Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Grønnlandsisen i et varmere klima

Andreas Plach disputerer 5. mars 2019 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Simulation of the Eemian Greenland ice sheet“.

Main content

Mange er interessert i hvor mye havnivået kommer til å stige som følge av smelting av innlandsisen på Grønland. I sin avhandling har Andreas Plach studert hvordan innlandsisen på Grønland endret seg gjennom den siste mellomistid for ca. 125,000 år siden. Denne perioden før siste istid er assosiert med svært varme somre, enda varmere enn det man opplever på Grønland i dag. Klimaet i denne perioden kjenner vi gjennom analyser av iskjerner fra Grønland.

På grunn av for få lange iskjerner med is fra denne perioden er det dessverre ikke mulig idag å gjengi et nøyaktig bilde av det regionale klimaet på Grønland på denne tiden. Derfor må vi bruke numeriske modeller til å simulere klimaet over innlandsisen samt danne oss et bedre bilde av hvor mye mindre isen var i forhold til idag. Ved å undersøke hvor mye av isen på Grønland smeltet under denne varme perioden kan vi bedre forstå hvordan innlandsisen vil reagere på et varmere klima og dermed hvor mye den vil bidra til høyere havnivå i fremtiden.

Å simulere historien til innlandsisen på Grønland er svært utfordrende. Mange forskere har prøvd, men modellene har så langt gitt forskjellige resultater. Andreas brukte flere numeriske modeller til å simulere hvor mye snø som faller, hvor mye is som smelter og hvordan isen beveger seg. Hans arbeid viser hvorfor de forskjellige modellene som er brukt til å simulere isens utbredelse har gitt så forskjellige resultater. Fordi modellene gir forskjellige estimater på klima og massebalanse (forholdet mellom akkumulasjon og smelting av snø og is) har simuleringene av innlandsisen også vært svært sprikende. På den andre siden viser studien til Andreas at simuleringer av hvordan isen beveger seg har mindre innflytelse på resultatene. Dette viser at det er viktig å forbedre simuleringene av klima og massebalanse over iskapper slik som Grønland for å bedre forutsi fremtidige endringer i havnivå.

Personalia

Andreas Plach (f. 1984) er oppvokst i Østerrike. Han har to mastergrader i environmental system science og fysikk fra Universitetet i Graz. I perioden 2015-2018 har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen, og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Veiledere har vært Kerim H. Nisancioglu (UiB), Andreas Born (UiB) og Bo M. Vinther (Københavns Universitet).