Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Horizon Europe - samleside økonomi og administrasjon

På denne siden finner du noe av den viktigste informasjonen om økonomi og administrasjon i Horisont Europa prosjekt. Det vil ikke utarbeides detaljerte nettsider som for H2020, men viktige presentasjoner og maler vil bli publisert her. TEAMS for UiB sine prosjektøkonomer og Utvidet rådgiver forum vil også bli benyttet som en viktig kilde til formidling av informasjon.

Main content

Horisont Europa er EU’s 9. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, og er etterfølgeren til Horisont 2020 (H2020). Mer informasjon om programmet finnes her

De juridiske og økonomiske reglene i Horisont Europa har, med noen få unntak, ikke endret seg vesentlig fra H2020. Under Relevante lenker finnes et faktaark som gir en oversikt over de største endringene mellom programmene.

I Participant portal  kan man laste ned Model Grant Agreement, og Annotated Grant Agreement. Vær oppmerksom på at sistnevnte dokument foreløpig kun er et utkast.

Søknadsfasen – Budsjettering

UiB’s budsjettmal til bruk i budsjettering av RIA/IA/CSA og ERC prosjekt er oppdatert og tilpasset Horisont Europa. I tillegg er det utarbeidet presentasjoner med informasjon og råd som skal være til hjelp under budsjettering. For ERC prosjekt finnes også en mal til Ressurskapittel. Alle dokument finnes under Relevante lenker.

  • Prosjekteier (institutt/avdeling/senter) utarbeider og godkjenner budsjettene.

For informasjon om MSCA prosjekt henvises det til MSCA TEAMS.

Oppstartsfasen – Oppstartsmøter

Prosjekteier (institutt/avdeling/senter) får nå ansvar for å arrangere Oppstartsmøter for alle prosjekttyper, ikke bare EU prosjekt. Oppstartsmøter som tidligere ble holdt i regi av Seksjon for prosjektøkonomi vil fortsette, men vil nå hete «Informasjonsmøte om Grant Agreement»:

  • Informasjonsmøter for RIA/IA/CSA partnerprosjekt vil bli digitale og tilbudt 2-3 ganger i året. Påmelding skal gjøres via UiB kalender. 
     
  • Informasjonsmøter for koordinatorprosjekt og ERC prosjekt vil få tilbud om egne fysiske eller digitale møter.

Driftsfasen - Timeregistrering og rapportering

Det er Prosjekteier som er ansvarlig for at prosjektet blir gjennomført i henhold til reglene i kontrakten (Grant Agreement). Prosjekteier er ansvarlig for at de som er involvert i prosjektet (prosjektleder, prosjektøkonom, HR personell, bestillere med flere) har kjennskap til og følger reglene i kontrakten. Seksjon for prosjektøkonomi bistår med rådgivning og opplæring.

Som for H2020 vil UiB fortsette med timeregistrering for alle ansatte som jobber i Horisont Europa prosjekt. Det er viktig at ansatte fører alle godkjente ("eligible")prosjekttimer i én og samme timeliste, både timer i H2020 og Horisont Europa. Mal for timeliste finnes under Relevante lenker.

  • Prosjekteier ved prosjektøkonom må videreformidle krav om timeregistrering samt mal til de prosjektansatte.

Rapportering i Horisont Europa vil i stor grad tilsvare rapportering i H2020 med periodiske rapporter. Seksjon for prosjektøkonomi vil oppdatere avstemmingsskjema og publisere de nye versjonene på denne siden.