Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Hvilke særtrekk er typiske ved psykopati?

Helge Andreas Hoff disputerer torsdag 22. januar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Thinking about symptoms of psychopathy in Norway: Content validation of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) model in a Norwegian setting».

Main content

Har folk i Norge en klar oppfatning av hvilke symptomer som er mest beskrivende for en person med psykopati? Fordi vi mennesker er sosiale vesener er det svært viktig for oss å kunne kjenne igjen og snakke om personlighetstrekk, kanskje særlig de som avviker sterkt fra det kulturelt aksepterte.

Sentralt i avhandlingen har vært å kvalitetssikre en ny modell av symptomer ved psykopati som kalles CAPP (Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality). CAPP består av 33 kjennetrekk eller symptomer fordelt over seks funksjonsområder.

I første artikkel spurte vi et utvalg av allmennbefolkningen samt fengselsansatte og ansatte i sikkerhetspsykiatrien om hvor typiske de ulike CAPP-symptomene er for en person med psykopati. Funnene tyder på at folk med ulikt erfaringsgrunnlag har en klar og lik oppfatning av hva psykopati er. Videre tyder funnene på at symptomene i CAPP er karakteristisk for en person med psykopati, med noen få unntak. 

I andre artikkel sammenlignet vi funn fra den første artikkelen (som baserte seg på den norske oversettelsen av CAPP) med funn fra en tilsvarende internasjonal spørreundersøkelse på engelsk. Svarmønstrene på tvers av språkversjoner tyder på at folk i Norge og internasjonale forskere og klinikere har et sammenfallende psykopatibegrep. Videre er de enige om hvilke av CAPP-symptomene som er mest typisk ved psykopati.

I siste artikkel undersøkte vi om CAPP-modellens gruppering av symptomer i seks ulike funksjonsområder gir mening for folk flest (studenter) og for ansatte i psykiatrien. Dette gjorde vi ved å be deltagerne i studien om å sortere kort påskrevet CAPP-symptomene til de nevnte seks områdene. I hovedtrekk klarte deltagerne å gjenskape CAPP modellen. Dette tyder på at CAPP-symptomene er lette å forstå, og at modellens gruppering av symptomer med noen unntak gir mening. 

Samlet tyder avhandlingen på at de fleste, men ikke alle symptomene i CAPP ligger tett opp til folk i Norge sitt psykopatibegrep.

 

Personlia:

Helge Andreas Hoff arbeider som psykologspesialist ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri. De siste årene har han primært drevet med fagutvikling knyttet til voldsrisikovurdering ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Helse Vest HF. Doktorgradsarbeidet er også utført her. Kandidaten har vært tilknyttet HEMIL-senteret, Det Psykologiske Fakultet, UiB. Hovedveileder har vært Arnstein Mykletun og biveileder David J. Cooke.