Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Kvinnelige dommere i sårbare stater. Innsikt fra Haiti

Marianne Tøraasen disputerer 10.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Women Judges in Fragile States. Insights from the Haitian Judiciary".

Main content

En stor del av verdens befolkning lever i såkalte sårbare stater. Haiti regnes som et av verdens mest sårbare og minst likestilte land. Gjennom en case-studie av Haiti undersøker Tøraasen hva kvinnelige dommeres representative rolle er, årsakene til ulik adgang til dommerembetet for kvinner og menn, samt de kjønnsrelaterte erfaringene med å være dommer i en sårbar kontekst. Det er økende internasjonal oppmerksomhet om viktigheten av å inkludere kvinner i beslutningstaking. Det meste av forskningen om kjønn og domstoler har imidlertid vært rettet mot institusjonaliserte demokratier i det globale nord, og man vet derfor lite om hvordan mekanismer i mer sårbare stater påvirker kvinnelige og mannlige dommere ulikt.

Et hovedfunn er at sårbare kontekster kan by på større muligheter for kvinner til å bli dommere, spesielt gjennom donorstøttet rettsreform som etablerer mer transparente og merittbaserte rekrutteringsprosedyrer som igjen fremmer rekrutteringen av kvinner. Samtidig finner vi en rekke utfordringer i sårbare kontekster som påvirker kvinnelige og mannlige dommere ulikt. En uoversiktlig sikkerhetssituasjon, kombinert med mannsdominerte korrupte nettverk, bidrar til at kvinner føler seg mer sårbare i dommerembetet. Avhandlingen viser også at det er rom for kjønnsrepresentasjon på dommerbenken – på tross av et «nøytralt» dommerideal – hvis man tolker kjønnsrepresentasjon bredt.

Avhandlingen bidrar til å forstå de underliggende betingelsene for kvinners faktiske deltakelse i domstolene – og i å potensielt fremme kvinners rettigheter – i sårbare stater.

Personalia

Marianne Tøraasen (f. 1989) har en mastergrad i sammenliknende politikk og bachelorgrad i fransk fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet ble gjennomført ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB, og Chr. Michelsens Institutt under veiledning fra Siri Gloppen Elin Skaar og Ruth Rubio-Marín. Gjennom doktorgraden har Tøraasen vært tilknyttet forskningsprosjektet "Women on the Bench: The Role of Women Judges in Fragile States" (UiB/CMI/ODI).