Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Viktig rolle for havstrømmer nord for Island i klimasystemet

Stefanie Semper disputerer 11.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Circulation along the northern slope of the Greenland-Scotland Ridge".

Main content

Undersjøiske kaskader av kaldt, tungt vann fra de nordiske hav fyller bunnen av Nordatlanteren. Dette vannet er den nedre delen av den såkalte omveltningssirkulasjonen i de nordiske hav som bidrar til et mildt klima i Nordvest-Europa: Varmt, salt vann opprinnelig fra Golfstrømmen strømmer nordover i overflaten og kjøles ned før det returnerer sørover i dypet gjennom gap i en undersjøisk rygg som strekker seg fra Grønland til Skottland. Ryggen danner en barriere for dype havstrømmer mellom de nordiske hav og Nordatlanteren. Mens det lenge har vært kjent hvor mye kaldt, tungt vann som flommer over ryggen, har det vært uvisst hvor nøyaktig dette vannet blir dannet og hvordan det strømmer mot ryggen. For å kunne predikere hvordan havsirkulasjonen og klimaet endrer seg i framtiden, må vi forstå omveltningen i de nordiske hav.

Semper har i sin avhandling brukt observasjoner av temperatur, saltinnhold og strømhastighet fra mange ulike kilder for å undersøke tre havstrømmer som spiller en sentral rolle i de nordiske hav. En av disse strømmene er Nordislandsjeten, og Semper har vist at den oppstår nordøst for Island og transporterer mer tungt vann mot Danmarkstredet mellom Grønland og Island enn tidligere antatt. Hun har videre satt en ny dypvannsstrøm på kartet. Denne strømmen har fått navnet Island–Færøy-jeten og er en viktig bidragsyter til returstrømmen over den undersjøiske ryggen mellom Færøyene og Shetland. I sin avhandling har Semper også undersøkt hvordan det varme, salte vannet som strømmer nordover gjennom Danmarkstredet forandres nord for Island. Denne nordislandske Irmingerstrømmen er viktig for det lokale klimaet, og Semper har funnet at det kan være en dynamisk link mellom instabiliteter i strømmen nordøst for Island og dannelsen av Nordislandsjeten. Avhandlingen demonstrerer at disse tre havstrømmene har stor betydning for sirkulasjonen i de nordiske hav og over Grønland–Skottland-ryggen, og framhever den sentrale rollen de spiller i vårt klimasystem.

Personalia

Stefanie Semper (f. 1988 i Tyskland) har en bachelorgrad i jordsystemfysikk fra Universitetet i Kiel og en mastergrad i klimadynamikk fra Universitetet i Bergen. Siden 2016 har hun vært tilsatt som stipendiat ved Geofysisk institutt og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Under arbeidet med doktorgraden har hun vært på flere tokt i de nordiske hav og på forskningsopphold i USA og på Island. Veiledere har vært Kjetil Våge (UiB) og Robert Pickart (Woods Hole Oceanographic Institution).