Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ny doktorgrad

Kunnskap for mer rettferdig og effektiv prioritering

George Mugambage Ruhago disputerer 6. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Economic evaluation and equity impact analysis of interventions for maternal and child health in Tanzania: Evidence for fair and efficient priority setting”.

Main content

Denne studien viser at innføringen av rotavirus- og pneumokokkvaksine sammen standard diaré og lungebetennelse behandling i Tanzania er svært kostnadseffektiv. Studien viser også at økt innsats innen barne- og mødrehelse kan redde mer enn dobbelt så mange liv i den fattigste delen av befolkningen sammenlignet med den mindre fattige. Dette fordi dødeligheten blant de fattigste er høyest. Undersøkelsen bekrefter også at utjevning i tilgangen til disse tjenestene vil redusere ulikhet i dødelighet for disse gruppene. Tiltakene bidrar til både mer effektiv og mer rettferdig fordeling av helse.

George Mugambage Ruhagos arbeid startet med et ønske om å samle mer kunnskap om hvordan Tanzania kan realisere et universelt tilbud av grunnleggende helsetjenester for barn og mødre. George samlet en enorm mengde data om kostnadene ved både å tilby behandling for diaré og lungebetennelse og ved å forebygge tilstandene med bruk av to nye vaksiner (rotavirus- og pneumokokkvaksine). Data ble samlet inn i et urbant distrikt (Ilala) og på landsbygden (Kisarawe). Deretter ble kostnadene analysert i en Markov-modell og vurdert opp mot helsegevinsten av de ulike tiltakene. Verktøyet LIST (Lives Saved Tool) er en avansert epidemiologisk modell som ble brukt til å beregne antall sparte liv i grupper med ulik sosioøkonomisk bakgrunn og ulikt bosted.

Denne studien viser at det er mulig å bruke tilgjengelige metoder og verktøy for å frambringe relevant kunnskap for bedre prioritering i lavinntektsland. Dette ble oppnådd ved å kombinere egne data om kostnader med eksisterende informasjon om effekt av tiltak og sykdomsbyrde i ulike grupper.

Personalia:

George Mugambage Ruhago er utdannet helseoffiser med mastergrad i helsepolitikk og helseadministrasjon fra Muhimbili University, Tanzania og har vært stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Han jobber nå som samarbeidspartner den globale sykdomsbyrdestudien og er seniorekspert på Statsministerens kontor for regional og kommunal administrasjon i Dar es Salaam.