Home
The Organisation Development Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Slik rekrutterer vi de beste talentene

Rekruttering av de aller beste medarbeiderne og er en av de viktigste forutsetningene for å styrke UiB som et internasjonalt sterkt forskningsuniversitet.

Main content

Bakgrunn

Universitetet skal være en attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg og beholder de sterkeste talentene. Dette krever ett offensivt rekrutteringsarbeid slik at vi kan hevde oss i den internasjonale konkurransen om de aller dyktigste medarbeiderne. Rekruttering av ansatte er blant universitetets viktigste investeringer og er en grunnleggende forutsetning for å styrke UiB som et internasjonalt sterkt forskningsuniversitet.

Universitetsstyret har i sak 41/14 vedtatt nytt reglement for tilsetting i vitenskapelige stillinger og faglige/administrative lederstillinger. Det er utformet et grundig regelverk for å sikre et felles grunnlag for rekruttering av de beste medarbeiderne. Fakultetene og POA understreker behovet for god rolleforståelse og klare rutiner for å sikre kvalitet i tilsettingsprosessene. Fakultetene etterspør gjennomgang av tjenester, retningslinjer og rutiner som styrker muligheten for å rekruttere de aller beste medarbeiderne og bidra til raskere prosesser.

 

Mål for delprosjektet

Universitetet skal ha et offensivt rekrutteringsarbeid som sikrer at vi tiltrekker oss sterke søkere og at vi lykkes med å ansette og beholde de beste medarbeiderne. Rekrutteringsprosessen skal støttes av administrative tjenester av høy kvalitet.

 

Mandat

Med utgangspunkt i nytt reglement for tilsetting i vitenskapelige og faglig/administrative lederstillinger skal arbeidsgruppen:

  • Gi anbefalinger til utviklingen av et målrettet og offensivt rekrutteringsarbeid for vitenskapelige og faglig/administrative stillinger ved UiB.
  • Gjennomgå hele tilsettingsprosessen fra utlysning av stillinger til mottak av nye medarbeidere for å sikre at vi rekrutterer og beholder sterkekandidater. På den bakgrunn utarbeide forslag til felles retningslinjer for å sikre kvalitet og effektivitet i hele prosessen.
  • Retningslinjene skal gi tydelige beskrivelser av roller og ansvarsfordeling i arbeidet på de ulike nivåene i organisasjonen.
  • Utvikle kompetanse og rutiner som sikrer kvalitet og god arbeidsflyt i alle ledd av rekrutteringsprosessen. Gruppen kan også anbefale verktøy som kan benyttes for å styrke rekrutteringsprosessen.
  • På alle områdene skal det vurderes om det er behov for særskilte tjenester og tilrettelegging for å rekruttere og beholde ansatte med internasjonal bakgrunn.

 

Medlemmer i arbeidsgruppen

Leder: Instituttleder Gunn Mangerud, sekretær er seniorkonsulent Mona Matre.

Arbeidsgruppe: Fakultetsdirektør Lise Gundersen, underdirektør Ove Borge, seniorrådgiver Jan Frode Knarvik, instituttleder Rolv T. Lie, professor Christhard Hoffmann