Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Sykefravær blant norske kvinner

Anja Maria Steinsland Ariansen disputerer fredag 27. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Women’s sickness absence in contemporary Norway. The impacts of class, motherhood, and pregnancy”.

Main content

Selv om likestillingen har kommet langt i Norge, har kvinner fortsatt høyere sykefravær enn menn. Denne studien ser norske kvinners sykefravær i lys av de samfunnsendringene som har preget landet de siste tiårene. Utbyggingen av velferdsstaten har medført at nye, ofte kvinnedominerte, yrker har blitt etablert. Kvinner utsetter i økende grad å stifte familie til de har fullført høyere utdanning, og jobber oftere fulltid. Samtidig bidrar menn i økende grad med husarbeid og barnepass. Disse utviklingstrekkene er sterkere i middelklassen enn i arbeiderklassen.

Denne studien undersøker om kvinners sykefravær bærer preg av disse samfunnsendringene. I avhandlingen presenteres statistiske analyser, som er basert på Den Norske Levekårsundersøkelsen, og registreringer fra offentlige etater som Nav og Skatteetaten. Resultatene viser at yrkesklasse forklarer lite av risikoen for sykefravær blant kvinner, men at klasseforskjeller likevel er relevant for å forstå sykefravær blant mødre og gravide. Blant kvinner med langtidsfravær (mer enn 16 dager), hadde mødre flere fraværsdager enn kvinner uten barn, særlig i arbeiderklassen. Omtrent 25 prosent av økningen i kjønnsforskjellen i sykefravær i perioden 1993-2007 kan tilskrives økt sykefravær blant gravide. Økt sykefravær under svangerskap skyldes imidlertid ikke at alderen blant de gravide har økt. Tvert imot hadde gravide kvinner i begynnelsen av 20-årene høyere sykefravær enn gravide i høyere aldersgrupper, men disse forskjellene forsvant delvis når en kun sammenlignet kvinner med samme klassetilhørighet. Kort oppsummert viser studien at kvinners sykefravær er kjennetegnet av betydelig variasjon, som til dels avspeiler klasseforskjeller i arbeids- og familiemønstre i nyere tid.

 

Personalia:

Anja Maria Steinsland Ariansen (f. 1982) er oppvokst i Bergen, og har en master i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 2008, med et fokus på sosial ulikhet i helse. Under arbeidet med ph.d.-prosjektet har Ariansen vært ansatt ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Ph.d.-prosjektet hennes er en del av et større, tverrfaglig prosjekt kalt "Health, work, and society - multidisciplinary research on the causes of sickness absence and disability".