Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Bevaring av biologisk mangfold i befolkede landskap

Lila Nath Sharma disputerer fredag ​​28. oktober 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The disturbance-diversity relationship: integrating biodiversity conservation and resource management in anthropogenic landscapes".

Main content

Avhandlingen er basert på økologiske og geografiske data fra subtropisk skog, eikeskog og subalpin beitemark (4000 m.o.h.) i Nepal.

Konvensjonelt naturvern har forsøkt å begrense menneskelig påvirkning av naturen for å verne biologisk mangfold. Likevel er mange truede arter ikke inkludert i den konvensjonelle forvaltningen. Mange arter har gjennom evolusjonen utviklet seg i kulturlandskap, og disse artene vil forsvinne hvis de gror igjen. Et geografisk overlapp av høy artsmangfold og livsnødvendige ressurser (husdyrfòr) skaper konflikt mellom lokalbefolkningen og verneinteresser, spesielt i økonomisk fattige områder som Nepal.

Bevaring av kulturlandskap er derfor nødvendig av tre grunner: 1. de utfyller klassiske verneområder som representerer «urørt natur», 2. mange truede arter (rødlista arter) er avhengig av åpne antropogene landskap, og 3. områdene er et viktig ressursgrunnlag (såkalt økosystemtjenester) for den lokale befolkningen.

Sharma har demonstrert hvordan ressursforvaltning og bevaring av biologisk mangfold kan integreres, og at flere økologiske teorier kan gi støtte til en slik integrering. Studien rapporterer at biologisk ressursutvinning som fjellbeite og forsanking i skog ikke nødvendigvis er negativt for artsmangfoldet. I stedet viser han at slike forstyrrelser i flere tilfeller er nødvendig for å opprettholde artsmangfoldet og økosystemtjenestene, og at fravær av moderat høsting av skogressurser kan medføre nedgang i artsmangfoldet. Avhandlingen viser at bevaring av biologisk mangfold, matproduksjon og skogsutnyttelse er mulig å integrere på det samme geografiske området, men kun ved en bred miljø- og biogeografisk tilnærming.

 
Personalia

Lila Nath Sharma (født 1978) er fra Nepal, og tok  mastergrad i Botany (2005), og en NOMA- grad i Biologisk mangfold, bevaring og miljøforvaltning (2010) ved Tribhuvan University, Nepal. Før han ble PhD – student jobbet han som frilanser og feltøkolog i Nepal. Han begynte doktorgradsprogrammet ved Institutt for Geografi Universitetet i Bergen i 2013 under veiledning av Professor Ole Reidar Vetaas, Professor John-Arvid Grytnes, og Dr. Inger Elisabeth Måren. Studien hans ble støttet av Lånekassen.