Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Pakkeforløp innen psykiske helsetjenester?

Tine Nesbø Tørseth disputerer 6.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Lost in translation ".

Main content

Psykisk helsevern er som resten av helsevesenet preget av ressursmangel. Løsningen på ressursmangler er ofte re-organisering av tjenestene hvor målet er økt effektivitet. En etablert modell for organisering av somatiske helsetjenester er gjennom «pakkeforløp». Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, ansvarsplassering samt forløpstider. Det psykiske helsefeltet er en interessant organisatorisk kontekst da både fagfeltet, pasientgruppen og behandlingsmetodene er preget av heterogenitet. Hvordan møter de profesjonelle en standardisert organisering, som pakkeforløp representerer, og hvordan påvirker deres forståelse av pakkeforløp utfallet av omorganiseringen?

Tørseth har undersøkt hvordan pakkeforløp til bruk i poliklinisk behandling ved distriktspsykiatriske sykehus blir utformet i et samarbeid mellom psykisk helsepersonell, pasienter og helsedirektoratet. Resultatene viser at psykisk helsepersonell og pasienter viser høy grad av motstand mot pakkeforløp. Motstanden blir hørt av helsedirektoratet ved at skjønnsutøvelsen hos behandlere inkluderes i et pakkeforløp som ellers bærer preg av logistikk. Videre utforsket Tørseth implementeringen ved fire ulike poliklinikker. Hun viser hvordan polikliniske behandlere motsetter seg implementeringen av pakkeforløpet primært fordi de forstår dette som et ønske om økt politisk kontroll av tjenestene, og ikke en forbedring for pasienter. Siste del av avhandlingen undersøker hvordan det overordnede mål om økt brukermedvirkning, mer spesifikt involvering av pasienter i behandlingsvalg (ikke) blir møtt av behandlere i en poliklinisk hverdag.

Personalia

Tine Nesbø Tørseth har en mastergrad fra Copenhagen Business School, en Minor fra Aarhus universitetet og en bachelorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider i dag som forsker ved NORCE. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for politikk og forvaltning og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Hovedveileder er professor Simon Neby (UiB), og biveileder er Marian Ådnanes (SINTEF).