Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Arbeidsgruppenes anbefalinger - generiske ferdigheter

Main content

På bakgrunn av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sin strategi «Dypere innsikt - felles innsats – sterkere innflytelse» og for å svare på arbeidsmarkedets behov for relevante kandidater satte fakultetsstyret i 2018 ned en arbeidsgruppe. 

Som en oppfølging av arbeidsgruppen sine anbefalinger ble det nedsatt seks arbeidsgrupper som i løpet av våren 2019 har arbeidet fram konkrete anbefalinger og tiltak for implementering av de generiske ferdighetene.

Arbeidsgruppenes hovedanbefalinger

Programmeringsemne

 • Programmering og algoritmisk tenkning blir obligatorisk for alle 1. års bachelorstudenter.
 • Alle studentene ved MN skal ha samme basispensum i programmering uavhengig av studieprogram, men det utarbeides faglig relevante øvingsoppgaver til de ulike studieprogram.
 • Python brukes som programmeringsspråk, men det blir også kort orientert om andre programmeringsspråk.
 • Det foreslås å opprette en gruppe med fagansvarlige for relevante innføringsemner for å muliggjøre bruk av programmeringseksempler i innføringsemnene. Gruppen skal møte minst en gang i forkant av hvert semester for å gå igjennom undervisningsplanen til INF100.
 • Grunnundervisning i matematikk og statistikk
 • Arbeidsgruppen anbefaler å legge om undervisningen i MAT101 fra å være temabasert til å bli i langt større grad problembasert. Det bør gjennomføres første gang høsten 2020, noe som krever tilstrekkelige ressurser til forberedelser våren 2020 og til gjennomføringen første gang høsten 2020.
 • Omleggingen av MAT101 og innføring av Python i INF100 gjør det nødvendig å legge om MAT102. Ved at programmeringen som før utgjorde en vesentlig del av Mat102 nå gis til alle i INF100, og flere tema som tidligere ble innført i MAT102 nå blir innført i MAT101, blir det mulig å innføre elementær statistikk i nye MAT102. Nye MAT102 bør gjennomføres første gang våren 2021.

Ex.phil

 • Ex.phil skal ikke lenger være et innføringsemne, men et perspektivfag.
 • Ex.phil legges som en hovedregel til 5. eller 6. semester i bachelorstudiet, men kan legges i 4. semester om nødvendig.
 • Seminarmodellen blir obligatorisk for alle studenter på bachelorprogram på MN.
 • Funksjonen som innføringsemne med innføringen av ulike generiske ferdigheter samt sosialisering og integrering, som ex.phil tradisjonelt har hatt, må bli overtatt og ivaretatt av faglige emner og andre tilbud i det første semesteret/studieåret.
 • Fakultetet oppretter en referansegruppe med vitenskapelig ansatte som fungerer som faglige rådgivere mot FOF og bidrar til å utvikle relevante seminaroppgaver. Fakultetet bidrar til å utvikle en ny finansieringsmodell for ex.phil i samarbeid med HF og UiB sentralt.

Praksisemne

 • Det opprettes et felles 10 sp praksisemne for arbeidslivspraksis hos eksterne aktører, samt hos aktører innen UiB.
 • Praksisansvarlig ved hvert institutt står for faglig oppfølging av egne studenter.
 • Fakultetet oppretter en administrativ stilling knyttet til praksisemnet.
 • Fakultetet oppretter et praksisforum der praksisansvarlige fra instituttene deltar.
 • Det må vurderes om eksisterende praksisemner legges ned dersom de inkluderer eksterne parter som er aktuelle for fellesemnet.
 • Det legges opp til at man tar praksisemnet i 5. eller 6. semester. I hvert studieprogram skal det gis en anbefaling om hvilket semester som passer for å ta praksisemnet for å unngå kollisjoner.
 • Forsikring av studenter i praksis må utredes.
 • Instituttene kan også tilby intern praksis. Intern praksis og praksisdelen av interne emner skal bedre fremheves i emnebeskrivelser og i informasjon på nett.

Innovasjonsemne

 • Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et 10 stp emne innen innovasjon ved MNfakultetet. Oppbygging og organisering av emnet CET201 kan fungere som en mal.
 • Arbeidsgruppen anbefaler at en starter med å tilby et kurs i innovasjon til siv.ing. studentene.
 • Arbeidsgruppen ser at bla. følgende ressurser er nødvendig: Fagperson innen innovasjon, studentkoordinatorer, eksterne bidragsytere (f.eks. VIS, Makerspace) og egnede undervisningsrom.

Programdesign av bachelorprogrammene med fokus på generelle ferdigheter og kompetanse

 • Gruppen anbefaler at de enkelte studieprogram oppretter en matrise som viser hvilke generelle ferdigheter og kompetanser bachelorprogram ved fakultetet bør ivareta. Matrisen inneholder både hovedområder som skal dekkes inn, og i hvilke semestre dette bør introduseres, forsterkes og mestres. Gruppen har fokusert på tre hovedområder; samarbeid, informasjonskompetanse og etikk og muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Programstyrene skal ivareta den helhetlige sammenhengen i studieprogrammene, men fakultetet må etablerer systemer, rutiner og kompetanse på program(re)design. I oppstartsfasen bør det arrangeres arbeidsverksted for læringsdesign hvor studieprogram og fag kan planlegges med tanke på implementering av generelle ferdigheter og kompetanser i undervisningen. UiBs læringslab kan ha en støttefunksjon i slike prosesser.
 • Gruppen anbefaler at alle studieprogram må arrangere minst ett møte i semesteret for emneansvarlige som underviser samme semester i studieprogram, slik at emnene kan samkjøre innhold, arbeidsbelastning og begrepsbruk. Det bør arrangeres regelmessige workshops og seminar for å sikre opplæring, erfaringsutveksling og kulturendring ved fakultetet.
 • Fakultetet bør invitere til temamøter om undervisning og en kursserie for undervisere. Det Pedagogiske akademi kan fungere som ressurs, og involveres i dette arbeidet.
 • Gruppen foreslår at det etableres en nettside som fungerer som en ressursbank for undervisere med tips til hvordan man kan integrere og ivareta generelle ferdigheter og kompetanse på emner. Læringslaben ved UiB bør være ansvarlig for denne.