Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Funksjonell programmering

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Eit funksjonelt program består av definisjonar av funksjonar. Programmet sin effekt er bestemt av input-output oppførselen til desse funksjonane. Funksjonell programmering er eit sentralt eksempel på det deklarative paradigmet, der eit program har ein dual tolking i tillegg til den operasjonelle, nemleg som ein formel med statisk meining uavhengig av nokon overgangar mellom programtilstandar. Eksekvering av eit program svarar då til denne deklarative tolkinga. Dette støttar utvikling og vedlikehald av korrekte program. I emnet tileignar ein seg grunnleggande konsept frå det funksjonelle paradigmet ved programmering i eit funksjonelt språk (til dømes Haskell).

Læringsutbyte

Kunnskapar
Studenten:

 • kjenner til dei grunnleggjande omgrepa:

  • rekursjon
  • høgre ordens funksjonar
  • ikkje-muterbare datastrukturar
 • konstruksjonane i eit utvald funksjonelt programmeringsspråk


Ferdigheiter
Studenten:

 • kan utvikle enkle funksjonelle program


Generell kompetanse

Studenten:

 • kan diskutere funksjonell programmering med andre
 • kjenner til skilnaden på imperativ og funksjonell programmering
 • kan bruke sine kunnskapar og programmeringsferdigheiter på ulike område og bidra til innovasjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er ein føremon å kjenne til eit imperativt språk, til dømes frå emnet INF100 eller INF109.

Studiepoengsreduksjon

INF121: 5 SP, INF121A: 5 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning/ 4 timar pr. veke
Øvelser/ 2 timer pr. veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver.
Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester: Det semesteret dei er godkjente og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen. Eksamen kan vere digital (på datamaskin). Du finn meir informasjon på: www.uib.no/digitaleksamen. Det er høve til å gje karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Både dei obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Merk våren 2022 er følgende hjelpemidler på eksamen tillatt: Alle trykte og skrevne

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  10.02.2023
  Sensur kunngjøres
  16.03.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted