Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Samfunnskollaps og nye fremtider

Tord Austdal disputerer onsdag 23. november 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «World-Making in the Mountains: Post-Apocalyptic Utopianism in Southern Appalachia».

Main content

Forestillinger om konkrete framtidsscenarioer og arbeidet med å realisere alternative fremtider har innvirkning på hvordan politiske betraktninger om samfunnet kan artikuleres og hvordan «politikk» kommer til utrykk gjennom kollektiv handling. Det viser en ny doktorgradsavhandling i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen.

Samfunnsforskningen har i liten grad sett på hvordan sosiale bevegelser, som prøver å skape alternativer her og nå, kan være «politiske» aktører. Austdal dokumenterer hvordan et diffust politisk miljø samles i sin «flukt» fra det moderne USA og forenes i deres vending mot naturen og Appalachene som et fremtids- og mulighetsrom. Avhandlingen skildrer etnografisk et sosialt miljø som er tiltrukket av de mulighetene som den frodige naturen og det milde klimaet i fjellandskapet gir for sjølberging. Denne fremtiden animeres av fjellenes historie og naturmystikk.

Sentralt i avhandlingen står bevegelsens beskjeftigelse med «rewilding» og jakten på en ny «vill» menneskehet uten moderne konsumvarer og teknologi. Austdal argumenterer for at bevegelsens konkrete forsøk på å oppnå en slik forvillet tilstand er basert på en særegen sammenstilling av alminnelige tidskategorier. Tradisjonelle forståelser av fortid, nåtid og fremtid bearbeides til en montasje hvor den fellesmenneskelige fortiden og naturtilstanden blir et aspekt ved fremtiden som brer om seg i nåtiden.

Austdal viser hvordan bevegelsens felles eksperimentering med primitiv teknologi produserer en rekke alternative «fremtidsverdener» i nåtiden. Slike verdener kan paradoksalt nok forstås som både virkelige og uvirkelige samtidig i nåtiden og blir opplevd som mer ekte og mer sanne enn virkeligheten selv. 

Avhandlingen bidrar til ny innsikt til studier av visjonære øko-bevegelser. Den bidrar også til den større samfunnsdebatten om kollektive miljøutfordringer og debatter om rammene for hva norske politikere i økende grad omtaler som det «grønne skiftet».

 

Personalia

Tord Austdal (f. 1982) er fra Sandnes og har bachelor- og mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen. Fra 2010 til 2014 var han ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi, og har siden vært tilknyttet doktorgradskandidat samme sted. Doktorgradsarbeidet har vært veiledet av Professor Olaf H. Smedal.