Home
The Organisation Development Project

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerutdanningen – tilrettelagt for faglige ambisjoner og god gjennomføring

Informasjonsside for Ou-delprosjekt 7

Main content

Status for oppfølging av Ou 7

Fakultetene erfarte at sentraladministrasjonens ansvar for tjenestene til støtte for forskerutdanningen var fragmentert og universitetsledelsen besluttet defor å gi Forskningsadministrativ avdeling et helhetlig oppfølgingsansvar for å styrke tjenestene.

Avdelingen overtok ansvar fra høsten 2015 og forvaltning av forskrift for ph.d. og dr.philos er overført til avdelingen fra Kollegiesekretariatet.

Veilederopplæring

Bedre tilbud om veilederopplæring var et sentralt oppfølgingstiltak i Ou 7. Dette er også etterspurt i tilsynsrapporten fra NOKUT i 2014. Professor Arild Raaheim ved Institutt for pedagogikk har ledet en arbeidsgruppe med deltagelse fra samtlige fakulteter. Det er anbefalt at veilederopplæringen tilbys i tre komponenter: Kurs i forskningsveiledning i regi av Institutt for pedagogikk hvert semester, et e-læringskurs i regelverk og prosedyrer i forskerutdanningen og fakultetsvise seminarer. Et forum for veilederopplæring skal også opprettes og vil bli ledet av prorektor. Arbeidsgruppens anbefalinger ble vedtatt i UiBs forskningsutvalg i februar.    

Vitnemål

UiB utsteder i dag et latinsk ph.d. vitnemål med fakultetsinnstikk som beskriver kvalifikasjonen. Innstikkene er ikke utformet i henhold til en felles mal og det varierer om det utstedes Diploma Supplement. Styringsgruppen anbefalte et felles vitnemål og UiB vil utstede doktorgradsvitnemål etter den nasjonale vitnemålsmalen. Universitetsledelsen har sluttet seg til anbefalingene og ny praksis innføres i løpet av 2016.    

 

Forskningsadministrativ avdeling samarbeider med HR-avdelingen og fakultetene om å korte ned tiden mellom ansettelse i stipendiatstilling og opptak i ph.d programmet. Anbefalinger til nye rutiner vil være klar i løpet av våren 2016.  Bedre informasjon til stipendiater og arbeidsstøtte til fakultetenes administrasjon ble etterspurt, og det er opprettet nettsider med årshjul for oversikt over relevant informasjon til kandidater og saksbehandlere. Det arbeides også med egne informasjonssider om muligheter for opphold ved internasjonale læresteder og informasjon om fellesgrader.

Av øvrige tiltak som ferdigstilles våren 2016 er retningslinjer for oppfølging av kandidater som viser svak progresjon, og oppfølging av kandidater som har fått avhandlingen underkjent. En oversikt over forskerutdanningens kvalitetssikringssystem vil også bli lagt ut på nettsidene før sommeren.