Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Kjønnsroller i endring? Menns hus- og omsorgsarbeid i Ghana

Gloria Abena Ampim disputerer 22.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Transforming gender relations? Men’s involvement in care for their partners and households at the time of pregnancy in rural and urban Ghana – A qualitative study".

Main content

Doktorgradsarbeidet er basert på et kvalitativt forskningsmateriale fra en urban og en rural kontekst i Ghana. Studien utforsker sosiale forventninger til fedre og menns utøvelse av farsrollen, og mer spesifikt menns erfaringer med deltagelse i svangerskapsomsorg i helsevesenet og deres rolle i hjemmet når partneren er gravid. Studien er basert på deltagende observasjon, kvalitative forskningsintervju og fokusgrupper. Mødre, fedre og helsearbeidere var informant-grupper i studien.

Forskingsresultatene viser at å ha en stabil relasjon til en kvinne, å kunne forsørge familien og ha egne biologiske barn utgjør kjernen i det voksne mannsidealet. «Nyere» idealer som å delta i daglig omsorg for barn og å ta over deler av husarbeidet, ikke minst under partners svangerskap, ble også vektlagt og kom synlig til uttrykk både i den urbane og rurale konteksten. I den urbane konteksten fulgte menn partnere sine til klinikken for svangerskapskontroll, en praksis både WHO og ghanesiske myndigheter oppfordrer til. Studien viser imidlertid at aktiviteten på klinikkene i all hovedsak er rettet mot kvinner og deres reproduktive helse, og at de mannlige ledsagerne føler seg marginaliserte, «til overs» og ubekvemme i denne kvinnedominerte settingen.

Studien konkluderer med at kjønnsroller i familien endres betydelig under svangerskapet, men at endringene – som innebærer at menn er langt mer delaktige i hjemmesfæren – ikke nødvendigvis vedvarer etter svangerskapet. Initiativet for å engasjere menn i svangerskapsomsorgen er videre begrenset og fremstår ikke som særlig vellykket i en ghanesisk klinikkhverdag. Studiens funn må forstås i en kontekst med fravær av offentlig politikk som støtter opp om menns utvidede omsorgsroller og som fremmer menns deltagelse i omsorgsarbeid både under og etter svangerskapet.

Personalia

Gloria Abena Ampim (f. 1986) er fra Ghana. Hun har bachelor- og mastergrad i historie fra University of Ghana, og mastergrad i Gender and Development fra Universitetet i Bergen (2011). Fra 2016 har hun vært ph.d.-kandidat ved Institutt for helse, miljø, og likeverd, Det psykologiske fakultet, UiB, med professor Haldis Haukanes som hovedveileder og professor Astrid Blystad (Institutt for global helse og samfunnsmedisin) som biveileder.