Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Utdanningens rolle i velferdsstaten

Nina Paarup Michelsen disputerer 13.11.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Education as a welfare matter? Implementing national dropout policies in local institutional contexts».

Main content

Avhandlingen tar for seg implementeringen av politiske tiltak for å hindre frafall fra videregående opplæring. Utdanning blir i avhandlingen presentert som en vesentlig del av velferdsstaten, trass i at utdanning tradisjonelt ikke har vært anerkjent som del av velferdsforskningen. Videre fungerer frafall som et overbyggende case som blir studert på tre nivå: nasjonalt, kommunalt og lokalt.

Konklusjonen i avhandlingen viser at utdanning og velferd representerer ulike institusjonelle kontekster, og at disse preger hvordan aktører handler, tenker og forstår ulike politiske initiativ. For å fremme helhetlige og gode politiske tiltak må ulike sektorer sees i sammenheng når både når politikken utformes og implementeres.

Nasjonale myndigheter har de siste årene, i økende grad fokusert på effekten ulike tiltak har på frafallsprosenten. Ved å utelukkende fokusere på kvantifiserbare effektmålinger mister politikken en viktig dimensjon: den som viser hvordan politikken faktisk mottas lokalt - på de ulike skolene. Dersom man ønsker at politikken skal bli mottatt og implementert i tråd med ambisjonene bak, må politikken tilpasses de ulike lokale forholdene som finnes. Det vil si å ta hensyn til lokale variasjoner og ulike skolers behov.

Personalia

Nina Paarup Michelsen har en bachelorgrad i Sosialantroplogi og en mastergrad fra Senter for Teknologi, Innovasjon og Kunnskap (2007) fra Universitetet i Oslo. Etter mastergraden jobbet Nina i Kunnskapsdepartementet, før hun startet som stipendiat ved Uni Research Rokkansenteret, nå NORCE. Hovedinteressefelt har siden mastergrad vært skolepolitikk og implementeringen av ulike politiske tiltak rettet mot skolen. Nina jobber i dag som assisterende instituttleder ved Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL.