Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Lavt utdannede får sjeldnere utblokking ved hjerteinfarkt

Enxhela Sulo disputerer onsdag 27. september 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Coronary heart disease care and outcomes in Norway; time trends and socioeconomic inequalities".

Main content

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken i Norge. Selv om dødeligheten av disse sykdommene er redusert de siste årene, er fremdeles iskemisk hjertesykdom (sykdom som skyldes for liten blodtilførsel til selve hjertemuskelen) en av de vanligste dødsårsakene.

Tidlig invasiv koronar revaskularisering (åpning av blodåre i hjertet) er anerkjent som hjørnestein i behandlingen og forbedrer overlevelse og livskvalitet hos pasienter med akutt hjerteinfarkt. Der er sosiale ulikheter i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

Data fra prosjektet «Cardiovascular Disease in Norway 1994-2009» (CVDNOR) er brukt i avhandlingen. CVDNOR prosjektet inkluderer data om sykehusinnleggelser og død av hjerte- og karsykommer i Norge i perioden 1994-2009. Vi har analysert trender over tid i 28 dager og ett års dødelighet og bruk av invasive koronare prosedyrer blant pasienter innlagt i norske sykehus med diagnosen akutt hjerteinfarkt. I tillegg analyserte vi trender over tid i dødelighet utenfor sykehus forårsaket av koronar hjertesykdom. Ved kobling mot informasjon om utdanning fra Norsk utdanningsdatabase har vi analysert utdanningsforskjeller i invasiv koronar behandling i forbindelse med akutt hjerteinfarkt og utdanningsforskjeller i risiko for å dø utenfor sykehuset med hjerte og karsykdom som underliggende dødsårsak.

I løpet av prosjektperioden økte overlevelsen etter hjerteinfarkt, og dødelighet utenfor sykehuset ble redusert, samtidig med at bruk av invasive koronare prosedyrer økte.

Personer med lav utdanning gjennomgikk sjeldnere koronar angiografi (røntgenundersøkelse av koronararteriene). Blant dem som fikk angiografi, var det ingen utdanningsforskjell mht utblokking av koronarkar, som er anbefalt behandling ved hjerteinfarkt. Utdanningsforskjellene i angiografi økte gradvis med økende alder. Risikoen for å dø utenfor sykehuset i forbindelse med hjerteinfarkt avtok gradvis med økende nivå av utdanning. Utdanningsforskjellen ble mest markant blant yngre individer.

Personalia

Enxhela Sulo (f 1977) er utdannet lege med spesialisering i kardiologi fra Tirana, Albania. Hun flyttet til Bergen i 2012 og siden 2013 har vært PhD student ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun har hatt doktorgradsstipend fra Universitetet i Bergen, og arbeidet er utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Veiledere har vært professorene Grethe Tell, Stein Emil Vollset og Ottar Nygård