Home
The Organisation Development Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerutdanningen – tilrettelagt for faglige ambisjoner og god gjennomføring

Main content

Bakgrunn

Forskerutdanningen skal ha høy faglig kvalitet og være godt tilrettelagt gjennom hele løpet. Opptak, opplæringsdel, veiledning, avhandling, bedømming og diplom skal være kvalitetssikret, og stipendiatene skal ivaretas som kandidater og som ansatte. Faglige ambisjoner skal kunne realiseres og målsettingen om god gjennomføring blant kandidatene skal nås. De administrative tjenestene må være godt koordinert slik at de bidrar til en helhetlig oppfølging fra opptak og ansettelse og fram til disputas.

 

Flere av fakultetene og enkelte av de sentraladministrative avdelingene hevder at tjenestene knyttet til forskerutdanningen er for svakt koordinert i sentraladministrasjonen og at tjenestene har en lite effektiv organisering og kan virke sårbare. I sak 44/14 til universitetsstyret om forskerutdanningsmeldingene for 2013 gis det også utrykk for at en del fakulteter ønsker en likere praksis i oppfølgingen av forskerutdanningen. Det argumenteres også for at det er viktig å se mer i sammenheng prosedyrer og rutiner i tjenestene som gis til stipendiatene som ansatte og kandidater i et helhetlig forskerutdanningsløp. De sentraladministrative tjenestene til forskerutdanningen bør være godt samordnet og gi best mulig støtte til en av universitetets viktigste primæroppgaver.

 

Mål for delprosjektet

Universitetet i Bergen tilbyr forskerutdanning av høy kvalitet med administrative tjenester som legger til rette for en god oppfølging av stipendiatene gjennom hele forskerutdanningsløpet.

 

Mandat

Med utgangspunkt i fakultetenes og avdelingenes innspill skal arbeidsgruppen:

  • Gjennomgå de sentraladministrative tjenestene som gis til forskerutdanningen og anbefale hvordan tjenestene bør organiseres og samordnes for sikre en helhetlig oppfølging av kandidatene – fra ansettelse og opptak og fram til disputas. Gruppen skal også gi anbefalinger til hva som vil være en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom de sentraladministrative avdelingene og fakultetene.
  • Beskrive hvordan de sentraladministrative tjenestene kan legge best mulig til rette for fakultetenes forvaltning av arbeidsgiveransvaret for stipendiatene og for den faglige oppfølgingen av forskerutdanningsløpet.
  • Beskrive hvordan de sentrale tjenestene kan innrettes for å bidra til at forskerutdanningen kan gjennomføres på normert tid.
  • Vurdere hvorvidt det er felles oppfølgingsrutiner, saksflyt og rapportering som kan forenkles på sentralt nivå og på fakultetene.

 

Universitetets handlingsplan for forskerutdanningen skal danne rammer for arbeidet. Forskningsutvalget og utdanningsutvalget har som rådgivende organer et viktig ansvar for å bidra til den strategiske utviklingen av forskerutdanningen. Arbeidsgruppen skal ta hensyn til råd som gis av disse organene.

 

Medlemmer i arbeidsgruppen

Leder: Professor Berte-Elen Konow, sekretær er seksjonssjef Ingrid Christensen.

Arbeidsgruppe: Rådgiver Anne Beate Maurseth, seksjonssjef Eli Neshavn Høie, professor Sten T. Roland Johnsen, underdirektør Ingvild Greve, professor Tor Bastiansen Trolie, stipendiat Solbjørg Makalani Myrtveit.