Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Risiko for uheldige fødselsutfall blant innvandrerkvinner

Eline Skirnisdottir Vik disputerer 11.9.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Adverse neonatal outcomes in migrant women in Norway".

Main content

Kompleksiteten rundt spørsmål knyttet til helse hos innvandrere gjør at vi må differensiere mellom ulike grupper innvandrere for å unngå å generalisere. I Norge er antall barn født av foreldre med innvandrerbakgrunn økende, og i dag er mer enn hvert fjerde barn født av en kvinne med innvandrerbakgrunn. Med en fødepopulasjon i endring er det derfor avgjørende med økt kunnskap om innvandrerkvinner og deres fødselsutfall.

Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå har levert et rikt datamateriale med en rekke migrasjonsrelaterte faktorer knyttet til alle fødsler i Norge. Denne avhandlingen bruker data fra årene 1990 til 2013/2016. De migrasjonsrelaterte faktorene inkluderer faktorer som mors fødeland og botid i landet, og de danner grunnlaget for analysene i de ulike artiklene. Resultatene viser en forskjell i risiko for uheldige fødselsutfall mellom ulike grupper innvandrere. Sammenlignet med en norskfødt mor hadde førstegangsfødende kvinner fra Sri-Lanka og Pakistan, og flergangsfødende kvinner fra Pakistan, Somalia, Filipinene og det tidligere Jugoslavia en økt risiko for dødfødsel. Sammenlignet med flergangsfødende kvinner som fødte sitt første barn etter innvandring til Norge hadde flergangsfødende kvinner som hadde født sitt første barn utenfor Norge en økt risiko for prematur fødsel, lav Apgar score og dødfødsel i senere fødsler. Det å ha en far til barnet som ikke var norskfødt var forbundet med økt risiko for prematur fødsel, lav Apgar score og dødfødsel, sammenlignet med fødsler der barnefar var født i Norge.

I tillegg til å identifisere gravide og fødende kvinner forbundet med økt risiko for dødfødsel og andre uheldige fødselsutfall, danner funnene i avhandlingen grunnlag for fremtidige studier med fokus på: 1) årsaker til ulikheter i risiko mellom ulike grupper av innvandrere, og 2) å utvikle og teste intervensjoner i praksis tilpasset forskjellige grupper gravide kvinner med innvandrerbakgrunn.

Personalia

Eline Skirnisdottir Vik (f. 1980) er utdannet jordmor. Doktorgradsarbeidet hennes er gjennomført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen (UiB), i tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) som har finansiert prosjektet. Arbeidet ble veiledet av professor Erica Schytt (HVL), førsteamanuensis Vigdis Aasheim (HVL), professor Roy Miodini Nilsen (HVL), professor Rhonda Small (La Trobe University, Australia) og professor Dag Moster (UiB).