Home
Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Reservere studieplass

Søkere som har fått studieplass gjennom Samordna opptak, kan søke om å få reservere studieplassen ved innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner.

Main content

Hvem kan få reservert studieplass

For å få innvilget reservert studieplass må du:

 • Ha takket ja til studieplassen innen svarfristen.
 • Sende inn søknad om reservert studieplass innen tre uker etter at du takket ja til plassen.

Tungtveiende forhold som verneplikt, fødsel/svangerskap/adopsjon eller sykdom/sykehusinnleggelse må ligge til grunn for søknaden din.

Slik søker du

 1. Takk ja til studieplassen i nettsøknaden din hos Samordna opptak.
 2. Vent til neste dag og fyll ut søknadsskjemaet til UiB.
 3. Last opp nødvendig dokumentasjon på hvorfor du søker om reservasjon.
 4. Du får svar på søknaden innen 3 uker etter at vi mottar den.

Søknadsskjemaer
Bokmål
Nynorsk
Engelsk

Reservasjon av studieplass på bakgrunn av førstegangstjeneste

Dersom du dimitterer etter 1. september, kan du ikke søke om reservasjon av studieplass for ett år, men du kan søke om reservasjon av studieplass for to år. Dette skyldes at forsvaret normalt ikke innvilger tidlig dimittering utover 6 uker.

Hvilke grunner gir ikke rett til reservasjon

Søknader på følgende grunnlag godkjennes ikke: 

 • Reservasjon av et halvt års lengde
 • Reservasjon for mer enn to år
 • Reservasjon på grunnlag av ønske om hvileår før studiestart
 • Søknad fra personer som har fått innvilget betinget opptak 
 • Annen studieplass
 • Folkehøyskole
 • Reise

Forhold som normalt ikke godkjennes:

 • Arbeid