Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Mistilpasning i arbeidsmarkedet og økningen i antallet uføretrygdede i Norge

Andreas Ravndal Kostøl disputerer fredag 17.02.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Causes and Consequences of Labor Market Mismatch and the Rise in Disability Insurance Receipt».

Main content

Siden 90-tallet har andelen sysselsatte nordmenn i yrkesaktiv alder falt, og andelen uføretrygdede økt betydelig. Bekymring for økende offentlige utgifter og en krympende arbeidsstyrke har ført til en bred debatt om underliggende årsaker. I avhandlinger belyses noen spørsmål knyttet til denne utviklingen med bruk av store data for arbeidere og arbeidsgivere fra Statistisk sentralbyrå, NAV og FINN.no. 

Hvordan påvirkes sjansen for å havne utenfor arbeidsstyrken når ledige jobber skapes andre steder enn der oppsagte arbeidere bor? Første del av avhandlingen illustrerer at barrierer i arbeidsmarkedet hindrer arbeidere fra å flytte til steder med større etterspørsel etter kvalifikasjonene de har. Fire år etter oppsigelse er sysselsetting blant arbeidere som bor i områder med færrest jobber per jobbsøker betydelig lavere. Hvorvidt slike ubalanser i arbeidsmarkedet opprettholdes på sikt, avhenger blant annet av hvordan trygdesystemet utformes.

Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvensene av avslag på uføretrygd? For å besvare spørsmålet innhentes opplysninger om dommere som behandlet ankesaker i Trygderetten, der ulik bruk av skjønn gir opphav til tilfedighet i hvem som innvilges uføretrygd. Konsekvensene av avslag avhenger av om søkeren er gift og har en ektefelle som kan jobbe, og om søkeren selv har en restarbeidsevne. Det offentliges utgifter økes indirekte av at andre ytelser erstatter uføretrygden, men reduseres av at andre generasjon i mindre grad havner på trygd senere.

Deler av arbeidet er publisert i American Economic Review og Quarterly Journal of Economics.

Personalia

Andreas Ravndal Kostøl (f. 1984) har Master of Science i økonomi fra University College London (UCL). Han har vært tilknyttet Institutt for økonomi, UiB, under doktorgradsarbeidet som var finansiert av Norges Forskningsråd og Statistisk Sentralbyrå. Kostøl jobber for tiden som seniorrådgiver i Norges Banks forskningsavdeling.