Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hvordan begrunner barnevernsnemda beslutninger i voldssaker?

Audun Gabriel Løvlie disputerer 31.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Fellowship of Acceptable State Interventions".

Main content

Når barn utsettes for eller er vitne til vold, skal staten gi hjelp som er til barnets beste. Dette følger av internasjonale konvensjoner og norsk lovverk, og det samsvarer med den allmenne rettsfølelsen. Men hvordan rettferdiggjøres beslutninger om hva som er barnets beste når det er påstander om familievold? Er det ulikhet i behandlingen av migrantfamilier og ikke-migranter? Familievoldssaker er alvorlige saker hvor det er mistanke om at barn har vært utsatt for eller vitne til mishandling, nedverdigende behandling, og trusler.

Liberaldemokratiske prinsipper om likhet og nøytralitet kan blir truet av ulik behandling av familier, feilaktig bruk og vurdering av bevis, men også dersom begrunnelser bryter med befolkningens grunnleggende verdier. I avhandlingen undersøker Løvlie hvordan Barneverns- og helsenemnda begrunner statlige inngrep, bruk og vurdering av bevis i begrunnelsene, og den norske befolkningens holdninger til vold.

Løvlie har analysert 104 nemndsvedtak om omsorgsovertakelser hvor vold er sentralt, og gjennomført en populasjonsundersøkelse om holdninger til vold. I sammenligningen av vedtak i migrant og ikke-migrantfamilier viser avhandlingen at nemnda ikke ser ut til å forskjellsbehandle migranter, og barns stemmer er mer fremtredende i migrantsakene. Eksperters vitnemål og rapporter fremstår som viktige støtter for nemnda og får grundig behandling, og av og til kritikk, i begrunnelsene. Studien finner at nemnda balanserer bevis og befolkningens grunnleggende verdier. I ikke-migrantfamiliene fokuserer nemnda til sammenligning mer på konsekvensene vold kan ha for barn, og i migrantfamiliene mer på foreldrenes benektelser av vold. Det er også en litt høyere aksept i befolkningen for potensiell indirekte vold i migrantfamilier.

Personalia

Audun Gabriel Løvlie har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen (UiB). Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for politikk og forvaltning og Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA) ved UiB. Hovedveileder er Marit Skivenes (UiB), og biveileder er Kenneth Burns, University College Cork, Irland. Løvlie er i dag ansatt som forsker ved Institutt for politikk og forvaltning og DIPA.