Home
Global and development-related research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bergen sommerforskerskole 2014

Et fokus på styresett

Sommerforskerskolen samler i år PhD-kandidater fra de fleste disipliner og alle deler av verden for å se på hvordan ulike styresett kan møte våre globale utfordringer.

Main content

Sommerskolen gir en unik mulighet til å få innsikter i globale utfordringer - og inspirasjon til å løse dem. Hvert år setter Bergen sommerforskerskole fokus på de store globale utfordringene vi står overfor. Det er et tilbud til PhD-kandidater fra alle disipliner.

Dette er den syvende sommeren med forskerskole ved UiB. Tidligere tema har vært knyttet til spesifikke globale utfordringer som klima, helse, fattigdom, kulturelle verdier, migrasjon og nå sist, mat.

Studenter, så vel som forelesere, kommer fra hele verden. Vitenskapelige innspill fra alle verdens hjørner er av stor betydning for Universitetet i Bergen som har global og utviklingsrelatert forskning som ett av sine to hovedsatsingsområder.

"Governance" - eller styresett som det ofte kalles på norsk - handler om hvilke regler som gjelder, om hvordan de praktiseres, og til beste for hvem. De største governance-utfordringene handler om hvem som har makt til å forme spillereglene og hvilke interesser som teller.

- I år ønsker vi å sette fokus på at ingen av de store globale utfordringene kan løses uten at vi utvikler bedre institusjoner for å styre samfunnet og forvalte knappe ressurser – globalt, nasjonalt og lokalt - slik at grunnleggende behov kan dekkes - også i framtiden, forteller faglig leder for årets sommerskole, professor Siri Gloppen ved Institutt for sammenliknende politikk.

Sommerskolen foregår over to intense uker i månedsskiftet juni-juli og kombinerer spesialiserte doktorgradskurs med mer overordnede plensumsforelesninger. Søknadsfristen for å delta er 15. februar. Mer informasjon og søknadsskjema finnes på sommerskolens egne nettsider.

Inspirasjon og kunnskap
- I tillegg til at Bergen er en fantastisk by, ikke minst om sommeren, så er den viktigste grunnen til å delta på sommerskolen er at den gir en unik mulighet til å få nye, tverrvitenskapelige innsikter i sentrale globale utfordringer - og ikke minst inspirasjon og kunnskap til å bidra til å løse dem, sier Gloppen.

I år kan PhD-kandidater velge mellom seks kurs. Et kurs setter fokus på utfordringer knyttet til den stadig økende delen av verdens befolkning som befinner seg utenfor hjemstatens grenser. Et annet tar for seg kritikken av rådende utviklingspolitiske modeller og globale governance-strukturer, blant annet fra det globale Sør. Tre andre kurs tar utgangspunkt i behovet for å bygge bro mellom forskning og politikk – og mellom ulike vitenskaper - i møte med globale utfordringer.

Det siste kurset tar opp de store utfordringene knyttet til hvordan man skal håndtere vitenskapelig usikkerhet når forskning skal brukes som grunnlag for policy.

- Dette er særlig vanskelig der fenomenene og utviklingen man søker å forstå representer noe radikalt nytt, som jo er typisk for de store globale utfordringene verden står overfor. Hvordan skal man ta høyde for, og kommunisere, denne usikkerheten uten å undergrave den kunnskapen vitenskapen kan bidra med, og som trengs for å utvikle bedre løsninger?, spør Gloppen.

Mer enn politikk
"Governance" handler på et nivå om politikk i den forstand at det er avgjørende for hvem som får hva, når og hvordan - noe som har sammenheng med hvordan politiske institusjoner og beslutningsprosesser fungerer og de underliggende maktstrukturene som gjør at de funger som de gjør.

- Men "governance" handler også om juss, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Det handler om å forstå forskjellen mellom ulike reguleringsregimer og hvilke konsekvenser de har i møte med de prosessene i naturen som de søker å regulere - og i møte med ulike kulturelle, sosiale og økonomiske kontekster, forklarer Gloppen.

- "Governance" handler også om hvordan vi forstår disse prosessene, og hvordan denne kunnskapen og forståelsen blir kommunisert. Og det handler ikke minst om normer, hva vi oppfatter som rett og rettferdig. Dette er spørsmål som de humanistiske fagene kan hjelpe oss med, fortsetter hun.

Tverrfaglig tilnærming
Sommerskolen setter fokus på utfordringer som i sin natur er tverrvitenskapelige. Det er derfor viktig med bidrag fra relevante fagfelt. Ved årets sommerskole bidrar alle fakulteter ved UiB, sammen med forskere fra Chr. Michelsens institutt, Uni Rokkansenteret og Bjerknessenteret. I tillegg kommer gjesteforskere fra andre deler av landet og verden.

Et eksempel på hvor tverrvitenskapelige kursene kan være er årets kurs om "Climate Change Governance".

- Her vil studentene få kunnskap om naturvitenskapelig forskning om klimaendringer og deres konsekvenser for det fysiske livet på kloden. De vil få en oversikt over status for forskningen om samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer, statsvitenskapelig forskning om hvordan politikk utformes i møte med disse utfordringene og hvilke institusjoner som gir den beste klimapolitikken, forteller Gloppen

- Videre vil vi se på juridisk forskning om internasjonale klimakonvensjoner, flerfaglig forskning som måler folks holdninger til klimaspørsmål og som søker å forstå hvordan opinion dannes. Det blir også rom for medievitenskapelig og lingvistisk forskning omkring hvordan klimavitenskap kommuniseres - og filosofisk forskning om klimarettferdighet, fortsetter hun entusiastisk.

Åpne arrangementer
Plenumsarrangementene er en veldig viktig del av sommerskolen. I disse arrangementene, som er åpne for allmennheten, får internasjonale kapasiteter på sine fagfelt gitt innblikk i de ulike tematikkene ved sommerskolens kurs.

I tillegg til slike keynote-foredrag blir det paneldebatter om ulike temaer som ikke har et eget kurs. Det vil blant annet bli debatt om korrupsjon og om naturressursforvaltning. Sommerskolen samarbeider også med UNDPs Oslo Governance Centre om en debatt omkring de nye tusenårsmålene.

En av de mest profilerte foreleserne som er bekreftet så langt er FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier De Shutter. Han tar opp tråden fra fjorårets sommerskole i sitt foredrag om globale utfordringer knyttet til mat. Den kjente nigerianske klimaaktivisten, poeten og arkitekten Nnimmo Bassey – kanskje mest kjent for mange bergensere som en karismatisk Raftoprismottaker - kommer og vil holde et plenumsforedrag om klimautfordringer og klimarettferdighet.