Home
The Organisation Development Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Slik rekrutterer vi de beste talentene

Informasjonside for Ou-delprosjekt 4

Main content

Status for  oppfølging  av Ou 4

HR-avdelingen har fulgt opp arbeidet for å sikre høy kvalitet og effektivitet i arbeidet med rekruttering til alle stillinger. Fakultetenes praksis og rutiner i forbindelse med rekruttering til vitenskapelige stillinger er gjennomgått og avdelingen har fulgt opp tiltak knyttet til rekrutteringskanaler, profilering av UiB som arbeidsgiver. Det er utformet ny profil på universitetets stillingsannonser for å profilere og skape økt interesse for UiB som arbeidsplass. Utlysningsmaler er oppdatert og prosessen for rekruttering er revidert og forbedret. Omdømmebygging, effektivitet og kvalitet har vært rettesnor for arbeidet.  Som resultater er det også utviklet et nytt opplæringstilbud som omfatter kurs i rekrutteringsprosessen og mottak av nytilsatte. Kursene vil tilpasses ulike målgrupper som administrativt ansatte, instituttledere og andre lederfunksjoner. Utrulling av kurstilbudene starter våren 2016.

Virkemidler til bruk i rekruttering ble også framhevet av styringsgruppen slik det fremgår av universitetets avtaleverk. Det ble anbefalt å foreta en revisjon av lønnspolitikken og et partssammensatt utvalg ferdigstilte forslag til ny lønnspolitikk høsten 2015, jfr. styresak 120/15.

Universitetets eliteforskersatsning har resultert i kalling av 3 professorer på høyt internasjonalt nivå, og det pågår prosesser for tilsetting av 2 professorer på SV-fakultetet og HF-fakultetet. Ordningen ble ikke videreført med finansiering over statsbudsjettet, men universitetet vil fortsette samarbeidet med Bergens forskningsstiftelse for å rekruttere unge forskere på høyt internasjonalt nivå.

Rekrutteringsprogram

Universitetsledelsen vil også følge opp styringsgruppens anbefaling om å etablere et rekrutteringsprogram for yngre forskere.  HR-avdelingen og Forskningsadministrativ avdeling arbeider med å utvikle et program for forskertalenter innen doktorgradsutdanningen med sikte på en første utlysning høsten 2016.  Formålet er å skape en tverrfaglig arena som skal anspore til økt innovasjon og fremragende faglig utvikling for unge forskere. Kandidatene vil få tilgang på verdifulle nettverk og kompetanse til å utvikle sine vitenskapelige karrierer.

For å styrke mulighetene for å rekruttere på høyt internasjonalt nivå anbefalte styringsgruppen å opprette et nytt internasjonalt servicesenter for å bedre servicetilbudet til inn- og utreisende ansatte og studenter. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe ledet av viserektor Anne Christine Johannessen. Det er gjort et grundig arbeid i vinter for å avstemme senterets tjenestetilbud mot fakultetenes behov og utredningen av tjenestetilbud, bemanning og lokalisering blir avklart i april.  Studieadministrativ avdeling vil være vertsavdeling for senteret som også vil omfatte tjenester fra HR-avdelingen, Forskningsadministrativ avdeling, IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen.

HR-avdelingen har også fulgt opp anbefalingen om et mer fleksibelt norskopplæringstilbud for internasjonalt ansatte. I samarbeid med Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier er det utviklet en ny kursmeny med større fleksibilitet i tilbudet til ansatte og studenter. Bedre rutiner for oppfølging av ansatte med behov for norskkunnskaper er også på plass, og personalsystemet Pagaweb skal benyttes som støtteverktøy. Forslaget er nå på høring ved fakultetene.