Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Innvandreres opplevelser av å bli gammel i Norge

Katrine Mellingen Bjerke disputerer 4.12.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Transnational Ageing in Place. The Case of Pakistani and Polish migrants in Norway".

Main content

Avhandlingen undersøker hvordan innvandrere fra Polen og Pakistan, som kom til Norge på 1960-tallet og utover, opplever å bli gamle i Norge. Ved å sammenligne pakistanske og polske innvandreres erfaringer utforsker avhandlingen sentrale spørsmål knyttet til omsorg, opplevelsen av møtet med velferdsstaten og spørsmål om tilhørighet og identitet.

Et av avhandlingens sentrale funn er at de pakistanske innvandrerne har en sterk preferanse for familieomsorg. Dette idealet er kollektivt delt og opprettholdt i Norge, og utgjør en verdifull del av deres identitet. På tross av at polske innvandrere også kommer fra et land hvor familieomsorg er dominerende er de polske innvandrerne mindre opptatt av dette som et ideal. De polske innvandrerne i Bjerkes studie er mer pragmatiske og fastholder betydningen av gjensidig støtte i møte med ulike livssituasjoner.

Et annet sentralt funn i avhandlingen handler om eldre innvandreres forhold til den norske velferdsstaten. De fleste av dem har ikke intim kjennskap til systemet, men utviser likevel stor grad av tillitt til at velferdsstaten alltid vil være der for dem.Tilgangen til universelle helsetjenester i Norge har også innvirkning på når de reiser til Pakistan og Polen, hvor ofte og hvor lenge. Denne tilgangen til helsetjenester har særlig betydning for pakistanske innvandrere, fordi kostnadene for helsetjenester i Pakistan er høye. For polske innvandrere er ikke dette like viktig ettersom medlemskap i EU gir dem rett til de samme helsetjenestene i Polen som i Norge.

Avhandlingen undersøker videre betydningen av etniske og religiøse fellesskap for innvandrere etter at de er pensjonert. For både pakistanske og polske innvandrerne utgjør disse fellesskapene en viktig kilde til meningsfulle aktiviteter som frivillig arbeid og kulturelle arrangementer Disse fellesskapene utgjør også arenaer hvor man kan samles og snakke om felles migrasjonserfaringer.

Personalia

Katrine Mellingen Bjerke (f.1986) har en mastergrad i Sosiologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, under veiledning av Karen Christensen. Bjerke er per i dag ansatt ved NLA høgskolen.