Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hvordan kan vi forbedre bruken av antibiotika til barn?

Christian Magnus Thaulow disputerer 22.11.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Antibiotic Use in a Cohort of Norwegian Children and Neonates Before, During and After Hospitalisation".

Main content

Fire av fem nyfødte barn fikk unødvendig antibiotikabehandling. Ved behandling av lungebetennelse fikk kun halvparten behandling etter retningslinjene. Dosene med antibiotika som ble gitt varierte betydelig. Hos mange barn med potensielt alvorlige infeksjoner ble det ikke tatt bakterieprøver fra blod. Bredspektret resistensdrivende antibiotika ble først og fremst skrevet ut til barn med kroniske sykdommer. Barn som hadde fått antibiotika i sykehus hadde økt risiko for også å få antibiotika utenfor sykehus, selv om man tok bort de med kroniske sykdommer fra regnskapet.

Hos små barn kan antibiotika forstyrre barnets normale utvikling og øke risikoen for kroniske sykdommer. Derfor er det spesielt viktig med god overvåkning og fornuftig forskriving av antibiotika til de minste av oss. Kandidaten har i sitt arbeid beskrevet og sammenlignet bruken av antibiotika ved to barneavdelinger i Norge; ved Ålesund sykehus og ved Ullevål universitetssykehus. Jevnt over ble gjeldene retningslinjer for valg av antibiotika oftest fulgt. Ved Ålesund sykehus var luftveisinfeksjoner den desidert hyppigste årsaken til antibiotikabruk, mens ved Ullevål sykehus varierte årsaken i større grad. Barna ved Ullevål ble jevnt over behandlet lengre i sykehus, flere fikk antibiotika intravenøst (rett i blodet), og de fikk høyere doser av flere typer antibiotika. Barn som hadde fått antibiotika ila livets tre første måneder i Ålesund hadde en nesten dobbelt risiko for gjentatt antibiotikakur ila første leveår (selv om de ellers var friske). Større barn som hadde fått antibiotika i sykehus hadde en tre-doblet risk for gjentatt antibiotika-kur året etter sykehusinnleggelsen.

Flere av aspektene nevnt over bør være førende for forbedringsarbeid knyttet til antibiotikabruk hos barn i framtiden. Beskrivelsen av sammenhengen mellom antibiotikabruk i og utenfor sykehus er orginal, og man bør i framtiden legge strategier for en mer helhetlig overvåkning av antibiotikabruk, kanskje et antibiotikapass?

Personalia

Christian Magnus Thaulow er spesialist i barnemedisin og har en overlegestilling ved Haukeland universitetssykehus. Han er også styremedlem i norsk Barnelegeforening. Stig Harthug (UiB) har vært hovedveileder, mens Hege Salvesen Blix (UiO og FHI), Dag Berild (OsloMet) og Beate Horsberg Eriksen (NTNU, Helse Møre og Romsdal) har vært biveiledere. Han har også jobbet med et forskningsprosjekt om antibiotikaresistens hos barn, og han har hatt fokus på forskningsformidling til allmennheten.