Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hjerteskade ved høyt blodtrykk

Arleen Aune disputerer 15.3.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Cardiac organ damage in systemic hypertension: Impact of gender, etiology, and comorbidities".

Main content

Mange lever med høyt blodtrykk til tross for at de bruker blodtrykksmedisiner, og har dermed vedvarende betydelig forhøyet risiko for hjerte-karsykdom. Dette skyldes i stor grad utvikling av strukturelle forandringer i hjertet som kan sees med hjerteultralyd før de gir symptomer. Med et samlebegrep kalles slike forandringer for organskade. Studier har vist at kvinner har mer organskade i hjertet enn menn, og det er viktig å finne årsaken til dette. I avhandlingen fokuserte studie 1 på om dette skyldes at kvinner i større grad ikke tok medikamentene som foreskrevet. Manglende medikamentetterlevelse er et stort problem i behandlingen av høyt blodtrykk. Studien viste at 10 % av både kvinner og menn ikke tok medikamentene som foreskrevet, men dette forklarte altså ikke hvorfor kvinnene hadde mer organskade på hjertet.

De to andre studiene i avhandlingen fokuserte på primær hyperaldosteronisme, der overproduksjon av hormonet aldosteron forårsaker høyt blodtrykk. Dette er årsak til høyt blodtrykk hos 5-15 %. Pasienter med primær hyperaldosteronisme har oftere organskade i hjertet. Avhandlingen viste at både kvinner og menn med denne sykdommen hadde høyere forekomst av organskade på hjertet enn andre pasienter med høyt blodtrykk. Det å ha vedvarende organskade i hjertet til tross for spesifikk behandling, var vanligere hos pasientene som fikk medikamentell behandling enn de som ble operert for sin hyperaldosteronisme, og var assosiert med lavt nivå av hormonet renin som man ser hvis pasienten får for lite medisin. Dette funnet tyder på at en andel pasienter som får medisinsk behandling for primær hyperaldosteronisme blir underbehandlet, som fører til dårligere tilbakegang av organskaden i hjertet og vedvarende økt risiko for hjerte-karsykdom. For å unngå underbehandling trenger vi bedre behandlingsalgoritmer for disse pasientene. Videre var fedme, diabetes og nedsatt nyrefunksjon medvirkende faktorer til å opprettholde organskade i hjertet til tross for behandling.

Personalia

Arleen Aune har arbeidet som lege ved indremedisinske avdelinger ved Haukeland Universitetssykehus siden 2014. Doktorgradsarbeidet utgår fra Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, Klinisk institutt 2 med hovedveileder professor Eva Gerdts og biveileder overlege PhD Marianne Grytaas.