Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Inkludering i møte med utfordrende atferd

Kristian Øen disputerer 10.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Inkludering i møte med utfordrende atferd".

Main content

Arbeidet med å utvikle en inkluderende praksis er fullt av dilemma, og i møte med utfordrende atferd kommer mange av dilemmaene ekstra til uttrykk. Lærere opplever å komme i krysspress der de blant annet må balansere hensynet til den enkelte elev opp imot fellesskapet, og faglig utvikling opp imot sosial utvikling. Gjennom visjoner og handlingsplaner kan skoler og lærere til en viss grad legge til rette for en inkluderende praksis, men når lærere i løpet av en 45 minutters undervisningsøkt forventes å ta ca. 200 beslutninger, viser dette at realisering av en inkluderende praksis avhenger av lærerens evne til å ta kloke etiske valg i møte med det uforutsigbare. Lærerens forståelse av inkludering og utfordrende atferd legger føringer for praksis, og spørsmålet er hvordan det profesjonsfaglige fellesskapet kan bidra til utvikling av lærerens pedagogiske skjønn.

Avhandlingen er artikkelbasert, og består av 3 artikler. Forskningsdesignet knyttet til prosjektet kan karakteriseres som et explorativt sequential mixed method case design. Data består av dokumentanalyse, intervjuer og observasjoner av 10 lærere, samt en survey der 16 skoler har deltatt fra 8 ulike kommuner.

Et av avhandlingens hovedargument er at dersom en skal lykkes med utvikling av en inkluderende praksis i møte med utfordrende atferd, forutsetter det kritiske diskusjoner som utforsker og utfordrer skolens og den enkelte læreres pedagogiske tenkning og praksis. Slike utforskende og utfordrende diskusjoner kan likevel oppleves som truende, og funnene i avhandlingen tyder på at mange skoler ser ut til å ha kultur der en vegrer seg for å gå inn denne type diskusjoner. På den måten utnyttes ikke læringspotensialet som ligger det profesjonsfaglige fellesskapet på skolen. Å jobbe mot en kultur som er preget av høy grad av psykologisk trygghet kombinert med høy grad av profesjonalitet, kan derfor se ut til å være noe mange skoler og lærere i større grad bør strebe etter i arbeidet med inkluderende praksis.

Personalia

Kristian Øen (f.1976) er utdannet allmennlærer og har erfaring fra barneskole, ungdomsskole, alternativ skole og Statped. Kristian har i tillegg en master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk fra NLA-høgskolen fra 2010. Til daglig jobber han også på NLA-høgskolen. Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, UiB. Veileder for avhandlingen er Professor Rune Johan Krumsvik.