Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Barnefattigdom, etniske minoriteter og skoleprestasjoner

Anja Johnsen disputerer 3.9.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Barn og unge i fattige familier: Selvoppfattet skolekompetanse, etnisitet og akademisk resiliens. Hvilke faktorer kan fremme skoleprestasjoner hos barn og unge i risiko?".

Main content

Avhandlingen undersøker i tråd med et overordnet resiliensperspektiv risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til skoleprestasjoner hos barn og unge i fattige familier med både norsk bakgrunn og etnisk minoritetsbakgrunn i Norge. Det sentrale i resiliensbegrepet er hvordan barn og unge som lever under komplekse risikoforhold fungerer bra eller tilpasser seg godt. I tillegg undersøkes akademisk resiliens blant etniske minoritetsbarn i nordiske land. Akademisk resiliens viser til skoleprestasjoner hos barn og unge som har opplevd betydelig risiko og motgang og likevel gjør det bra på skolen.

Et av hovedresultatene viser at etniske minoritetsbarn presterer like bra eller bedre på skolen som andre barn og unge i Norge og i Norden. Faktorer som fremmer akademisk resiliens hos etniske minoritetsbarn i nordiske land er knyttet til positive holdninger og positive ambisjoner til skole og hard jobbing, utover støttende skoler, støttende skolesystem og støttende nettverk inklusiv foreldrestøtte. Avhandlingen viser også at den nordiske velferdsstaten i seg selv kan fremstå som en beskyttelsesfaktor for etniske minoritetsbarn.

Avhandlingen består av 3 delstudier. I de to første studiene ble det gjennomført analyser av utvalgte data fra den prospektive kohortstudien Barns levekår (Sandbæk & Pedersen, 2010). Den tredje studien er en scoping review basert på en litteraturgjennomgang av 23 fagfellevurderte artikler.

Avhandlingens resultater har videre implikasjoner. Det påpekes ovenfor politiske beslutningstakere den negative effekten fattigdom har på etnisk norske barns skoleprestasjoner. For praksisfeltet påpekes viktigheten av helhetlige tiltak og et fungerende samarbeid rundt barn og unge. Kunnskap om hvilke faktorer som fremmer skoleprestasjoner og især akademisk resiliens kan ha relevans for arbeid med å bedre skoleprestasjoner for alle barn og unge, men særlig blant de som er i risiko.

Personalia

Anja Johnsen er fra Fana. Hun er utdannet klinisk barnevernspedagog og klinisk spesialist med mastergrad i sosialt arbeid. Johnsen er fagleder i flyktningtjenesten i Askøy kommune. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved HEMIL-senteret, Psykologisk fakultet, UiB. Hovedveileder var professor Anette Christine Iversen ved UiB og medveiledere var professor emerita Mona Sandbæk ved OsloMet, professor Stein Atle Lie ved UiB og cand.psychol. og ph.d. Guro Rekkedal ved Haukeland Universitetssykehus.