Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Oral cleft – causes and consequences

Erik Berg disputerer tirsdag 13. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Oral cleft – causes and consequences".

Main content

Hvert år blir det født om lag 120 barn med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG) i Norge. Disse barna må gjennom et betydelig tverrfaglig behandlingsopplegg. Helt siden 60-tallet har behandling og oppfølgning av LKG-pasientene i Norge vært koordinert av to nasjonale sentre. Både for barn født med LKG, deres nærmeste familie, behandlingsapparatet rundt, og for beslutningstagere høyere opp i systemet, er det viktig at denne tverrfaglige behandlingen evalueres. Hvordan går det med barn født med leppe-, kjeve-, eller ganespalte når de blir voksne?

Utviklingen av LKG i fosterlivet er resultatet av et innfløkt og multifaktorielt samspill mellom genetikk og miljøfaktorer. Dette samspillet må også evalueres i tråd med endringer i samfunnet. Foreldre i den vestlige verden blir stadig eldre før de stifter familie. Kan foreldrenes alder øke risikoen for å få et barn med LKG? 

Denne avhandlingen presenter det som trolig er den største langtidsoppfølgningen av voksne født med LKG. Alle individer født i Norge i perioden fra 1967 til 1992 er fulgt fram til 2010. Siden leppe-, kjeve-, ganespalter er relativt vanlige i Norge, var 2800 barn med slike spalter med i studien. En rekke nasjonale registre ble koblet sammen med data fra de to behandlingssentrene. Medisinske tilstander inklusiv død, ulykker, muskel- og skjelettlidelser, epilepsi, cerebral parese, alvorlige lærevansker, og en rekke psykiske lidelser ble evaluert, i tillegg forhold som utdannelse, jobb, familiedanning og sosial bakgrunn og sosioøkonomiske forhold. 

De oppsiktsvekkende resultatet fra studien viser at det går langt bedre med LKG-pasientene enn tidligere beskrevet. Kombinasjonen velutviklet velferdsstat og et holistisk, tverrfaglig behandlingsapparat fungerer, men det er viktig at noen pasientgrupper gis økt oppmerksomhet. 

Avhandlingen viser også at risikoen for leppespalte med eller uten spaltet gane øker med foreldrenes alder. Fars alder er spesielt viktig i den sammenheng, selv om risikoen heldigvis er lav.

Personalia
Erik Berg (f:1970) MD fra Universitetet i Oslo og spesialist i plastikkirurgi. Avhandlingen utgår fra forskningsgruppe for Genetisk Epidemiologi, Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin (IGS) ved universitetet i Bergen. Hovedveileder: Ph.d. Øystein Ariansen Haaland.Medveiledere: Professor Rolv Terje Lie, ph.d. Åse Sivertsen og professor Dag Moster.