Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Kampen om liberale rettigheters plass i demokratier i Afrika

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik disputerer 2.9.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Politics of Liberal Rights in Africa".

Main content

Kampen for demokratiet er langt fra over. Selv i etablerte demokratier ser vi at demokratiske verdier utfordres, som retten til å protestere og mobilisere og retten til å ytre seg og søke informasjon. Dette er et globalt fenomen men har særlige konsekvenser for yngre demokratiers vei mot liberaldemokratiet.

Hvordan utspiller kampen om liberale rettigheter seg i Afrikas flerpartidemokratier? Dette spørsmålet står sentralt i dette doktorgradsarbeidet. Selv om afrikanske demokratier i stor grad har omfavnet den valgdemokratiske tradisjonen, er demokratisk styringspraksis knyttet til de liberale komponentene av demokrati fortsatt omstridt. Dette gjelder særlig liberale rettigheter som organisasjons-, ytrings- og informasjonsrettigheter.

Under et ytre inntrykk av at demokratisering i Afrika har stoppet opp, viser denne avhandlingen at det likevel foregår svært dynamiske og interaktive prosesser mellom aktører: De som tar til orde for liberale rettigheters plass og utvidelse i et demokrati, og de som utfordrer disse rettighetene.

Denne doktorgradsavhandlingen består av en samling fem artikler som alle fokuserer på prosesser for å regulere og lovfeste liberale rettigheter i Afrika sør for Sahara. Alle artiklene omhandler strategier til myndigheter og sivile samfunnsaktører, enten den enes eller begges.

Avhandlingen finner at valg av strategier har betydning for relasjoner mellom aktører og argumenterer for at politisk og strategisk handling påvirker folkets oppfatning om både plassen til liberale rettigheter og dem som kjemper for dem.

Samlet gir artiklene et komparativt perspektiv på politikken som utspiller seg rundt liberale rettigheter i afrikanske demokratier. Dette både med hensyn til politisk motstand mot liberale rettigheter og rettighetsforkjempere og med hensyn til de utfordringer rettighetsforkjempere står overfor, og hvordan de legger strategier for å omgå og overkomme disse. Avhandlingen bidrar til dagsaktuelle debatter om demokratiets fremtid i Afrika.

Personalia

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik har en mastergrad i statsvitenskap og en bachelorgrad i internasjonale studier fra Universitetet i Oslo. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen under veiledning av professor Lise Rakner (UiB) og seniorforsker Kendra Dupuy (FNI). To av artiklene avhandlingen baserer seg på er publisert og kan finnes her: Lisa-Marie Måseidvåg Selvik | Universitetet i Bergen (uib.no)