendes til fakultetet for arkivering. Det finnes en egen administrativ rutine for dette arbeidet.

For kurs/aktiviteter der det ikke er forhåndsberegnet studiepoeng skal beregning av uttelling foretas av veileder og godkjennes av instituttets forskningskoordinator. 1 studiepoeng (1 ECTS) tilsvarer 26 ⅔ arbeidstimer. Dette gjelder for alle tre syklusene (bachelor, master og ph.d.). I tillegg skal det tas hensyn til fagets egenart,  samt nivå og krav om forkunnskaper når arbeidsomfang skal beregnes.

Endelig godkjenning av fullført opplæringsdel

Når kandidaten har fått godkjent 30 studiepoeng i sin opplæringsdel, dette vil være synlig i Studentweb, skal opplæringsdelen godkjennes i sin helhet.  Det er veileder og forskningskoordinator som foretar denne godkjenningen på eget skjema: "Endelig godkjenning av gjennomført opplæringsdel". Signert skjema leveres til kontaktperson for forskerutdanning i instituttadministrasjonen, som sender det til fakultetet sammen med en utskrift som viser hvordan opplæringdelen er registrert i den administratvie databasen (FS-rapport 727.001).

Tildeling av studiepoeng ved konferansedeltagelse

Hovedprinsippet for tildeling av studiepoeng ved deltagelse på konferanser tar også utgangspunkt i regelen om at 1 studiepoeng (1 ECTS) tilsvarer 26 ⅔ arbeidstimer. På grunnlag av dette er et etablert en praksisk der det kan gis inntil 3 sp for deltagelse på en større, helst internasjonal, konferanse med innlegg. Det er også rom for å gi inntil 1 studiepong for deltagelse på tilsvarende uten innlegg, dersom programmet er av særlig relevans for kandidatens eget prosjekt.

Forsker Grand Prix
Deltagels i Forsker Grand Prix kan krediteres med 2 studiepoeng (ECTS). Dette ble bestemt av fakultets programstyre på møte 2020-06-10.

Krav til dokumentasjon

For å få en aktivitet godkjent som en del av opplæringsdelen må man først dokumentere produksjon og/eller tilstedeværelse under et arrangement. Deretter må veileder og institutt godkjenne at arrangementet/produksjonen skal inngå i opplæringsdelen og hvor mange studiepoeng som skal tildeles.

Opplæringsdelen i forskarutdanningen er på totalt 30 studiepoeng, og 15 av disse er obligatoriske. De obligatoriske studiepoengene skal fordeles mellom vitskapsteori/etikk og overførbare ferdigheter med minimum 5 studiepoeng innenfor hver kategori. De 15 resterende studiepoengene bestemmes av kanidaten selv i samarbeid med veileder, men innenfor rammer som er bestemt fakultetets ph.d.-program. Normalt skal det ikke inngå mer enn 30 studiepoeng i opplæringsdelen, og instituttet skal ikke godkjenne flere studiepoeng enn det som er nødvendig. På visse vilkår kan man tillate at opplæringsdelen overskrider denne grensen med 1-2 studiepoeng.

Fra andre læresteder: Studiepoeng som er avlagt ved andre læresteder i Norge eller utlandet, skal vere dokumenterte med karakterutskrift fra det aktuelle lærestedet. Karakterutskriften skal vere på engelsk eller norsk.

Kurs, konferansar og seminar: For å dokumentere kurs, konferanser, seminar og lignende der arrangøren ikke gir studiepoeng, må man legge frem bevis for deltagelse. Dette skal vere et kurs-, konferanse- eller seminarbevis der følgjande informasjon skal være med:

 1. Arrangørens brevhode
 2. Deltagerens navn
 3. Arrangementets navn, dato og varighet
 4. Tittel på eventuelt innlegg
 5. Arrangørens underskrift
 6. Institusjonens stempel (hvis aktulet)

Det understrekes at program alene ikke regnes som tilstrekkelig dokumentasjon.

Foredrag, artikler, og annen populærvitskap: Skriftlig materiale må man dokumentere på en slik måte at det er tydleg når og hvordan det ble publisert, som for eksempel en avisside, et helt tidsskrift osv. Dersom det gjelder innlegg på fjernsyn eller i radio, kan veileder bekrefte at dette fant sted. Foredrag må dokumenteres av arrangøren.