Home
The Organisation Development Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål

Main content

Bakgrunn

Internasjonalt samarbeid er svært viktig for universitetets forskere og studenter, og for utviklingen av universitetet som akademisk institusjon. Universitetet skal være en attraktiv institusjon for internasjonale forskere, stipendiater og studenter som ønsker å studere eller arbeide ved UiB. Vi må legge godt til rette for å rekruttere gode internasjonale forskere og studenter til stillinger og til studieplasser.

 

I all rekruttering er vurdering av kompetanse et grunnleggende kriterium. Økt mobilitet og mer internasjonalt samarbeid gir oss søkere fra en stadig større del av verden, og kvalitetssikring av vitnemål er en viktig oppgave i opptak og rekruttering. I kartleggingen gir flere av fakultetene uttrykk for at kvalitetssikring og kontroll av vitnemål er en oppgave som det ikke er hensiktsmessig å utføre ved hvert fakultet.

Det foreslås å etablere en sentraladministrativ tjeneste for å sikre tilstrekkelig kompetanse, unngå sårbarhet og utnytte mulige stordriftsfordeler i valideringsarbeidet. Det bør utredes hvordan slike tjenester best kan organiseres for å sikre god kvalitet og effektive prosesser i vårt internasjonale rekrutteringsarbeid.  

 

Mål for delprosjektet

Universitetet i Bergen har høy kvalitet i all internasjonal rekruttering til stillinger og studieplasser.

 

Mandat

På bakgrunn av fakultetenes innspill og behov skal arbeidsgruppen:

  • Gi anbefalinger til hvordan universitetet bør organisere de administrative tjenestene for å sikre en nødvendig validering av internasjonale vitnemål innen all rekruttering til stillinger, til forskerutdanningen eller til studieplasser. Fordeler og ulemper ved en sentraladministrativ versus en desentral organisering av slike tjenester skal vurderes og beskrives.
  • Gi anbefalinger til hvilken kompetanse som er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kvalitet i tjenestene.
  • Beskrive saksflyt og saksbehandlingsrutiner som sikrer en effektiv behandling av saker der internasjonale vitnemål inngår som del av vurderingsgrunnlaget.
  • Vurdere om digitale arbeidsprosesser kan bidra til å effektivisere saksflyten på felt der internasjonale vitnemål inngår i vurderingsgrunnlaget.

 

Arbeidsgruppen skal legge til grunn:

  • Fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet
  • Planer for utvikling av en nasjonal vitnemålsdatabase

 

Medlemmer i arbeidsgruppen 

Leder: Administrasjonssjef Elisabeth Muller Lysebosekretær er seniorkonsulent Ingrid Solhøy

Arbeidsgruppe: Kontorsjef Judith Morland, seksjonssjef Susanne Ostendorf, seksjonssjef Marianne Bø Larsen, førstekonsulent Torill Salen, rådgiver Signe Knappskog, førstekonsulent Adrian Kjær.