Hjem
Institutt for sosialantropologi
Studer samfunnsfag

Studer sosialantropologi

Vil du studere sosialantropologi? Faget utforsker variasjon og sammenheng i kultur og samfunn verden over, og bachelorprogrammet gir en solid innsikt i fagets særegne kunnskaper, tenkemåter og metoder.

Antopologisk feltarbeid verden over
Foto/ill.:
Institutt for sosialantropologi, UiB

Hovedinnhold

Vitenskapen om verdens kulturelle mangfold

Sosialantropologi er et globalt orientert fag. Gjennom det kvalitative feltarbeidet arbeider antropologen tett på mennesker over lang tid for å få forståelse for andres liv og hverdagserfaringer. Dette betyr at man også blir i stand til å se eget samfunn utenfra og sette spørsmålstegn ved vedtatte sannheter. Hos oss lærer du å se tema som politikk, religion, makt, slektskap, identitet, konflikt og kommunikasjon i en større sosial sammenheng.

Studiet fokuserer på hvordan vår tids utfordringer – som klimaendringer, migrasjon og økt forbruk – påvirker «vanlige folk» verden over. Gjennom studiet får du en bredere forståelse for hva det vil si å være menneske. Hva er det vi har til felles tross i kulturforskjeller, og hva er det som gjør oss så mangfoldige?

Oppbygging av studieprogrammet

1. semester

Bachelorprogrammet i sosialantropologi går over tre studieår.

Det første semesteret tar studentene ex.phil. og samtidig som de tar innføringsemner i sosialantropologi SANT100 og SANT150.

SANT100 Invitasjon til sosialantropologi

Emnet gir en første innføring i nøkkelbegreper, perspektiver og metoder. Den sentrale metoden i faget er langvarig feltarbeid med deltagende observasjon, og emnet inneholder en praktisk metodeøvelse der studentene skal observere og tolke menneskelig samhandling. Emnet har ellers fokus på sosial ulikhet, særlig kjønn og alder, kaste, klasse og etnisitet.

SANT150 Akademisk skriving, teori og metode: antropologiske tilnærminger

SANT150 har tre bolker: oversikt over samfunnsvitenskapelige tenkemåter, grundig trening i akademisk skriving og lesing, og innføring i antropologiske tematikker og formidlingsformer.

2. og 3. semester

SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv

Dette emnet handler om hvordan mennesker organiserer hverdagslivet sitt i ulike samfunn. Fokus er på slektskap, ekteskap, kjønn, familie, hushold, naboskap, vennskap og andre typer sosiale relasjoner. Emnet tar også opp hvordan hverdagslivets former samvirker med religiøse forestillinger, økonomiske transaksjoner og maktutøvelse.

SANT103 Materialitet: Miljø, sted og økonomi

SANT103 tar for seg samspillet mellom mennesker og deres omgivelser ulike steder i verden. Fokus er på økologi, økonomi, ting, sted og rom, med vekt på hvordan materielle vilkår preger menneskers måte å leve på. Emnet behandler videre hvordan lokale levevis inngår i og preges av større sammenhenger, som modernisering og globalisering, marked og stat.

SANT104 Kultur, mening og kommunikasjon

Dette emnet tar for seg mangfoldet i virkelighetsoppfatninger i verden.

I faget er det helt sentralt å forstå hva slags mening folk tillegger gjenstander, handlinger og hendelser og hvordan de ordner fenomener. Fokus er på kulturelle utforminger av verdensbilder, myter, ritualer, hekseri, magi, religion og andre meningstette fenomener. Emnet undersøker videre hvordan kulturell mening inngår i sosiale relasjoner, økonomiske transaksjoner og maktutøvelse.

SANT105 Maktens uttrykk og tilsløringer

Dette emnet belyser hvordan maktforhold preger fordelingen av sosiale, økonomiske og kulturelle ressurser blant mennesker.

SANT105 undersøker hvordan makt utformes og legitimeres på ulike områder, men også hvordan mennesker motsetter seg maktforhold. Fokus er på etniske relasjoner, nasjonalisme, identitetspolitikk, organisert vold, migrasjon og andre formative prosesser i dagens verden.

4. og 5. semester - reis ut!

Som en del av bachelorgraden, har du 60 frie studiepoeng. Det betyr at du har to semestre til rådighet, der du kan studere emner du er interessert i og/eller reise på utveksling.

I sosialantropologi er det fokus på å sammenligne ulike regioner, så det sier seg selv at våre studenter er opptatt av å reise ut i verden og oppleve nye steder. Vi oppmuntrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Mange drar til steder der de kan lære eller forbedre språk, og mange reiser tilbake til samme land/by/region for å gjøre feltarbeid under mastergraden. Du kan reise på de aller fleste utvekslingsavtalene som UiB har.

Instituttet har to tilrettelagte utvekslingsprogram med språkkurs, samt undervisning der studentene får muligheter til å gjøre kortere feltarbeid. I Kina er tematikken etnisitet, mens tematikken i Bolivia er land og miljø.

  • Les mer om frie studiepoeng i sosialantropologi: emnerekkene SANT280-, SANT285-, SANT290 og SANT240 under "Emner"

6. semester

SANT215 Komparativ regional etnografi

Dette emnet gir studentene dypere innsikt i kultur- og samfunnsformer i to av verdens regioner. Emnet tar også opp teoretiske spørsmål knyttet til forestillinger om kulturelle regioner, generaliseringer, og krysskulturell og regional komparasjon.

SANT260 Bacheloroppgave

Mot slutten av studiet fordyper studentene seg tematisk og regionalt gjennom å skrive en bacheloroppgave over selvvalgt problemstilling. Oppgaven skal være en vitenskapelig tekst som tar utgangspunkt i den faglige innsikten studentene har utviklet gjennom bachelorstudiet, og mange velger å skrive om et tema de vil jobbe videre med på mastergraden.

Hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i sosialantropologi gir grunnlag for videre studier på masternivå eller for å bruke faget i arbeidslivet. Mens mange andre fag er ganske spesialiserte, gir sosialantropologi brede, generelle kunnskaper om menneskelig liv som kan anvendes i mange sammenhenger. Studiet oppøver fleksibilitet i bruken av perspektiver og metode, og legger dermed grunnlaget for stor tilpasningsdyktighet på arbeidsmarkedet.

Sosialantropologer får jobb innenfor en rekke områder: Innen planlegging og iverksetting av prosjektarbeid, forsknings-, utrednings- og dokumentasjonsvirksomhet, informasjonsarbeid og personaladministrasjon, samt forskning og undervisning på universitet og høyskoler.

Med riktig sammensetning av emner blir du også kvalifisert til å undervise i skolen. Hvis du kunne tenke deg å bli lærer, er det lurt å bruke året med frie studiepoeng på bachelorgraden til å ta emner fra et annet fag.