Home
Environmental toxicology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Høgt regelmessig inntak av oppdrettlaks som inneheld persistente organiske sambindingar fører til insulinresistens og overvekt hos mus

Jérôme Ruzzin i Miljøtoksikologigruppa har vore prosjektleiar i dette prosjektet kor ein har sett på samanhengen mellom inntak av feit fisk og insulinresistens hos mus. Resultata er publisert i PLoS ONE.

Main content

Diettendringar er kritiske i samband med å hindre metabolsk sjukdom. Likevel er effekten inntak av feit fisk har på type 2 diabetes, uklar. Målet med denne studien var å undersøke om ein diett som inneheld oppdrettslaks hindrar eller medverkar til insulinresistens hos mus.

Resultata indikerer at høgt kronisk inntak av oppdrettslaks medverkar til fleire metabolske lidingar lenka til type 2 diabetes og fedme. Datane føreslår óg at persistente organiske sambindingar (POP) har ei rolle i desse skadelege effektane. Resultata frå denne studien kan bli del av ein forbetra ernæringsmessig strategi både i arbeidet med å hindra, og i behandlinga av, insulinresistens.

Heile artikkelen kan lesast i PLoS ONE. Han kan óg lastast ned som pdf her.

Jérôme Ruzzin er postdoktor i Miljøtoksikologigruppa ved Institutt for biologi