Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ulikhet blant kunstnere i Norge

Mari Torvik Heian disputerer onsdag 6. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger.

Main content

Heians avhandling er en studie av ulikhet i arbeids- og inntektsforhold blant kunstnere i Norge. Studien baserer seg på data fra to landsomfattende spørreundersøkelser gjennomført i 2007 og i 2014. Heian har studert hvordan ulikhet kommer til utrykk i inntektsfordelingen i kunstnerbefolkingen generelt, og mer spesifikt mellom mannlige og kvinnelige kunstnere, samt i holdninger til penger, anerkjennelse, entreprenørskap og kommersiell suksess.

Avhandlingen gir et komplekst bilde av hva som kjennetegner ulikheten i kunstnernes arbeids- og inntektssituasjon. Kunstnerbefolkningen vokser og konkurransen om jobber, oppdrag, kjøpere, publikum og stipender er stor. Noen få kunstnere har økonomisk suksess, men de aller fleste har lave inntekter fra kunstnerisk arbeid. Særlig stor er inntektsulikheten mellom fast ansatte og selvstendig næringsdrivende. Kvinnelige kunstnere har betydelig lavere inntekter enn mannlige kunstnere, uavhengig av type kunstneryrke, utdanningslengde, alder, erfaring og arbeidstid. Det er liten grunn til å tro at kultur- og kunstnerpolitikken kan løse lavinntektsproblemet i kunstnerbefolkningen, fordi de aller fleste kunstnere er selvstendig næringsdrivende og prisgitt markedsmekanismene og -endringene som preger feltet. Den kulturpolitiske troen på at kunstnere kan øke sine inntekter ved å opptre som entreprenører, ser heller ikke ut til å gjenspeiles i kunstnernes holdninger i samme grad.

Heians avhandling bidrar med ny kunnskap om sentrale sider ved ulikheten som preger kunstnernes arbeids- og inntektsforhold. Denne kunnskapen vil kunne bidra til at politikken på området kan utformes på et mer treffsikkert grunnlag. For forskningsfeltet kan kunnskapen som avhandlingen bringer fram gi grunnlag for nye studier av ulikheten på kunstfeltet.

Personalia

Mari Torvik Heian (født 1978) er cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen (2004). Doktorgradsprosjektet om ulikhet blant norske kunstnere er finansiert av Norges Forskningsråd og Telemarksforsking. Veiledere er Johs. Hjellbrekke (UiB), Olav Korsnes (UiB) og Sigrid Røyseng (BI). Heian jobber som forsker ved Telemarksforsking, der hun ble ansatt i 2005.